Meer
Publicatiedatum: 06-10-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2021 Blz. 1  
Programmabegroting 2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Domein Bestuur Blz. 6  
Domein Bestuur Blz. 7  
1. Samenleving Voorop Blz. 8  
Ambitie Blz. 9  
Context en achtergrond Blz. 10  
Wat willen we bereiken? Blz. 11  
1. De kernwaarden Samenleving Voorop zijn zichtbaar in ons handelen Blz. 12  
B1.1.1 We dragen de kernwaarden Samenleving Voorop , binnen en buiten de organisatie, krachtig uit. Blz. 13  
Relevante beleidsnotities Blz. 14  
2. Publieksdienstverlening Blz. 15  
Ambitie Blz. 16  
Context en achtergrond Blz. 17  
Wat willen we bereiken? Blz. 18  
1. Wij helpen inwoners snel en adequaat om hun producten te krijgen Blz. 19  
B2.1.1 We gebruiken i-burgerzaken, zodat inwoners tijd- en plaats onafhankelijk zaken met ons kunnen doen. Daarnaast kunnen we hierdoor effectiever en efficiënter werken. Blz. 20  
B2.1.2 We doen ons werk efficiënt en leveren goede kwaliteit door slimmer te werken met een participatieve aanpak. Blz. 21  
B2.1.3 We stimuleren dienstverlening op afspraak Blz. 22  
2. We zorgen ervoor dat per 2021 burgers en bedrijven zelf de regie over hun zaken met de digitale overheid kunnen voeren. Blz. 23  
B2.2.1 We bieden alle formulieren digitaal aan. Wij verminderen het aantal PDF documenten. De klant hoeft het niet meer uit te printen en in te vullen maar kan dit online invullen. Blz. 24  
B2.2.2 We verbeteren en vereenvoudigen onze (digitale) communicatie en transacties met inwoners en bedrijven. Blz. 25  
B2.2.3 We helpen inwoners , die daar om welke reden dan ook problemen mee hebben, hun weg te vinden in de digitale wereld. Blz. 26  
B2.2.4 Met webcare volgen, zenden en reageren we op berichten via sociale media en kunnen meldingen over de openbare ruimte worden doorgegeven via een eenvoudig meldsysteem. Blz. 27  
Relevante Beleidsnotities Blz. 28  
3. Samenwerking Blz. 29  
Ambitie Blz. 30  
Context en achtergrond Blz. 31  
Wat willen we bereiken? Blz. 32  
1.We willen resultaat behalen op de zogeheten ‘4 K’s-’ :Kwaliteit verbeteren, Kwetsbaarheid verminderen, Kansen voor medewerkers en Kosten besparen. Blz. 33  
B3.1.1 We ontwikkelen de samenwerking bedrijfsvoering met de gemeenten Bunschoten, Nijkerk, Leusden en Putten (BNLP) verder door. Blz. 34  
B3.1.2 We harmoniseren en standaardiseren werkprocessen en werkwijzen. Blz. 35  
B3.1.3 Er is een Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019- 2022 opgesteld. Deze wordt verder uitgewerkt in een uitwerkingsagenda. Blz. 36  
B3.1.4 We bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen Blz. 37  
Relevante beleidsnotities Blz. 38  
4. Veiligheid Blz. 39  
Ambitie Blz. 40  
Context en achtergrond Blz. 41  
Wat willen we bereiken? Blz. 42  
1. We pakken de verwevenheid van de boven- en onderwereld (ondermijning) in onze gemeente actief aan Blz. 43  
B4.1.1 We hanteren een sluitende aanpak voor ondermijning in Leusden Blz. 44  
B4.1.2 We actualiseren het beleid rondom ondermijning in Leusden Blz. 45  
2. Verminderen van de criminaliteit in Leusden door Persoonsgerichte Aanpak in Leusden verder uit te bouwen. Blz. 46  
B4.2.1 We werken aan een effectieve samenwerking tussen veiligheid en zorg. Blz. 47  
3. De gemeente speelt effectief in op maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en vertaalt die naar de Leusdense situatie Blz. 48  
B4.3.1 We actualiseren alle relevante beleidsdocumenten Blz. 49  
