Meer
Publicatiedatum: 06-10-2020

Inhoud

Uitgaven

10,74%

€ 7.283

x € 1.000
10,74% Complete

Inkomsten

7,31%

€ 4.965

x € 1.000
7,31% Complete

Saldo

3090,67%

€ -2.318

x € 1.000

Domein Ruimte

Uitgaven

10,74%

€ 7.283

x € 1.000
10,74% Complete

Inkomsten

7,31%

€ 4.965

x € 1.000
7,31% Complete

Saldo

3090,67%

€ -2.318

x € 1.000
Inhoud

Domein Ruimte

Het Domein Ruimte is onderverdeeld in de onderdelen ruimte, wonen, verkeer & vervoer, economie, buitengebied, cultuurhistorie en de implementatie van de omgevingswet.

Voor al deze programmaonderdelen hebben we ambities opgesteld en doelstellingen geformuleerd. Ze dragen stuk voor stuk bij aan onze overall ambitie:

Leusden is een vitale, dynamische en groene gemeente die, met behoud van haar identiteit, ruimte biedt aan nieuwe opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie en groei.

Daar waar in de volgende teksten gesproken wordt over Leusden, bedoelen we de gemeente Leusden.

Het Domein Ruimte is niet los te zien van de andere domeinen. Er bestaan over en weer raakvlakken. Bijvoorbeeld met het Domein Leefomgeving waar duurzame mobiliteit raakt aan verkeer & vervoer, of het Domein Samenleving, waar de inzet op arbeidsparticipatie raakt aan economische zaken en bestuur waar het de regionale agenda betreft.

Ambitie Ruimtelijke Ontwikkeling

Leusden profileert zich met haar kwaliteiten voor wonen, werken en recreëren: met behoud van het dorpse, groene karakter, ruimte geven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

Ambitie Wonen

We bouwen door op de kracht van de gemeente Leusden: dorpse kwaliteiten en stedelijke dynamiek.

Ambitie Verkeer en Vervoer

De gemeente Leusden is goed bereikbaar en duurzaam veilig voor automobilist, fietser, reiziger openbaar vervoer en voetganger.

Ambitie Economie

Bedrijven zijn van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van ondernemers.

Ambitie Buitengebied

Leusden wil een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch vitale en duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik. Dit biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen.

Ambitie Cultuurhistorie

Cultuurhistorische waarden worden in Leusden gezien, erkend en gewaardeerd.

Ambitie Omgevingswet

Leusden is op tijd klaar voor de stelselwijziging van de Omgevingswet en benut die voor de samenleving voorop, uitnodigingsplanologie en werken vanuit de bedoeling

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Ambitie

Leusden profileert zich met haar kwaliteiten voor wonen, werken en recreëren: met behoud van het dorpse, groene karakter, ruimte geven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

Context en achtergrond

Regio Amersfoort bestaat uit verschillende gemeenten met ieder een eigen identiteit. De identiteit van de gemeente Leusden ligt op het raakvlak van dorpse woonkwaliteiten en dynamiek rond de stad Amersfoort. De ruimtelijke opgaven voor regio en gemeente zijn groot en divers.

In onze Omgevingsvisie hebben we de volgende hoofdkeuzen gemaakt:
1. Na 2025 blijft Leusden beheerst groeien met circa 50 woningen per jaar;
2. Groei door verdichten bebouwd gebied, functiemenging en groene ontwikkelstrategie voor woningen in het buitengebied;
3. In plannen prioriteit geven aan variatie in woningaanbod en doorstroming;
4. Ruimte voor duurzame mobiliteit;
5. Stedelijk groen is van belang voor identiteit;
6. Functiemenging om centra vitaal te houden.

Wat willen we bereiken?

1. Bepalen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Leusden en de regio voor de periode 2030 – 2040.

Samen met de regiogemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio in 2030-2040 bepaald. Dit als vervolg op de Regionale Ruimtelijke Visie en als uitwerking van de Provinciale Omgevingsvisie. Dit gebeurt op de terreinen wonen, werken, mobiliteit, landschap en energietransitie.

