Meer
Publicatiedatum: 06-10-2020

Inhoud

Uitgaven

7,06%

€ 4.789

x € 1.000
7,06% Complete

Inkomsten

0,57%

€ 386

x € 1.000
0,57% Complete

Saldo

5870,67%

€ -4.403

x € 1.000

Domein Bestuur

Uitgaven

7,06%

€ 4.789

x € 1.000
7,06% Complete

Inkomsten

0,57%

€ 386

x € 1.000
0,57% Complete

Saldo

5870,67%

€ -4.403

x € 1.000
Inhoud

Domein Bestuur

De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. We zijn een overheid die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de andere partners uit de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De houding van de ambtelijke organisatie is gericht op het mogelijk maken van initiatieven. En een excellente dienstverlening binnen de mogelijkheden.

Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen Samenleving Voorop, publieksdienstverlening, samenwerking en veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen:

Ambitie Samenleving Voorop

De missie van de gemeente Leusden is de Samenleving Voorop. Onze gemeente is van de mensen die hier wonen, werken en leven. Daarom nodigen we uit om samen vooruit te kijken, samen te werken. En, als het kan, samen te besluiten. Met ieders belang als uitgangspunt. Samen bepalen we hoe onze toekomst eruitziet en wat er gebeurt. Zo geven we onze gemeenschap samen vorm, zo gaan we samen vooruit. Samen maken we het mooier.

Ambitie publieksdienstverlening

Onze basishouding is dienstverlenend, vanuit de kernwaarden Samenleving Voorop. We zijn duidelijk en transparant. We maken gebruik van, en sluiten aan bij de digitale ontwikkelingen die tot onze beschikking staan en optimaliseren deze.

Ambitie samenwerking

We werken samen om kwaliteit te waarborgen en kwetsbaarheid te verminderen. Per (organisatie)onderdeel kiezen we de meest geschikte samenwerkingspartner(s).

Ambitie veiligheid

In Leusden blijven we inzetten op de aanpak van ondermijning, criminaliteit en woonoverlast en crisisbeheersing. We anticiperen snel op maatschappelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar de Leusdense situatie.

1. Samenleving Voorop

Ambitie

De missie van de gemeente Leusden is de Samenleving Voorop. Onze gemeente is van de mensen die hier wonen, werken en leven. Daarom nodigen we uit om samen vooruit te kijken, samen te werken. En, als het kan, samen te besluiten. Met ieders belang als uitgangspunt. Samen bepalen we hoe onze toekomst eruitziet en wat er gebeurt. Zo geven we onze gemeenschap samen vorm, zo gaan we samen vooruit. Samen maken we het mooier.

Context en achtergrond

De samenleving verandert snel, de gemeente Leusden verandert mee. In de ontwikkeling van Samenleving Voorop, stellen we het partnerschap centraal.
We hebben ervaren dat er tal van initiatieven zijn die, ook zonder de gemeente, tot mooie resultaten leiden. We hebben gezien dat faciliteren werkt. Het aanmoedigen van initiatieven, die verder zonder hulp van de grond komen. Het zetje geven waar dat nodig en mogelijk is, blijven we doen. De verdere ontwikkeling zit in de aanpak van maatschappelijke problemen. Als gemeente kunnen we maatschappelijke problemen niet alleen aanpakken, of oplossen. Vanuit goed vakmanschap en vernieuwend werken willen we, in verbinding met inwoners, partners, ondernemers en andere stakeholders, de gemeenschap vormgeven.

Wat willen we bereiken?

1. De kernwaarden Samenleving Voorop zijn zichtbaar in ons handelen

De gemeenteraad heeft begin 2019 kernwaarden Samenleving Voorop vastgesteld. Deze kernwaarden zijn leidend voor het handelen van de gemeente Leusden. Ze moeten daarom zichtbaar en herkenbaar zijn voor onze inwoners, organisaties en bedrijven.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

Relevante beleidsnotities

2. Publieksdienstverlening

Ambitie

Onze basishouding is dienstverlenend, vanuit de kernwaarden Samenleving Voorop. We zijn duidelijk en transparant. We maken gebruik van, en sluiten aan bij de digitale ontwikkelingen die tot onze beschikking staan en optimaliseren deze.

