Meer
Publicatiedatum: 06-10-2020

Inhoud

Uitgaven

23,92%

€ 16.227

x € 1.000
23,92% Complete

Inkomsten

13,05%

€ 8.866

x € 1.000
13,05% Complete

Saldo

9814,67%

€ -7.361

x € 1.000

Domein Leefomgeving

Uitgaven

23,92%

€ 16.227

x € 1.000
23,92% Complete

Inkomsten

13,05%

€ 8.866

x € 1.000
13,05% Complete

Saldo

9814,67%

€ -7.361

x € 1.000
Inhoud

Domein Leefomgeving

Het Domein Leefomgeving is onderverdeeld in de onderdelen duurzaamheid en milieu, water, riolering en klimaatadaptatie, wegen en infrastructuur, beheer buitenruimte, accommodaties en onderwijs. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld, doelstellingen geformuleerd en activiteiten opgenomen.

Het domein Leefomgeving heeft op diverse onderdelen raakvlakken met het domein Ruimte, bijvoorbeeld waar het gaat om verkeer en vervoer, ecologie, de omgevingsvisies en ruimtelijke plannen.

Ambitie Duurzaamheid en Milieu

Leusden is in 2040 energieneutraal. Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij duurzaamheid en dragen hieraan bij. Afval wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt.

Ambitie Water, riolering en klimaatadaptatie

Leusden heeft een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit, houdt droge voeten en is klaar voor een veranderend klimaat.

Ambitie Wegen en Infrastructuur

Leusden heeft een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en klaar is voor een veranderend klimaat.

Ambitie Accomodaties en Onderwijs

De gemeentelijke accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen van huurders en gebruikers en ambities van de gemeente.

Ambitie Onderhoud buitenruimte

Leusden wil een buitenruimte die door gebruikers optimaal wordt beleefd en gebruikt, waarin maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie voldoende ruimte krijgen.

1. Duurzaamheid en milieu

Ambitie

Leusden is in 2040 energieneutraal. Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij duurzaamheid en dragen hieraan bij. Afval wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt.

 

Context en achtergrond

Het Coalitieakkoord en het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 vormen de basis voor de bestuursopdrachten de Transitieagenda Energie, Afval en Duurzame Mobiliteit. In 2020 is een concept-bod voor de Regionale Energiestrategie (RES) aan het rijk uitgebracht en heeft de gemeente een Transitievisie Warmte opgesteld. Het Grondstofbeleidsplan 2021-2025 is in ontwikkeling.

Wat willen we bereiken?

1. In Leusden wekken we in 2040 of eerder jaarlijks evenveel duurzame energie op als we verbruiken

In de Duurzaamheidsagenda is afgesproken om uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor gaan we meer energie besparen, meer duurzame energie opwekken en fossiele energie zo efficiënt mogelijk gebruiken.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Inwoners, bewonersgroepen, de Leusdense duurzaamheidsorganiaties, organisaties van bedrijven en boeren, netbeheerder, andere gemeenten, onderzoeksbureaus, Rijksoverheid, provincie, waterschap, LTO

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. We stimuleren gescheiden afvalinzameling en het recyclen van grondstoffen. Onze inwoners hebben in 2030 maximaal 25 kg restafval per inwoner per jaar.

Het resultaat van onze doelstelling meten we door het terugbrengen van de hoeveelheid restafval te monitoren. We maken bij iedere keuze een afweging tussen kosten, serviceniveau en milieu. De activiteiten worden uitgevoerd conform het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 (in ontwikkeling).

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

De Groene Belevenis, Kringloopcentrum Leusden

Verbonden Partijen

AVU (Afval Verwijdering Utrecht)

Bijdrage Verbonden Partij

AVU verwerkt de ingezamelde grondstoffen en het restafval. AVU draagt daarbij zorg voor de contracten, de administratieve afwikkeling en adviseert over technische en financiële ontwikkelingen.

3. Het gebruik van duurzaam vervoer in de gemeente Leusden neemt toe

Bij het stimuleren van duurzame mobiliteit besteden we extra aandacht aan fietsen, wandelen, elektrisch rijden, autodelen en openbaar vervoer (zie hiervoor ook het programma ruimte).