Samenwerking

 

Samenleving Voorop

 

De gemeente regelt het

 

Partner en gemeente staan samen aan de lat

 

De gemeente draagt haar steentje bij

 

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Gemeenten regio Amersfoort, provincies Utrecht en Gelderland

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Gemeente Leusden creëert voldoende ruimte voor woningbouw - en werklocaties na 2025

Na 2025 blijft de gemeente Leusden 50 woningen per jaar bouwen. Daarnaast ontstaat een tekort aan ruimte voor bedrijvigheid. Een deel van toekomstig wonen en werken zal een plek moeten vinden buiten de zogeheten rode contour. Dat vraagt aanpassing van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied (daarna mogelijk bestemmingsplan/ Omgevingsplan).

Samenwerking

 

Samenleving Voorop

 

De gemeente regelt het

 

Partner en gemeente staan samen aan de lat

 

De gemeente draagt haar steentje bij

 

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Inwoners, woningstichting Leusden, LTO, grondeigenaren

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

2. Wonen

Ambitie

We bouwen door op de kracht van de gemeente Leusden: dorpse kwaliteiten en stedelijke dynamiek.

Context en achtergrond

Leusden bestaat uit verschillende kernen met elk een eigen karakter. Typerend voor Leusden in het algemeen is het dorpse, rustige en daarmee veilige woonmilieu. Sociale samenhang en betrokkenheid bij elkaar zijn groot. De aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van Leusden voor met name gezinnen wordt hierdoor bepaald. Tot 2025 leveren we nog 600 - 650 nieuwe woningen op. Voor de periode daarna zoeken we locaties voor een jaarlijkse bouwproductie van circa 50 woningen per jaar. Om Leusden aantrekkelijk te houden voor zowel de huidige bewoners als nieuwe woningzoekenden, hebben we in de Woonvisie in beeld gebracht wat de vraag naar woningen is.

Wat willen we bereiken?

1. Leusden voldoet kwantitatief en kwalitatief aan de Leusdense woningbehoefte door nieuwe projecten en herprogrammering van bestaande projecten.

Leusden is een aantrekkelijke woon- en werkplaats vanwege het dorpse woonmilieu en (de nabijheid van) voldoende voorzieningen. Om aantrekkelijk te blijven moet aan de vraag naar woningen blijven worden voldaan.

Samenwerking

 

Samenleving Voorop

 

De gemeente regelt het

 

Partner en gemeente staan samen aan de lat

 

De gemeente draagt haar steentje bij

 

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Inwoners, woningstichting Leusden, initiatiefnemers, Svn

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

3. Verkeer en vervoer

Ambitie

De gemeente Leusden is goed bereikbaar en duurzaam veilig voor automobilist, fietser, reiziger openbaar vervoer en voetganger.

Context en achtergrond

Een goed bereikbaar Leusden is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk woon-en werkklimaat. De corona-crisis heeft een grote impact op de mobiliteit. Zo heeft thuiswerken een enorme vlucht genomen. Het ov-gebruik is aanzienlijk afgenomen. Velen maken de overstap naar de (elektrische) fiets of de auto. In het in voorbereiding zijnde Mobiliteitsplan wordt geschetst hoe we op deze veranderingen willen inspelen.

Wat willen we bereiken?

1. Leusden streeft naar afname van het aantal (letsel) ongevallen en het verhogen van het verkeersveiligheidsgevoel

Ongevallen met of zonder letsel zijn meetbaar. Het gevoel van veiligheid is ook van belang. Door de inrichting van de weg, gedragsbeïnvloeding en handhaving kunnen zowel de objectieve als de subjectieve verkeersveiligheid positief worden beïnvloed.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

VVN, fietsersbond

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. We krijgen meer mensen op de fiets en uit de auto

Meer fietsgebruik is goed voor de bereikbaarheid, het milieu en de gezondheid. We maken het gebruik van de fiets, vooral voor verplaatsingen binnen de gemeente, aantrekkelijker.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Fietsersbond, Provincie Utrecht, Woudenberg, Amersfoort, 033 op de Fiets (lokaal) en “Ik fiets” (provinciaal)

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. We verbeteren de doorstroming op het hoofdwegennet

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en woningzoekenden. Vlotte doorstroming draagt bij aan een goede bereikbaarheid van voorzieningen. Dit heeft ook een gunstig effect op de milieubelasting rond kruispunten.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Bedrijven, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Fietsersbond

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

4. Economie

Ambitie

Bedrijven zijn van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van de gemeente Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van ondernemers.