Context en achtergrond

Door de snel ontwikkelende wereld op het gebied van informatievoorziening, kunnen we steeds meer. In onze dienstverlening maken we hier gebruik van. Daarnaast zijn er wettelijke bepalingen waar we rekening mee houden, zoals de bepalingen over digitalisering, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). We zoeken continu naar mogelijkheden om onze dienstverlening op peil te houden of te verbeteren. De samenwerking met gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten (BLNP) op het gebied van ICT is nodig om hier als gemeente Leusden goed op in te kunnen spelen. We werken samen waar dat effectief en efficiënt is.

Wat willen we bereiken?

1. Wij helpen inwoners snel en adequaat om hun producten te krijgen

Door mensen op afspraak te laten komen, minimaliseren we de wachttijden tot 5 minuten. Dit komt de dienstverlening en doorstroom ten goede. In de drukke vakantieperiode streven wij ernaar burgers ten dienste te zijn door een flexibele aanpak.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het .  

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. We zorgen ervoor dat per 2021 burgers en bedrijven zelf de regie over hun zaken met de digitale overheid kunnen voeren.

We gaan in 2021 verder met het verbeteren van de kwaliteit van de digitale dienstverlening in Leusden. Dit doen we door de basis verder op orde te maken. We bieden meer producten online aan, en verbeteren de informatie op de website en andere digitale kanalen. In 2020 heeft de gemeentelijke website het certificaat ‘Drempelvrij’ ontvangen. Om dit certificaat te behouden, moet de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website en de digitale formulieren regelmatig gemonitord en verbeterd worden.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante Beleidsnotities

Niet van toepassing

3. Samenwerking

Ambitie

We werken samen om kwaliteit te waarborgen en kwetsbaarheid te verminderen. Per (organisatie)onderdeel kiezen we de meest geschikte samenwerkingspartner(s).

Context en achtergrond

Voor een compacte organisatie als de gemeente Leusden, is het noodzakelijk extra oog te hebben om de kwaliteit te waarborgen kwetsbaarheid te verminderen. We kiezen daarom bewust de meest geschikte samenwerkingspartners per (organisatie)onderdeel.

Wat willen we bereiken?

1.We willen resultaat behalen op de zogeheten ‘4 K’s-’ :Kwaliteit verbeteren, Kwetsbaarheid verminderen, Kansen voor medewerkers en Kosten besparen.

Het komende jaar wordt de samenwerking tussen de 4 gemeenten weer verder geïntensiveerd. Om resultaat te boeken op de K van Kosten en Kwetsbaarheid worden procedures en werkwijzen zoveel mogelijk geüniformiseerd. Dit geldt voor alle 4 de terreinen en wordt projectmatig opgepakt. Ook wordt gestart met de harmonisering van arbeidsvoorwaarden. Om de kwaliteit te borgen wordt gewerkt vanuit de 1 team, 1 workload gedachte. Dit betekent dat niet wordt gekeken naar vanuit welke gemeente de vraag komt, maar wie binnen het team deze het best in behandeling kan nemen. Dit biedt tevens de mogelijkheid tot specialisatie. Samen met het feit dat het werkterrein hierdoor wordt vergroot biedt dit ook kansen voor medewerkers.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

- RegioGemeenten

- Larikslaan2

- Voila

Verbonden Partijen

Alle verbonden partijen

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

4. Veiligheid

Ambitie

In Leusden blijven we inzetten op de aanpak van ondermijning, criminaliteit en woonoverlast en crisisbeheersing. We anticiperen snel op maatschappelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar de Leusdense situatie.

Context en achtergrond

De coronacrisis heeft geleid tot veel veranderingen in de samenleving. Een mogelijke economische recessie kan betekenen dat een stap richting (het meewerken) aan criminaliteit kleiner wordt. De effecten hiervan op het ondermijningsbeeld moeten worden onderzocht. Ondermijning blijft hierdoor een groot aandachtspunt voor de gemeente Leusden. De coronacrisis heeft de trend van klassieke criminaliteit naar vormen van digitale oplichting nog meer versterkt. Daarnaast stijgt de overlast in de leefsituatie van inwoners doordat mensen meer thuis zijn.

De gemeente Leusden werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie (OM), het Veiligheidshuis, regionale veiligheidsorganisaties, jongerenwerk, Lariks, woningbouwverenigingen en ondernemers om het leef-, woon- en ondernemersklimaat zo veilig en gezond mogelijk te houden.

Wat willen we bereiken?