B4.3.2 We vergroten het risicobewustzijn van onze inwoners op het gebied van cybercriminaliteit en digitale oplichting. Blz. 50  
4. We voorkomen en beperken gevolgen van branden, crises en rampen Blz. 51  
B4.4.1 We gaan verder met het professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie Blz. 52  
B4.4.2 We gaan verder met het professionaliseren en faciliteren van de vrijwillige brandweer Blz. 53  
B4.4.3 We vergroten het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners door voorlichting te geven aan ouderen en basisschoolleerlingen. Blz. 54  
Relevante beleidsnotities Blz. 55  
Wat mag het kosten? Blz. 56  
Saldo taakvelden Blz. 57  
Nieuw beleid en CUP Blz. 58  
BBV indicatoren Blz. 59  
Domein Leefomgeving Blz. 60  
Domein Leefomgeving Blz. 61  
1. Duurzaamheid en milieu Blz. 62  
Ambitie Blz. 63  
Context en achtergrond Blz. 64  
Wat willen we bereiken? Blz. 65  
1. In Leusden wekken we in 2040 of eerder jaarlijks evenveel duurzame energie op als we verbruiken Blz. 66  
L1.1.1 We voeren de Transitieagenda Energie (Programmaplan Energie) uit. Blz. 67  
L1.1.2 We starten met de wijkuitvoeringsplannen energietransitie Blz. 68  
L1.1.3 We continueren het Energieloket en voeren Energiehuisprojecten uit. Blz. 69  
L1.1.4 We stellen een uitnodigingskader op voor de opwekking van duurzame energie. Blz. 70  
2. We stimuleren gescheiden afvalinzameling en het recyclen van grondstoffen. Onze inwoners hebben in 2030 maximaal 25 kg restafval per inwoner per jaar. Blz. 71  
L1.2.1 We optimaliseren de oud papier inzameling. Blz. 72  
L1.2.2. Bij het ontstaan van nieuwe verwerkingsmogelijkheden, starten we met de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Blz. 73  
3. Het gebruik van duurzaam vervoer in de gemeente Leusden neemt toe Blz. 74  
L1.3.1 We voeren maatregelen uit, uit het Mobiliteitsplan, op het gebied van duurzame mobiliteit. Blz. 75  
4. De Leusdense samenleving neemt meer duurzame initiatieven. De gemeente speelt in op de behoefte van de samenleving en doet mee. Deze initiatieven worden zichtbaar gemaakt Blz. 76  
L1.4.1 We voeren, met partijen uit de samenleving, acties uit die voortkomen uit de Duurzaamheidsagenda Leusden. Blz. 77  
Relevante beleidsnotities Blz. 78  
2. Water, riolering en klimaatadaptatie Blz. 79  
Ambitie Blz. 80  
Context en achtergrond Blz. 81  
Wat willen we bereiken? Blz. 82  
1. Leusden heeft een goed functionerend rioleringssysteem dat voorbereid is op het veranderende klimaat Blz. 83  
L2.1.1 We stellen het werkvoorbereidingsplan op voor de Burgemeester de Beaufortweg in Leusden en starten met de uitvoeringswerkzaamheden. Blz. 84  
L2.1.2 We stellen een werkvoorbereidingsplan op voor rioolwerkzaamheden in het noordelijke deel van Leusden-Zuid. Blz. 85  
2. We verbeteren de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente. Blz. 86  
L2.2.1 We koppelen de Burgemeester de Beaufortweg af van het gemengde rioolstelsel, zodat schoon regenwater schoon blijft. Blz. 87  
L2.2.2 We verrichten baggerwerkzaamheden in het oostelijke deel van Leusden. Blz. 88  
L2.2.3. We starten met de voorbereidingen voor het verbeteren van de waterkwaliteit in combinatie met lopende projecten van nieuwbouw en herinrichtingen. Blz. 89  
Relevante beleidsnotities Blz. 90  
3. Wegen en infrastructuur Blz. 91  
Ambitie Blz. 92  
Context en achtergrond Blz. 93  
Wat willen we bereiken? Blz. 94  
1. Ons wegennet is verkeersveilig en in goede staat van onderhoud, maar is ook klimaatbestendig en water-robuust ingericht Blz. 95  