Context en achtergrond

Economische activiteit is een bron van vitaliteit en dat is goed voor alle inwoners.
De gemeente Leusden kiest voor het vasthouden van stabiele werkgelegenheid zowel in aantal banen, als in de zin dat ze makkelijker “klappen kan opvangen”. Een robuustere economie die minder gevoelig is voor regionale tendensen en keuzes van grote bedrijven. Dat is nog belangrijker nu we te maken hebben met de (gevolgen van de) coronacrisis.

We zorgen voor:

  • Een goede mix van lokale en bovenlokale bedrijvigheid.
  • Werkgelegenheid. Voor 75% van de Leusdense beroepsbevolking bestaat (in theorie) een baan in Leusden.
  • Een sterke ondernemerscultuur.
  • Sterke centra als ontmoetingsplekken

Wat willen we bereiken?

1. Leusden realiseert duurzame, vitale werklocaties

Ondernemers moeten letterlijk ruimte hebben om te ondernemen. Daarvoor moeten we werklocaties bieden die toekomstbestendig zijn. De locaties moeten aansluiten op de behoeften van de ondernemers: specifieke werklocaties en gemengde gebieden.

Link met CUP 9.1 en 9.2.

Samenwerking

 

Samenleving Voorop

 

De gemeente regelt het

 

Partner en gemeente staan samen aan de lat

 

De gemeente draagt haar steentje bij

 

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaar, regio Amersfoort, provincie Utrecht

Verbonden partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. We versterken de economische positie en ondernemerscultuur

Regio Amersfoort/ Utrecht+ werkt aan een vitaal ondernemersklimaat en voldoende vestigingsmogelijkheden. Het is een aantrekkelijke regio voor ondernemers. Accountmanagement draagt bij aan verankering van bedrijven, (h)erkennen van uitbreidingsinvesteringen en behoud van werkgelegenheid. Sluit aan bij CUP 9.4.

Samenwerking

 

Samenleving Voorop

 

De gemeente regelt het

 

Partner en gemeente staan samen aan de lat

 

De gemeente draagt haar steentje bij

 

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Gemeenten regio Amersfoort, provincie Utrecht, Economic Board Utrecht, Regionale Ontwikkelings Maatschappij, bedrijfsleven

Verbonden partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

3. Winkelgebieden ontwikkelen we verder tot compacte dorpsharten en ontmoetingsplekken met ruimte voor verschillende functies

Levendige, aantrekkelijke winkelgebieden zijn van belang voor de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. Deze gebieden ontwikkelen zich tot ontmoetingsplaatsen, waarvan winkelen onderdeel is. We stimuleren meer functiemenging. Sluit aan bij CUP 9.3.

 

Samenwerking

 

Samenleving Voorop

 

De gemeente regelt het

 

Partner en gemeente staan samen aan de lat

 

De gemeente draagt haar steentje bij

 

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Vastgoedeigenaren, winkeliers, horecaondernemers, bewoners

Verbonden partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

4. We zetten Leusden op de kaart

We intensiveren recreatie en toerisme en maken van Leusden een aantrekkelijke verblijfplaats voor (recreatie)ondernemers, recreanten/ toeristen en bewoners van de gemeente. Promotie van wandelen en fietsen staat centraal, waar mogelijk gekoppeld aan cultureel erfgoed, evenementen en bezienswaardigheden (CUP-opdracht 9.5).

Samenwerking

 

Samenleving Voorop

 

De gemeente regelt het

 

Partner en gemeente staan samen aan de lat

 

De gemeente draagt haar steentje bij

 

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Recreatie-ondernemers, horeca, STIA

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

Relevante beleidsnotities

5. Buitengebied

Ambitie

Leusden wil een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch vitale en duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik. Dit biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen.

Context en achtergrond

De omgevingsvisie landelijk gebied stelt:

  • We kiezen voor een brede economische basis van ons platteland. Die draagt bij aan onze groene, cultuurhistorische en landschappelijke kernkwaliteiten.
  • Met de landbouw zoeken we een koers die toekomstbestendig en duurzaam is.
  • We kiezen voor een sterkere verbinding van stad en platteland. We vergroten de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap.
  • Het watersysteem en landschap zijn leidend bij het realiseren of uitbreiden van functies.
  •  We werken samen, om in te spelen op klimaatverandering en energietransitie.
  • We blijven ons inzetten voor natuur en ecologie en het versterken van het Groene Valleilint.

