Meer
Publicatiedatum: 06-10-2020

Inhoud

Uitgaven

12,17%

€ 8.253

x € 1.000
12,17% Complete

Inkomsten

0,85%

€ 576

x € 1.000
0,85% Complete

Saldo

10236%

€ -7.677

x € 1.000

Overhead

Uitgaven

12,17%

€ 8.253

x € 1.000
12,17% Complete

Inkomsten

0,85%

€ 576

x € 1.000
0,85% Complete

Saldo

10236%

€ -7.677

x € 1.000
Inhoud

Algemeen

De kosten van overhead worden niet meer onder de beleidsprogramma's (domeinen) verantwoord maar onder een afzonderlijk taakveld overhead. Het BBV geeft de volgende definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: ‘alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces’. Door deze definitie is er een betere vergelijking te maken met andere gemeenten en kan de raad beter sturen op de kosten van de overhead. Tot de overhead behoren de volgende taken en functies:

 • Leidinggevenden primaire proces
 • Financiën, toezicht en controle gericht op eigen organisatie
 • P&O/HRM
 • Inkoop
 • Interne en externe communicatie
 • Juridische zaken
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning
 • Informatievoorziening en automatisering (ICT)
 • Facilitaire zaken, Wagenpark en Huisvesting
 • Document informatievoorziening (DIV)
 • Managementondersteuning primaire proces

Deze kosten worden verantwoord op het taakveld overhead. De kosten van personeel in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende taakvelden.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024
Lasten -8.312 -8.744 -8.253 -8.286 -8.046 -8.091
Baten 1.046 963 335 335 335 335
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.266 -7.781 -7.918 -7.951 -7.711 -7.756
Onttrekkingen 113 428 241 242 0 0
Stortingen -15 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 98 428 241 242 0 0

Specificatie van de overhead

Hiervoor hebben wij aangeven welke definitie het BBV hanteert voor de overhead en welke taken hiertoe behoren. Deze definitie hebben wij toegepast voor het bepalen van de overhead. Voor het specificeren van de overheadkosten hanteren wij een andere indeling. De personeelskosten splitsen wij niet uit naar bovenstaande onderdelen van de overhead. Wij zien hier geen toegevoegde waarde in omdat deze uitsplitsing zonder tijdregistratie niet zuiver is te maken. Wij kiezen er daarom voor om de personeelskosten van de overhead te totaliseren en de overige kosten per overhead onderdeel te specificeren.

Personeel

Loonkosten van personeel die niet direct toe te rekenen zijn aan een taakveld, zoals alle leidinggeven aan het primaire proces, financiën, P&O, ICT, Inkoop, Juridische zaken, Bestuurszaken en ondersteuning.

P&O/HRM

Kosten personeelsbeheer, zoals opleidingskosten, reis- en verblijfskosten, stagevergoedingen, piketdienst, trainingen, werving en selectie, arbodienst en het voeren van de administratie.

Facilitaire zaken

Kosten voor verzekeringen, waterverbruik, abonnementen, catering, telefoonkosten, reproductiekosten, kantoorbenodigdheden en wagenpark.

Huisvesting

Kosten voor kantoorruimten betreffende gebruik algemene gemeentelijke taken, zoals de gemeentehuis, receptie, kantine, fietsenstalling, schoonmaakkosten en onderhouden/aanschaf van meubilair.

Automatisering en ICT

Kosten voor aanschaf van hardware en software, licenties, onderhoud, systeem- en netwerk beheer, helpdesk, applicatiebeheer en ondersteuning van medewerkers. Automatiserings- en ICT kosten worden indien van toepassing direct toegerekend aan een taakveld. De overgebleven kosten zijn verantwoord onder overhead.

Juridische Zaken

Kosten voor juridisch advies, proceskosten en schadevergoeding.

Communicatie

Kosten voor interne en externe communicatie.

 

Toerekening grondexploitaties en investeringen

In het BBV is voor de grondexploitaties en investeringen een uitzondering gemaakt voor wat betreft het centraal begroten en verantwoorden. Deze uitzondering is gemaakt omdat het niet toerekenen van de overhead zou leiden tot een nadelig resultaat. De jaarlijkse last zou dan namelijk ineens ten laste van het begrotingsresultaat moeten worden gebracht in plaats van deze toe te rekenen aan het grondbedrijf, de onderhoudsvoorzieningen en de investeringen. De overhead die door wordt berekend aan deze externe kostendragers bedraagt € 0,45 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2020 is dit nagenoeg gelijk gebleven.