L3.1.1 We combineren het groot onderhoud van een aantal wegen in Leusden met andere werkzaamheden van nieuwbouw en (her-)inrichtingsprojecten Blz. 96  
Relevante beleidsnotities Blz. 97  
4. Accommodaties en onderwijs Blz. 98  
Ambitie Blz. 99  
Context en achtergrond Blz. 100  
Wat willen we bereiken? Blz. 101  
1. We onderhouden de accommodaties efficiënt en doeltreffend en risico’s zijn beheersbaar Blz. 102  
L4.1.1 We voeren een nieuwe onderhoudswerkwijze en contractvorming in. Blz. 103  
L4.1.2 We scherpen het nakomen van verplichtingen omtrent de exploitatie van zwembad Octopus aan. Blz. 104  
2. Gemeente Leusden verduurzaamt gefaseerd haar accommodaties Blz. 105  
L4.2.1 We maken een verduurzamingsplan voor de gemeentelijke accommodaties. Blz. 106  
L4.2.2 We combineren, daar waar mogelijk, de uitvoering van energiebesparende maatregelen met reguliere onderhoudswerkzaamheden Blz. 107  
3. De accommodaties zijn efficiënt, doeltreffend en worden optimaal gebruikt Blz. 108  
L4.3.1 We onderzoeken of Fort33 intensiever kan worden gebruikt als cultuurpodium en welzijns- en muziekcentrum. Blz. 109  
L4.3.2 We onderzoeken een alternatieve huisvesting voor het Centrum Jeugd en Gezin aan de Mulderij. Blz. 110  
4. Nieuwe huisvesting voor onderwijs is duurzaam en sluit aan bij onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke vernieuwing Blz. 111  
L4.4.1 We starten met de bouw van Integraal Kind Centrum (IKC) Groenhouten Blz. 112  
L4.4.2 We voeren de bouwwerkzaamheden voor renovatie, uitbreiding en verduurzaming van Montessorischool ‘t Ronde uit. Blz. 113  
Relevante beleidsnotities Blz. 114  
5. Onderhoud buitenruimte Blz. 115  
Ambitie Blz. 116  
Context en achtergrond Blz. 117  
Wat willen we bereiken? Blz. 118  
1. Door de samenleving actief te betrekken en de buitenruimte veilig en adequaat te onderhouden, zorgen we ervoor dat gebruikers de voorzieningen nog meer waarderen. Blz. 119  
L5.1.1 We meten de tevredenheid c.q. beleving van de buitenruimte bij gebruikers. Blz. 120  
L5.1.2. We gaan per wijk/gebied met gebruikers aan de slag om onderhoudsmaatregelen te bedenken die bijdragen aan biodiversiteit, klimaatadaptatie én belevingswaarde van de buitenruimte. Blz. 121  
Relevante beleidsnotities Blz. 122  
Wat mag het kosten? Blz. 123  
Saldo taakvelden Blz. 124  
Nieuw beleid en CUP Blz. 125  
BBV indicatoren Blz. 126  
Domein Samenleving Blz. 127  
Domein Samenleving Blz. 128  
1. Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 129  
Ambitie Blz. 130  
Context en achtergrond Blz. 131  
Wat willen we bereiken? Blz. 132  
1. Leusden is toegankelijk voor alle inwoners Blz. 133  
S1.1.1 We voeren de lokale inclusie agenda Leusden 2020-2022 uit Blz. 134  
2. We zorgen voor voldoende passende woningen voor mensen met een beperking Blz. 135  
S1.2.1 We spelen in op specifieke woonbehoeftes. Blz. 136  
Relevante beleidsnotities Blz. 137  
2. Terugdringen van eenzaamheid Blz. 138  
Ambitie Blz. 139  
Context en achtergrond Blz. 140  
Wat willen we bereiken? Blz. 141  
1. Voorkomen en beperken van eenzaamheid. Blz. 142  
S2.1.1 We normaliseren eenzaamheid Blz. 143  
S2.1.2 We vergroten het vermogen om eenzaamheid te herkennen en te signaleren Blz. 144  
S2.1.3 We verbinden (ondersteuning)vraag en aanbod rondom eenzaamheid Blz. 145  
S2.1.4 We zetten in op eigen regie van inwoners Blz. 146  
S2.1.5 We bereiken effect met onze aanpak rondom eenzaamheid en brengen dit in beeld Blz. 147  
Relevante beleidsnotities Blz. 148  
3. Versterken voorzieningen jeugdhulp Blz. 149  
Ambitie Blz. 150  
Context en achtergrond Blz. 151  