1. We pakken de verwevenheid van de boven- en onderwereld (ondermijning) in onze gemeente actief aan

Ondermijning heeft structureel de aandacht in Leusden. We werken daarvoor intensiever samen te werken met diverse ketenpartners zoals politie, OM, Regionaal informatie en Expertisecentrum (RIEC) en Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). We pakken de georganiseerde ondermijnende criminaliteit zodanig aan, dat de economische machtspositie van criminelen wordt weggenomen. Onze focus ligt op drugs, witwassen, criminaliteit in het buitengebied, mensenhandel en illegaal gokken. Hierbinnen richten we ons met onze ketenpartners op het (persoonsgericht) aanpakken van spilfiguren en schijnbaar onaantastbare personen; verstoren van criminele infrastructuur en afpakken van crimineel gewin , zoals geld, vermogen en luxe goederen.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

- Politie

- OM

- RIEC

- Veiligheidscoalitie Midden-Nederland

Bijdrage Verbonden Partij

Kennis- en informatiedeling, handhaving door de politie

2. Verminderen van de criminaliteit in Leusden door Persoonsgerichte Aanpak in Leusden verder uit te bouwen.

In Leusden werken we met de Persoonsgerichte Aanpak (PGA).
Personen die ernstige veiligheidsproblemen, of ernstige overlast veroorzaken, kunnen het beste worden aangepakt met integrale en op de persoon toegesneden maatregelen. Ketenpartners, als gemeente, politie, Openbaar Ministerie en hulpverlening, werken hierbij samen. Deze afspraken zijn in een convenant vastgelegd. Het doel is altijd om criminele, of overlast gevende gedrag te laten stoppen of terug te dringen en de levenssituatie rond de persoon duurzaam positief te beïnvloeden.

Lokaal hebben we de afgelopen jaren een goede samenwerkingsstructuur opgebouwd, waarin partners elkaar snel kunnen bereiken.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, Woningstichting Leusden

Verbonden Partijen

Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, OM

Bijdrage Verbonden Partij

Kennis-en informatiedeling

3. De gemeente speelt effectief in op maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en vertaalt die naar de Leusdense situatie

We brengen goed in beeld wat de effecten zijn van maatschappelijke veranderingen op het veiligheidsdomein in Leusden. We hebben in kaart gebracht wat de verantwoordelijkheid en rol van gemeente hierin is en handelen voortvarend.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

Regiogemeenten, Veiligheidscoalitie Midden-Nederland.

Bijdrage Verbonden Partij

Kennis- en informatiedeling, bijdrage aan publiekscampagne

4. We voorkomen en beperken gevolgen van branden, crises en rampen

Naast het voorkomen van branden, rampen en crises, willen we ook de eventuele gevolgen hiervan zoveel mogelijk beperken. De gemeente is verantwoordelijkheid voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Utrecht voert deze taken uit voor de gemeente.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Vrijwillige brandweer, AED vereniging, Lariks

Verbonden Partijen

Veiligheid Regio Utrecht

Bijdrage Verbonden Partij

Training, voorlichting inwoners

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024
Lasten -5.797 -4.894 -4.789 -4.748 -4.743 -4.733
Baten 464 363 357 310 287 287
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.333 -4.531 -4.432 -4.438 -4.456 -4.446
Onttrekkingen 93 51 29 8 8 8
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 93 51 29 8 8 8

Saldo taakvelden

bedragen x € 1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024
0.1 Bestuur -2.137 -1.491 -1.493 -1.493 -1.493 -1.493
0.2 Burgerzaken -975 -773 -693 -755 -773 -763
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -1.694 -1.746 -1.773 -1.770 -1.770 -1.770
1.2 Openbare orde en veiligheid -527 -521 -474 -421 -421 -421
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 93 51 29 8 8 8
Gerealiseerd resultaat -5.240 -4.480 -4.404 -4.431 -4.449 -4.439

Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Incidenteel Structureel
CUP 2018-2022:
1.2 Initiatieven van inwoners 18,3 18,3
2.1 Veiligheid
a. capaciteit veiligheid 53,0
Nieuw beleid 2021:
1.1 Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 20,0 20,0 20,0 20,0
1.2 Eetwerkcafé 50,0
121 18 0 0 20 20 20 20

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

 • Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
  Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
 • Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners
  Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
 • Diefstal uit woningen per 1.000 inwoners
  Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
 • Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners
  Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Beschikbare perioden
2012 – 2019

Bron CBS - Diefstallen
CBS - Criminaliteit