Wat willen we bereiken?

1. We behouden en versterken de kernkwaliteiten van ons buitengebied.

Het agrarisch cultuurlandschap, de bos- en natuurgebieden, cultuurhistorische elementen zoals de Grebbelinie en de landgoederen vormen de kernkwaliteiten van ons buitengebied.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP-opdrachten 7.2 (nieuwe woningbouwlocaties), 7.3 (omgevingsvisie landelijk gebied) en 7.5 (andere planopzet Tabaksteeg-zuid).

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Veel partners zoals stichting De Boom, provincie Utrecht, LTO, De Vallei Horstee, knotploegen, waterschap Vallei en Veluwe, grondbezitters, bewonersgroepen, partners Nationaal Park enz.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

2. Leusden werkt aan duurzaam economisch perspectief voor de landbouw.

De landbouw is de drager van ons cultuurlandschap. Deze groene waarde kan alleen bestaan wanneer er vitale landbouw is. Met de landbouw zoeken we een koers die toekomstbestendig en duurzaam is.
Deze doelstelling sluit aan bij CUP-opdrachten 7.2 (nieuwe woningbouwlocaties) en 7.3 (omgevingsvisie landelijk gebied).

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Vele partijen waaronder Vallei Horstee, LTO Gelderse Vallei, Leader Utrecht-oost, stichting De Boom enz.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. We behouden en versterken onze natuur en ecologie.

Leusden beschikt over veel bos- en natuurgebieden en beken als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Het versterken van de natuur en ecologie komt de kwaliteit, aantrekkelijkheid en biodiversiteit van ons buitengebied ten goede.
Deze sluit aan bij CUP-opdracht 7.3 (omgevingsvisie landelijk gebied).

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Veel partners zoals Stichting De Boom, De Vallei Horstee, knotploegen, waterschap Vallei en Veluwe, grondbezitters, bewonersgroepen enz.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

4. We benutten en versterken de mogelijkheden voor recreatie en toerisme in het buitengebied.

Leusden heeft een prachtig en afwisselend buitengebied met veel kansen voor recreatie en toerisme. Deze kansen willen we goed benutten voor een vitaal buitengebied.
Deze doelstelling sluit aan bij CUP 7.6 (Openstelling Leusderheide) en CUP 9.5 (Leusden op de kaart).

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Diverse partijen zoals VVV, Defensie, recreatieondernemers, Vallei Horstee, fietsersbond, boeren enz.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

6. Cultuurhistorie

Ambitie

Cultuurhistorische waarden worden in Leusden gezien, erkend en gewaardeerd.

Context en achtergrond

Leusden kent een lange historie van wonen, werken en recreëren. De nog aanwezige cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren zijn, naast de archeologische waarden (oerbos, grafheuvels), hiervan het tastbare bewijs.

Culturele waarden dragen bij aan de identiteit en kwaliteit van onze leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dit besef is van belang in een gemeente die sinds de jaren zeventig snel is gegroeid.

Inzet is het versterken van bewustmaking en -wording door behoud, zichtbaarheid en (h)erkenning van het cultuurhistorisch erfgoed. Wij geven op een bij Leusden passende manier uitvoering aan het rijksbeleid.

Wat willen we bereiken?

1. Leusden werkt aan behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed.

De geschiedenis van Leusden is via het erfgoed af te lezen. We creëren draagvlak voor behoud van erfgoed als inspiratiebron bij ontwikkelingen. Daarmee versterken we de positie van erfgoed. Daarin worden we bijgestaan door het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

CAR

Bijdrage Verbonden Partij

Uitvoeren wettelijke taak archeologie

2. De (her)kenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten.

Leusden is “leesbaar” via het boven- en ondergrondse erfgoed. We creëren draagvlak voor zichtbaarheid, behoud en instandhouding door o.a. in gesprek te gaan met eigenaren.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Historische Kring Leusden, VVV, Scholen in de Kunst

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

7. Omgevingswet

Ambitie

Leusden is op tijd klaar voor de stelselwijziging van de Omgevingswet en benut die voor de samenleving voorop, uitnodigingsplanologie en werken vanuit de bedoeling