Wat willen we bereiken? Blz. 152  
1. Alle kinderen en jongeren maken gebruik van de (voorliggende) voorzieningen binnen de basisstructuur op het terrein van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting, zodat ze gezond en veilig opgroeien. Blz. 153  
S3.1.1 We versterken de mentale weerbaarheid van de jeugd door afspraken te maken met scholen, kinderopvang, sportverenigingen, Lariks, GGD. Blz. 154  
S3.1.2 We zorgen voor voldoende toegankelijke basisvoorzieningen voor alle jeugd in Leusden Blz. 155  
2. Er is een samenhangend aanbod van preventieve voorzieningen voor kinderen en jongeren met een risicofactor. Blz. 156  
S3.2.1. We versterken het aanbod aan voorliggende voorzieningen Blz. 157  
S3.2.2. We voeren het hernieuwde beleid rond voor- en vroegschoolse educatie bij onderwijsachterstand uit. Blz. 158  
S3.2.3. We organiseren nauwere samenwerking tussen kinderopvang, scholen, Lariks en GGDrU. Blz. 159  
S3.2.4. We versterken het jeugd- en jongerenwerk door te investeren in aanbod dat aansluit bij de vraag en verbreden de doelgroep. Blz. 160  
3. We versterken de rol van ouders/opvoeders en professionals bij opvoeden en opgroeien. Blz. 161  
S3.3.1. Bij de toegang tot zorg- en ondersteuning sturen we op veerkracht en het normaliseren van problemen bij opvoeden en opgroeien. Blz. 162  
S3.3.2. De gemeente Leusden start in regionaal verband een campagne om normaliseren van gedrag te bevorderen. Blz. 163  
4. We organiseren kostenbewustzijn in de hele (jeugdhulp)keten. We willen een afvlakking van de zorgkosten realiseren door het nemen van kosten beheersende en kostenverlagende maatregelen. Blz. 164  
S3.4.1. We versterken en monitoren de triage bij Lariks en (huis)artsen als belangrijkste verwijzers naar de geïndiceerde zorg. Blz. 165  
S3.4.2 Gemeente en verwijzers nemen de regie op het proces van de inzet van geïndiceerde zorg door te monitoren en te sturen. Blz. 166  
Relevante beleidsnotities Blz. 167  
4. Versterken van arbeidsparticipatie Blz. 168  
Ambitie Blz. 169  
Context en achtergrond Blz. 170  
Wat willen we bereiken? Blz. 171  
1. In nauwe samenwerking met ons lokale bedrijfsleven, verbeteren we de match tussen werkzoekende en werkgever. Blz. 172  
S4.1.1. We zorgen voor persoonlijke en lokale matching tussen werkzoekende en werkgevers in Leusden Blz. 173  
S4.1.2 In regionaal verband voeren we activiteiten uit, gericht op werkzoekenden die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Blz. 174  
Relevante beleidsnotities Blz. 175  
5. Beperken (verborgen) armoede Blz. 176  
Ambitie Blz. 177  
Context en achtergrond Blz. 178  
Wat willen we bereiken? Blz. 179  
1. We vergroten de bekendheid en het bereik van onze ondersteuning Blz. 180  
S5.1.1 We versterken de samenwerking rondom armoede op vindplaatsen. Blz. 181  
Relevante beleidsnotities Blz. 182  
6. Goed omgaan mensen met verward gedrag Blz. 183  
Ambitie Blz. 184  
Context en achtergrond Blz. 185  
Wat willen we bereiken? Blz. 186  
1. We zetten in op de afname van meldingen van incidenten van verwarde inwoners en het aantal persoonsgerichte aanpakken. Blz. 187  
S6.1.1 We voeren een bewustwordingscampagne uit en organiseren gesprekken met ervaringsdeskundigen. Blz. 188  
2. We werken vanuit een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag Blz. 189  
S6.2.1 We voeren onze sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag uit Blz. 190  
Relevante beleidsnotities Blz. 191  
7. Dementievriendelijke samenleving Blz. 192  
Ambitie Blz. 193  