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Provincie Utrecht, buurgemeenten, U15, 033opdefiets, lokale fietsersbond, De Groene Belevenis, ondernemers, ontwikkelaars, inwoners en toekomstige bewoners.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

4. De Leusdense samenleving neemt meer duurzame initiatieven. De gemeente speelt in op de behoefte van de samenleving en doet mee. Deze initiatieven worden zichtbaar gemaakt

We willen een impuls geven aan duurzame ontwikkeling door duurzame initiatieven te stimuleren. Dit kan betrekking hebben op energie, circulaire economie, biodiversiteit en duurzame leefstijl. De Duurzaamheidsagenda wil concrete handvatten bieden aan onze inwoners en bedrijven om te verduurzamen.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lokale partijen zoals De Groene Belevenis, Vallei Horstee, Kringloopcentrum Leusden, Vlindertuin, Bibliotheek Leusden, Fair Trade werkgroep, Leusdense Duurzaamheid Organisaties.
De Groene Belevenis verzorgt de uitvoering van het Fonds Duurzame Initiatieven.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

2. Water, riolering en klimaatadaptatie

Ambitie

Leusden heeft een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit, houdt droge voeten en is klaar voor een veranderend klimaat.

Context en achtergrond

De invulling van de gemeentelijke watertaken over de omgang met afval-, regen- en grondwater is vastgelegd in het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP).

In het GRP wordt een overzicht gegeven van de aanwezige voorzieningen, het rioolbeheer van de afgelopen planperiode geëvalueerd, zijn doelen vertaald in ambities en staan de hoofdlijnen van de aanpak om deze ambities te halen. Dit houdt in dat de geplande uitgaven voor de planperiode 2019-2023 en verder, worden begroot en verantwoord.

Wat willen we bereiken?

1. Leusden heeft een goed functionerend rioleringssysteem dat voorbereid is op het veranderende klimaat

Het rioleringssysteem vraagt continu aandacht voor wat betreft onderhoud, maar ook maatregelen om de veranderingen in het klimaat te kunnen verwerken. Dit doen we zo kostenefficiënt mogelijk. Ook zijn er aanpassingen nodig voor een toekomstbestendig rioleringssysteem.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Waterschap Vallei & Veluwe

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

2. We verbeteren de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente.

Bij hevige regenval kan afvalwater overstorten vanuit gemengde rioleringssystemen op het oppervlaktewater. Hierdoor wordt het oppervlaktewater ongewenst vervuild.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Waterschap Vallei & Veluwe

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

Relevante beleidsnotities

3. Wegen en infrastructuur

Ambitie

Leusden heeft een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en klaar is voor een veranderend klimaat.

Context en achtergrond

De gemeente Leusden heeft circa 1,6 miljoen m² wegverharding in beheer. Dit wegennet bestaat voornamelijk uit klinkerverhardingen (circa 60%) en asfaltverhardingen (circa 40%).

Wegbeheer omvat de onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om het wegareaal van de gemeente Leusden op een veilige en duurzame wijze in stand te houden. Dat wil zeggen de technisch noodzakelijke maatregelen. Deze maatregelen voeren we zoveel mogelijk uit met andere werken in de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken?

1. Ons wegennet is verkeersveilig en in goede staat van onderhoud, maar is ook klimaatbestendig en water-robuust ingericht

Door groot onderhoud van het wegennet te combineren met andere werkzaamheden, beheren we ons wegennet kosteneffectief. Ons credo daarbij is: klein onderhoud waar het volstaat, groot onderhoud waar het moet. Daarbij bereiden we ons voor op de gevolgen van een veranderend klimaat.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Provincie Utrecht, buurgemeenten

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

Relevante beleidsnotities

Groot onderhoud buitenruimte

Actualisatie groot onderhoud buitenruimte 2020-2023 (in ontwikkeling, nog vast te stellen)

CUP 4.2 en 10.4 Verbeteren doorstroming verkeer; Mobiliteitsplan (in ontwikkeling, nog vast te stellen)

4. Accommodaties en onderwijs

Ambitie

De gemeentelijke accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen van huurders en gebruikers en ambities van de gemeente.