Context en achtergrond

De Omgevingswet is een grote stelselherziening met ingrijpende gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Het motto van de wet is “eenvoudig beter”. Het integreren van diverse regelstelsels en het introduceren van maatwerk, kan voor burgers en bedrijven een vereenvoudiging en verbetering opleveren. In de gemeentelijke organisatie kan de toename van de complexiteit extra werkdruk opleveren. De overgang naar het nieuwe stelsel is veelomvattend. Het gaat niet alleen om een transitie naar nieuwe processen en regelstelsels, maar ook om een transformatie naar een andere rol van de overheid; een wezenlijk andere manier van (samen)werken op alle niveaus.

Wat willen we bereiken?

1. Een succesvolle implementatie van de omgevingswet.

De omgevingswet moet integreren, harmoniseren en dereguleren. De stelselwijziging heeft technische, organisatorische, juridische, financiële, politieke en culturele dimensies. Het betreft zowel een transformatie als een transitie. Zie ook CUP 7.7.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Andere overheden

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024
Lasten -13.898 -11.733 -6.602 -2.792 -2.374 -3.001
Baten 13.060 9.046 4.363 821 623 580
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -838 -2.687 -2.239 -1.971 -1.751 -2.421
Onttrekkingen 692 1.647 602 -281 509 175
Stortingen -937 -1.102 -681 181 -869 0
Mutaties reserves -245 545 -79 -100 -360 175

Saldo taakvelden

bedragen x € 1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 9 0 0 0 0 0
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -192 -271 -168 -195 -240 -393
2.2 Parkeren -57 -70 -71 -69 -69 -68
2.5 Openbaar vervoer -29 -28 -29 -29 -29 -29
3.1 Economische ontwikkelingen -19 -20 -20 -20 -20 -20
3.2 Fysieke bedrijfs - infrastructuur -769 4.045 2.598 -38 -20 -20
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -72 -77 -74 -74 -74 -74
3.4 Economische promotie -21 -32 -2 -14 -14 -14
5.4 Musea -15 -20 -20 -20 -20 -20
5.5 Cultureel erfgoed -112 -123 -81 -81 -81 -81
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -508 -547 -461 -415 -415 -415
8.1 Ruimtelijke ordening 1.655 -841 -864 -907 -1.016 -1.048
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) -848 -4.333 -2.809 135 487 0
8.3 Wonen en bouwen 140 -370 -238 -244 -240 -239
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves -245 545 -79 -100 -360 175
Gerealiseerd resultaat -1.083 -2.142 -2.318 -2.071 -2.111 -2.246

Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Incidenteel Structureel
CUP 2018-2022:
5.1 Nota bovenwijkse voorzieningen
b. financiële draagkrachtvorming infrastructuur 180,0 225,0 225,0 225,0
7.1 Realiseren woningbouwprogramma p.m. p.m. p.m. p.m.
7.2 Nieuwe woningbouwlocaties 5,0 5,0 5,0 5,0
7.3 Omgevingsvisie landelijk gebied p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
7.4 Omgevingsvisie stedelijk gebied p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
7.6 Openstelling Leusderheide p.m. p.m. p.m. p.m.
7.7 Omgevingswet p.m. p.m. p.m. p.m.
9.4 Versterken economische positie en ondernemerscultuur p.m.
9.5 Leusden op de kaart
a. uitbreiding formatie 30,5
b. stimuleren initiatieven projecten recreatie 15,0
c. werkbudget 5,0 5,0 5,0 5,0
Nieuw beleid 2021:
4.1 Omgevingswet 232,0 39,0 39,0 39,0 39,0
277,5 0,0 0,0 0,0 229,0 274,0 274,0 274,0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

Beschikbare perioden

2001 - 2019

Bron

CBS Bevolkingsstatistiek/ LISA

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Beschikbare perioden

1988 - 2020

Bron

CBS - Bevolkingsstatistiek

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Beschikbare perioden

2004 – 2019

Bron

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Beschikbare perioden

2012 - 2019

Bron

ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Beschikbare perioden

2001 - 2019

Bron

LISA

Referenties Rapport Werkgelegenheidsregister (LISA)

Site LISA organisatie