Context en achtergrond Blz. 194  
Wat willen we bereiken? Blz. 195  
1. Leusden is een dementievriendelijke samenleving Blz. 196  
S7.1.1 We geven uitvoering aan het keurmerk dementievriendelijke gemeente. Blz. 197  
S7.1.2 We werken aan deskundigheidsbevordering bij professionals en vrijwilligers Blz. 198  
Relevante beleidsnotities Blz. 199  
8. Grip op de uitvoering Blz. 200  
Ambitie Blz. 201  
Context en achtergrond Blz. 202  
Wat willen we bereiken? Blz. 203  
1. We zetten in op een sterke informatievoorziening die de transformatie faciliteert Blz. 204  
S8.1.1 We realiseren een sturingsinstrument dat inzicht biedt in de trends en kosten van het gebruik van zorg en ondersteuning Blz. 205  
2. Met maatregelen zetten we in op het besparen en beheersen van kosten Blz. 206  
S8.2.1 We versterken het accountmanagement met (zorg)aanbieders en verwijzers Blz. 207  
S8.2.2 We vergroten het kostenbewustzijn in de keten Blz. 208  
Relevante beleidsnotities Blz. 209  
9. Inburgering en statushouders Blz. 210  
Ambitie Blz. 211  
Context en achtergrond Blz. 212  
Wat willen we bereiken? Blz. 213  
1. We zorgen ervoor dat inburgeringsplichtige statushouders met succes hun inburgeringstraject afronden en deel gaan uitmaken van de samenleving van Leusden Blz. 214  
S9.1.1. We maken afspraken met gecertificeerde taalscholen en maken afspraken met (boven)lokale partners voor ondersteunend en informeel taalonderwijs Blz. 215  
S9.1.2 We maken regionaal afspraken over de toeleiding naar werk en (boven)lokaal over de toeleiding naar vrijwilligerswerk Blz. 216  
S9.1.3 We stellen een uitgebreid aanbod voor de maatschappelijke begeleiding samen Blz. 217  
S9.1.4 We zorgen dat kinderen gebruik maken van de kindregelingen. kunnen meedoen en hun talenten kunnen ontplooien Blz. 218  
Wat mag het kosten? Blz. 219  
Saldo taakvelden Blz. 220  
Nieuw beleid en CUP Blz. 221  
BBV indicatoren Blz. 222  
Domein Ruimte Blz. 223  
Domein Ruimte Blz. 224  
1. Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 225  
Ambitie Blz. 226  
Context en achtergrond Blz. 227  
Wat willen we bereiken? Blz. 228  
1. Bepalen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Leusden en de regio voor de periode 2030 – 2040. Blz. 229  
R1.1.1 We stellen met de regiogemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland een Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 – 2040 op. Blz. 230  
2. Gemeente Leusden creëert voldoende ruimte voor woningbouw - en werklocaties na 2025 Blz. 231  
R1.2.1 We borgen (juridisch) de ontwikkeling van woningbouw- en werklocaties voor na 2025 in de Omgevingsvisie Landelijk Gebied (daarna mogelijk bestemmingsplan/ Omgevingsplan). Blz. 232  
Relevante beleidsnotities Blz. 233  
2. Wonen Blz. 234  
Ambitie Blz. 235  
Context en achtergrond Blz. 236  
Wat willen we bereiken? Blz. 237  
1. Leusden voldoet kwantitatief en kwalitatief aan de Leusdense woningbehoefte door nieuwe projecten en herprogrammering van bestaande projecten. Blz. 238  
R2.1.1 We actualiseren de Woonvisie Blz. 239  
R2.1.2 We werken mee aan nieuwbouwprojecten. Blz. 240  
R2.1.3 We introduceren een methodiek voor afstemming van woningbouwprogramma’s. Blz. 241  
R2.1.4 We evalueren de regels voor urgentie bij woonruimteverdeling. Blz. 242  
R2.1.5 We onderzoeken de effectiviteit van het instrumentarium voor doorstroming op de woningmarkt en doen zo nodig verbetervoorstellen. Blz. 243  
Relevante beleidsnotities Blz. 244  
3. Verkeer en vervoer Blz. 245  
Ambitie Blz. 246  
Context en achtergrond Blz. 247  
Wat willen we bereiken? Blz. 248  
1. Leusden streeft naar afname van het aantal (letsel) ongevallen en het verhogen van het verkeersveiligheidsgevoel Blz. 249  
R3.1.1 We blijven intensief samenwerken de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) Blz. 250  
2. We krijgen meer mensen op de fiets en uit de auto Blz. 251  
R3.2.1 We haken aan op een brede gedragscampagne die namens de provincie Utrecht wordt opgezet: Ik fiets Blz. 252  
R3.2.2. We zorgen dat de bestaande fietsinfrastructuur in goede conditie is. Blz. 253  
R3.2.3 We zoeken naar kansrijke doorfietsroutes Blz. 254  
3. We verbeteren de doorstroming op het hoofdwegennet Blz. 255  
R3.3.1 We optimaliseren de werking van onze verkeersregelinstallaties Blz. 256  
Relevante beleidsnotities Blz. 257  
4. Economie Blz. 258  
Ambitie Blz. 259  
Context en achtergrond Blz. 260  
Wat willen we bereiken? Blz. 261  
1. Leusden realiseert duurzame, vitale werklocaties Blz. 262  
R4.1.1 We bieden bedrijfskavels aan in Noordwest Leusden Blz. 263  
R4.1.2 Regio Amersfoort stelt met de provincie Utrecht een regionale programmering voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen op. Blz. 264  
R4.1.3 We versterken De Horst als dé kantorenlocatie van Leusden Blz. 265  
2. We versterken de economische positie en ondernemerscultuur Blz. 266  
R4.2.1 We verbinden het accountmanagement bedrijven aan arbeidsparticipatie en energietransitie Blz. 267  
3. Winkelgebieden ontwikkelen we verder tot compacte dorpsharten en ontmoetingsplekken met ruimte voor verschillende functies Blz. 268  
R4.3.1 Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren ronden we de visie op de doorontwikkeling van de Hamershof af en starten we de uitvoering op. Blz. 269  
4. We zetten Leusden op de kaart Blz. 270  
R4.4.1 We geven samen met onze partners uitvoering aan de Leusdense visie voor recreatie en toerisme. Blz. 271  
R4.4.2 We verbeteren de toeristische informatievoorziening en aansturing van VVV Leusden Blz. 272  
Relevante beleidsnotities Blz. 273  
5. Buitengebied Blz. 274  
Ambitie Blz. 275  
Context en achtergrond Blz. 276  
Wat willen we bereiken? Blz. 277  
1. We behouden en versterken de kernkwaliteiten van ons buitengebied. Blz. 278  
R5.1.1 We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en passen deze visie waar nodig aan. Blz. 279  
R5.1.2 We bieden ruimere mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing Blz. 280  
R5.1.3 We voeren het uitvoeringsprogramma voor het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit. Dit voor behoud van biodiversiteit en het versterken van natuur en landschap. Blz. 281  
R5.1.4 We delen onze kennis met Stichting De Boom over een inrichtingsplan voor het Langesteeggebied en toetsen de plannen. Blz. 282  
R5.1.5 We geven, samen met onze partners, uitvoering aan de samenwerkingsagenda voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Blz. 283  
2. Leusden werkt aan duurzaam economisch perspectief voor de landbouw. Blz. 284  
R5.2.1 We geven, samen met de betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en ondersteunen de Regiodeal Food Valley, voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Blz. 285  
R5.2.2 We ondersteunen de landbouw door ruimte te houden en te bieden voor een duurzaam economisch perspectief. Blz. 286  
3. We behouden en versterken onze natuur en ecologie. Blz. 287  
R5.3.1 We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie landelijk gebied Blz. 288  
R5.3.2 We adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken van de omzetting van 55 hectare grond in nieuwe natuur Blz. 289  
R5.3.3 We delen onze kennis met Stichting De Boom over een inrichtingsplan voor het Langesteeggebied en toetsen de plannen. Blz. 290  
4. We benutten en versterken de mogelijkheden voor recreatie en toerisme in het buitengebied. Blz. 291  
R5.4.1 We geven samen met onze partners uitvoering aan de Leusdense visie voor recreatie en toerisme. Blz. 292  
R5.4.2 We onderzoeken, samen met Defensie, de mogelijkheden voor gedeeltelijke openstelling van de Leusderheide. Blz. 293  
Relevante beleidsnotities Blz. 294  
6. Cultuurhistorie Blz. 295  
Ambitie Blz. 296  
Context en achtergrond Blz. 297  
Wat willen we bereiken? Blz. 298  
1. Leusden werkt aan behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 299  
R6.1.1 We gaan werken met het bestemmingsplan Cultureel Erfgoed en de daarmee samenhangende waardenkaart, om cultuurhistorisch erfgoed te beschermen. Blz. 300  
R6.1.2 We verbinden duurzaamheid en cultureel erfgoed. Blz. 301  
2. De (her)kenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten. Blz. 302  
R6.2.1 We gaan door met het aanwijzen van gemeentelijk monumenten. Blz. 303  
R6.2.2 We ontsluiten de cultuurhistorische waardenkaart digitaal voor bewoners en belangstellenden. Blz. 304  
R6.2.3 We ondersteunen eigenaren van monumenten actief. Blz. 305  
Relevante beleidsnotities Blz. 306  
7. Omgevingswet Blz. 307  
Ambitie Blz. 308  
Context en achtergrond Blz. 309  
Wat willen we bereiken? Blz. 310  
1. Een succesvolle implementatie van de omgevingswet. Blz. 311  
R7.1.1 We voeren het programma “invoering omgevingswet” en alle onderliggende deelprojecten in samenhang uit. Blz. 312  
Relevante beleidsnotities Blz. 313  
Wat mag het kosten? Blz. 314  
Saldo taakvelden Blz. 315  
Nieuw beleid en CUP Blz. 316  
BBV indicatoren Blz. 317  
Overhead Blz. 318  
Algemeen Blz. 319  
Wat mag het kosten? Blz. 320  
Specificatie van de overhead Blz. 321  
Overheadpercentage Blz. 322  
Toerekening percentage overheadkosten Blz. 323  
Tabel specificatie overhead Blz. 324  
BBV indicatoren Blz. 325  
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 326  
Algemeen Blz. 327  
Wat mag het kosten? Blz. 328  
Saldo taakvelden Blz. 329  
0.5 Treasury Blz. 330  
0.61 en 0.62 Onroerende zaakbelasting Blz. 331  
0.64 Overige belastingen Blz. 332  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 333  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 334  
0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 335  
3.4 Economische promotie Blz. 336  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 337  
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves Blz. 338  
BBV indicatoren Blz. 339  
Paragrafen Blz. 340  
Paragraaf A Lokale heffingen Blz. 341  
Kader Blz. 342  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 343  
Uitgangspunten tarieven 2021 Blz. 344  
Afvalstoffenheffing Blz. 345  
Ontwikkeling tarieven van 2020 naar 2021 Blz. 346  
Opbrengst Blz. 347  
Procentuele verdeling lokale heffingen Blz. 348  
Ontwikkelingen lokale lastendruk Blz. 349  
Kostenonderbouwingen heffingen Blz. 350  
Kwijtschelding Blz. 351  
Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 352  
Belang en doelstelling paragraaf Blz. 353  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 354  
Beleidskader Blz. 355  
Ontwikkelingen Blz. 356  
Risicomanagement Blz. 357  
Risico's algemene dienst Blz. 358  
Benodigd weerstandsvermogen Algemene dienst Blz. 359  