Context en achtergrond

De gemeente heeft een gevarieerde vastgoedportefeuille van beperkte omvang.

De nota Integraal Gemeentelijk Vastgoed Leusden 2016-2030 geeft inzicht in de mogelijkheden en potentie van het totale gemeentelijk vastgoed. Ook is geformuleerd hoe we invulling geven aan de volgende aspecten: efficiëntie, evenwicht tussen vraag en aanbod, spreiding en bezetting, transparantie, risicobeheersing en duurzaamheid.

De gemeente kiest vooral voor eigendom van vastgoed wanneer dit essentieel is voor de uitvoering van functies en taken van de gemeente zelf, of van maatschappelijke organisaties die niet op andere wijze kunnen worden gehuisvest.

Wat willen we bereiken?

1. We onderhouden de accommodaties efficiënt en doeltreffend en risico’s zijn beheersbaar

Voor de gemeente is optimalisatie van kosten en baten belangrijk. Een verbetering van de efficiëntie is mogelijk door standaardisatie van procedures en een prestatiegericht onderhoudscontract. De vastgoedorganisatie vervult hier een regierol.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

De huurders en gebruikers van de betreffende accommodaties worden bij de implementatie betrokken.
Verenigingen die gebruik maken van het zwembad

Verbonden Partijen

Gecontracteerde onderhoudspartner.
SRO als gecontracteerde exploitant van het zwembad

Bijdrage Verbonden Partij

Er zijn afspraken vastgelegd in de onderhoudsovereenkomst met de onderhoudspartner om de efficiëntie en doeltreffendheid te vergroten en risico’s te beheersen.
SRO exploiteert het zwembad en levert informatie aan over het nakomen van gemaakte afspraken en prestaties.

2. Gemeente Leusden verduurzaamt gefaseerd haar accommodaties

We vervullen een voorbeeldrol bij het energieneutraal maken van Leusden. We verminderen het gebruik van fossiele energie en de CO2-uitstoot van de accommodaties.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

De huurders en gebruikers van de betreffende accommodaties worden bij de uitwerking van de verduurzamingsplannen betrokken

Verbonden Partijen

Gecontracteerde onderhoudspartner

Bijdrage Verbonden Partij

De kennis en ervaring van de gecontracteerde onderhoudspartner wordt optimaal ingezet om de duurzaamheidsplannen vorm te geven en daarmee de stap naar realisatie te verkleinen en risico’s de verkleinen.

3. De accommodaties zijn efficiënt, doeltreffend en worden optimaal gebruikt

De accommodaties ondersteunen het gemeentelijk beleid. Kosten en financiële en maatschappelijke opbrengsten zijn daarbij met elkaar in verhouding. We onderzoeken of verdere kostenbesparing mogelijk is, door aanpassing en herschikking.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

De huurders en gebruikers van de betreffende accommodaties worden bij de uitwerking van de verduurzamingsplannen betrokken

Verbonden Partijen

Fort33, Scholen in de Kunst, GGD, Home Start, JIJ onderwijsadvies, Verloskundepraktijk Luna, Lactatiekundige praktijk Borstvoeding enzo en Lariks

Bijdrage Verbonden Partij

Meedenken en afstemmen planvorming van het onderzoek naar een nieuwe locatie.

4. Nieuwe huisvesting voor onderwijs is duurzaam en sluit aan bij onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke vernieuwing

Tot 2030 worden 3 Kind Centra gerealiseerd, waarin nieuwe vormen van onderwijs, kinderopvang en zorg optimaal gehuisvest zijn. Kind Centra dragen bij aan een doorlopende ontwikkel- en leerlijn voor de jeugd in Leusden. Ook bevorderen de centra de samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties rondom het kind.