Aan de leges en tarieven worden op de taakvelden geen overheadkosten toegerekend. Wel worden de overheadkosten extracomptabel toegerekend ten behoeve van de tariefstelling en om aan te tonen dat de gemeente met deze heffingen geen winst maakt. Hierbij wordt hetzelfde overheadpercentage gebruikt als voor de toerekening aan grondexploitaties en investeringen.

Overheadpercentage

De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Deze indicator (onderdeel van de BBV indicatoren) drukt de totale overheadkosten in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. Dit levert een percentage op van 12,5%. Ten opzichte van de begroting 2020 is dit percentage met 1,0% gestegen.

Toerekening percentage overheadkosten

De overheadkosten bedragen € 7.917.659.
De apparaatskosten die toe te rekenen zijn aan het primaire proces bedragen € 7.733.380.
Het overheadpercentage komt hiermee op 102,4%.
Dit is een stijging van 1 ,0 ten opzichte van de begroting 2020 (101,4%).

De overheadskosten zijn per saldo gestegen met € 795.000.
De apparaatskosten die toe te rekenen zijn aan het primaire proces zijn gestegen met € 710.000.
Naar verhouding zijn de kosten van de overhead meer gestegen dan in het primaire proces waardoor het overheadspercentage stijgt.

De stijging binnen de overhead (€ 795.000) wordt veroorzaakt door hogere personeelskosten van € 300.000 in verband met loonontwikkelingen en € 380.000 voor tijdelijke en structurele formatie uitbreidingen, zoals organisatieontwikkeling en nieuw beleid. Een andere oorzaak betreft incidentele kosten van € 60.000 op facilitaire zaken voor een taxatie ten behoeve van de verzekering en een bijdrage in de kosten van het Eetwerkcafé. Daarnaast is er een toename van € 55.000 op de ICT kosten met name door wettelijke ontwikkelingen op informatieveiligheid.

Voor de verantwoording van de apparaatskosten in het primaire proces, zie onderdeel lasten en baten in de paragraaf E Bedrijfsvoering.

Tabel specificatie overhead

In onderstaande tabel zijn de bedragen bij de begroting 2020 inclusief de vastgestelde besluiten in de eerste helft van 2020, zoals voorjaarsnota, Organisatie Ontwikkeling, actualisatie grondexploitaties.

bedragen x € 1.000
Specificatie overhead Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024
Personeel -5.037 -5.731 -5.652 -5.634 -5.374 -5.374
P&O/HRM -462 -384 -383 -406 -404 -406
Facilitair -483 -400 -460 -400 -400 -400
Huisvesting -285 -296 -311 -337 -344 -344
ICT -707 -682 -702 -700 -700 -700
Juridisch -72 -30 -30 -30 -30 -30
Communicatie -57 -64 -64 -64 -64 -64
Afschrijvingen overhead -695 -750 -764 -784 -785 -828
Toerekening aan grondexploitaties/investeringen 532 556 448 404 390 390
Totaal -7.266 -7.781 -7.918 -7.951 -7.711 -7.756

BBV indicatoren

 De verplicht op te nemen beleidsindicatoren komen voor de programma's van de bron waarstaatjegemeente.nl. Voor het onderdeel bestuur en organisatie zijn ook vijf indicatoren ontwikkelt die echter door de gemeente uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen moeten worden omdat er geen landelijke bron beschikbaar is. Omdat het gaat om indicatoren betreffende de organisatie nemen wij ze op bij het onderdeel overhead en in de paragraaf E Bedrijfsvoering.

 

Indicator

Eenheid

Leusden

Begroting 2020

Leusden Begroting 2021

Formatie

fte per 1.000 inwoners

4,6 fte

4,9 fte

Bezetting

fte per 1.000 inwoners

4,5 fte

4,9 fte      

Apparaatskosten

kosten per inwoner

€ 465,69

€ 512,34

Externe inhuur

kosten externe inhuur als % van totale loonsom

6,9%

3,0%

Overhead

Overhead in % van totale kosten

11,5%

12,5%