Beschikbare weerstandsvermogen Algemene dienst Blz. 360  
Ratio weerstandsvermogen Algemene dienst Blz. 361  
Risico's grondexploitatie Blz. 362  
Benodigd weerstandsvermogen Grondbedrijf Blz. 363  
Beschikbare weerstandsvermogen Grondbedrijf Blz. 364  
Ratio weerstandsvermogen Grondbedrijf Blz. 365  
Kengetallen financiële positie Blz. 366  
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 367  
Algemeen Blz. 368  
Beleidskader Blz. 369  
Kapitaalgoederen in Leusden Blz. 370  
Ontwikkelingen Blz. 371  
Groot onderhoud jaarschijf 2021 Blz. 372  
Budgetten Blz. 373  
Onderhoudsvoorzieningen Blz. 374  
Kapitaalinvesteringen beleidsplan Verkeer en Vervoer Blz. 375  
Paragraaf D Financiering Blz. 376  
Treasury-functie Blz. 377  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 378  
Financieringsbeleid Blz. 379  
Financieringspositie Blz. 380  
Indicatoren Blz. 381  
Rente en liquide middelen Blz. 382  
Overig Blz. 383  
Paragraaf E Bedrijfsvoering Blz. 384  
Doel en inleiding Blz. 385  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 386  
Personeel en organisatie Leusden Blz. 387  
Sturing en verantwoording Blz. 388  
Huisvesting gemeentehuis Blz. 389  
Intergemeentelijke samenwerking bedrijfsvoering Blz. 390  
Lasten en baten bedrijfsvoering Blz. 391  
Kengetallen organisatie Blz. 392  
ENSIA, informatieveiligheid, Corona en thuiswerken Blz. 393  
Paragraaf F Verbonden Partijen Blz. 394  
Algemeen Blz. 395  
Lokale en regionale sturing op Verbonden Partijen Blz. 396  
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 397  
Beheersingsmethodiek voor verbonden partijen Blz. 398  
Overzicht verbonden partijen en deelnemersbijdragen 2021 Blz. 399  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 400  
Gegevens en ontwikkelingen per verbonden partij Blz. 401  
Paragraaf G Grondbeleid Blz. 402  
Belang en doelstelling paragraaf Blz. 403  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 404  
Grondbedrijf en planning-en-controlcyclus Blz. 405  
Beleidskaders Blz. 406  
Ontwikkelingen Blz. 407  
Relaties met programma's Blz. 408  
Begroting 2021 Grondbedrijf Blz. 409  
Actuele prognose resultaat en winstneming Blz. 410  
Algemene reserve grondexploitatie (weerstandsvermogen) Blz. 411  
Voorzieningen grondexploitaties Blz. 412  
Risico's per complex Blz. 413  
Paragraaf H Toezicht en verantwoording Blz. 414  
Algemeen Blz. 415  
Invoering rechtmatigheidsverantwoording Blz. 416  
Rechtmatigheid en accountantscontrole Blz. 417  
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand Blz. 418  
Doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 419  
Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Blz. 420  
Paragraaf I Taakstellingen Blz. 421  
Belang en doelstelling paragraaf Blz. 422  
Totaaloverzicht bezuinigingsmaatregelen Blz. 423  
Voortgang bezuinigingstaakstellingen Blz. 424  
Financiële begroting Blz. 425  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 426  
Begrotingsresultaat 2021-2024 Blz. 427  
Sociaal Domein Blz. 428  
Nieuw beleid Blz. 429  
Financiering en rente Blz. 430  
Reserves en voorzieningen Blz. 431  
Meerjarig investeringsplan (MIP) Blz. 432  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 433  
Meerjarenbalans 2019-2024 Blz. 434  
Structureel evenwicht Blz. 435  
EMU-saldo Blz. 436  
Overzicht baten en lasten Blz. 437  
Overzicht baten en lasten Blz. 438  
Grondslag van de begrotingsramingen Blz. 439  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 440  
Kaart P&C-cyclus Blz. 441  
P&C-cyclus kaart Blz. 442