Samenwerking

Samenleving Voorop

 

De gemeente regelt het

 

Partner en gemeente staan samen aan de lat

 

De gemeente draagt haar steentje bij

 

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Voila, VMOL, Humankind

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

5. Onderhoud buitenruimte

Ambitie

Leusden wil een buitenruimte die door gebruikers optimaal wordt beleefd en gebruikt, waarin maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie voldoende ruimte krijgen.

Context en achtergrond

Met de inzet van (groot) onderhoudsmaatregelen dragen we bij aan een zo groot mogelijke belevingswaarde van de buitenruimte. We ontwikkelen instrumenten om deze belevingswaarde onder gebruikers te meten en erop te sturen. Door mogelijkheden voor participatie, in meedenken en-doen, te stimuleren vergroten we de betrokkenheid van gebruikers van de buitenruimte. Binnen financiële kaders, technische mogelijkheden en milieudoelstellingen leveren we maatwerk.

Wat willen we bereiken?

1. Door de samenleving actief te betrekken en de buitenruimte veilig en adequaat te onderhouden, zorgen we ervoor dat gebruikers de voorzieningen nog meer waarderen.

We stimuleren de samenleving door actief te communiceren over kansen en mogelijkheden om te participeren. Hiermee beogen we het aantal maar ook de omvang van participatie-trajecten, in zowel meedenken als meedoen, uit te breiden. We willen de belevingswaarde vergroten door met gebruikers gebiedsgericht maatwerk te realiseren. We spelen in op kansen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het . 

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Externe aannemer (contract onderhoud buitenruimte), Wijkbewoners/-gebruikers van de buitenruimte

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024
Lasten -16.302 -16.093 -15.415 -15.352 -15.209 -15.412
Baten 8.453 8.343 7.015 6.971 6.892 6.892
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.849 -7.750 -8.400 -8.381 -8.317 -8.520
Onttrekkingen 2.808 2.741 1.851 1.764 1.631 1.557
Stortingen -2.857 -2.406 -812 -805 -798 -798
Mutaties reserves -49 335 1.039 959 833 759

Saldo taakvelden

bedragen x € 1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7 583 -33 -62 -91 -91
2.1 Verkeer en vervoer -2.892 -4.151 -4.439 -4.513 -4.579 -4.828
4.2 Onderwijshuisvesting -1.202 -995 -981 -1.010 -1.020 -1.021
5.2 Sportaccomodaties -1.935 -1.453 -1.406 -1.404 -1.323 -1.248
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 18 18 18 18 18 18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -905 -1.408 -1.415 -1.396 -1.391 -1.415
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 11 26 26 26 26 26
7.2 Riolering 295 351 313 310 308 308
7.3 Afval -88 830 860 874 863 858
7.4 Milieubeheer -1.116 -1.501 -1.308 -1.188 -1.093 -1.093
7.5 Begraafplaatsen -42 -50 -35 -35 -35 -35
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves -49 335 1.039 959 833 759
Gerealiseerd resultaat -7.898 -7.415 -7.361 -7.421 -7.484 -7.762

Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Incidenteel Structureel
CUP 2018-2022:
4.1 Transitieagenda energie
a. bijdrage energieakkoord buitengebied 10,0 10,0
c. warmteplan
d. onderzoek duurzame warmte en duurzame energie 20,0
f. uitbreiding formatie 80,0 80,0 80,0 80,0
g. energieloket 50,0 50,0 50,0 50,0
h. coordinatie en cofinanciering Energiehuis 60,0 60,0 60,0 60,0
i. communicatie energietransitie 20,0
4.2 Duurzame mobiliteit
a. laadpalen 10,0
4.3 Afval
d. luierinzameling en verwerking
8.1 Onderhoud buitenruimte
b. faciliteren bewonersinitiatieven 25,0 25,0 25,0 25,0
c. uitvoeren stresstest en extra onderhoud 25,0 25,0 25,0 25,0
Nieuw beleid 2021:
2.1 Energietransitie 80,0 80,0
2.2 Uitvoering Regionale Energie Strategie 70,0
200,0 80,0 0,0 0,0 250,0 250,0 240,0 240,0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

2010 - 2018

Bron

Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Beschikbare perioden

2001 - 2018

Bron

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval