Meer
Publicatiedatum: 06-10-2020

Inhoud

Uitgaven

41,03%

€ 27.838

x € 1.000
41,03% Complete

Inkomsten

8,03%

€ 5.455

x € 1.000
8,03% Complete

Saldo

29844%

€ -22.383

x € 1.000

Domein Samenleving

Uitgaven

41,03%

€ 27.838

x € 1.000
41,03% Complete

Inkomsten

8,03%

€ 5.455

x € 1.000
8,03% Complete

Saldo

29844%

€ -22.383

x € 1.000
Inhoud

Domein Samenleving

In de Leusdense samenleving gebeurt veel. Er zijn veel verenigingen en vrijwilligers actief, er vinden veel activiteiten plaats en inwoners staan klaar voor elkaar. We zijn trots op wat er goed gaat, maar dit alles heeft nog niet geleid tot normaliseren of de gewenste afname van de duurdere of intensieve zorg.
Daarom brengen we focus aan door te kiezen voor het behoud of herpakken van de eigen regie op basis van het gedachtegoed van positieve gezondheid, door te kiezen voor 7 thema`s die de komende jaren de volle aandacht vragen en door te werken aan grip op de uitvoering van ons beleid.

Missie
We stimuleren inwoners om tot hun recht te komen door het ondersteunen bij het behoud of herpakken van de regie.

Ambitie toegankelijkheid voor iedereen

We werken aan een inclusieve samenleving, waarin alle inwoners, ongeacht hun beperking, mee kunnen doen.

Ambitie terugdringen van eenzaamheid

We zijn een samenleving waarin oog is voor elkaar. Tegelijkertijd accepteren we dat eenzaamheid bij het leven hoort. Het signalerend vermogen is vergroot en de ontmoetingsplekken versterken de samenleving en sociale cohesie: men kent elkaar en vraagt hulp aan elkaar en verwijst door. Het percentage eenzaamheid daalt van 37% naar 35% onder senioren, onder volwassenen van 27% naar 25%.

Ambitie versterken voorzieningen jeugdhulp

Met een actief preventiebeleid proberen we te voorkomen dat kleine vragen tot grotere problemen leiden. Meer gebruik van voorliggende voorzieningen in de jeugdhulp zal leiden tot minder vraag naar specialistische hulp. We streven ernaar dat in 3 jaar tijd het percentage jongeren tot 18 jaar dat jeugdhulp heeft, daalt van 11,4 (percentage 2018) naar 10,8% (percentage 2016). Daarmee nemen de kosten voor jeugdhulp op termijn ook af.

Ambitie versterken van arbeidsparticipatie

We creëren kansen voor werkzoekenden om aan de slag te gaan, waar dat kan via betaald werk. Goede samenwerking met onze partners en het lokale bedrijfsleven moet daartoe leiden. We zorgen er samen voor dat 100 mensen hun bijstandsuitkering achter zich kunnen laten voor een betaalde baan.

Ambitie beperken (verborgen) armoede.

We nemen, samen met onze partners, verantwoordelijkheid voor de aanpak van armoede en schulden. Door het signaleren te versterken en (financiële) ondersteuning laagdrempeliger en breder bekend te maken, weten inwoners de weg. Een grotere bekendheid met de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning moet leiden tot een toename van het aantal financiële advies-, informatie- en ondersteuningsvragen (met 5%) en een toename van het gebruik van de minimaregelingen (met 10%).

Ambitie goed omgaan mensen met verward gedrag

Leusden heeft een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag. Dit leidt tot een afname van het aantal meldingen en een afname van het aantal persoonsgerichte aanpakken. De samenleving weet beter hoe om te gaan met mensen met verward gedrag.

Ambitie dementievriendelijke samenleving

Een dementievriendelijke samenleving, waarin het dagelijks leven van mensen met dementie zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt en zij zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De directe omgeving krijgt ondersteuning op maat. De gemeente Leusden heeft het keurmerk dementievriendelijke gemeente (van Alzheimer Nederland).

Ambitie grip op de uitvoering

We vergroten onze grip op de uitvoering van ons beleid, door een sturingsinstrument te realiseren dat inzicht biedt in trends en kosten van gebruik van zorg en ondersteuning, en door accountmanagement en kostenbewustzijn te versterken.

Ambitie inburgering en statushouders

Elke inburgeringsplichtige statushouder wordt in staat gesteld om succesvol in te burgeren en te integreren in de samenleving.

1. Toegankelijkheid voor iedereen

Ambitie

We werken aan een inclusieve samenleving, waarin alle inwoners, ongeacht hun beperking, mee kunnen doen.

Context en achtergrond

Het VN-verdrag Handicap is in 2016 in Nederland in werking getreden. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.
Ook in Leusden ervaren mensen belemmeringen om mee te doen. We willen deze waar mogelijk wegnemen en doen dat op basis van een integrale Leusdense agenda die tweede helft van 2020 wordt vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

1. Leusden is toegankelijk voor alle inwoners

Onze openbare ruimte, gebouwen, voorzieningen en organisaties zijn toegankelijk, zodat alle inwoners daar op een gelijkwaardige manier gebruik van kunnen maken

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat 

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, RCL (Duwgroep, SMBL), WSL, Alliantie, RO, maatschappelijke partners

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. We zorgen voor voldoende passende woningen voor mensen met een beperking

We willen dat er voldoende passende woningen in Leusden zijn voor mensen met een beperking, of woonvormen die levensbestendig zijn met het oog op zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat . 

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, WSL, bewoners(organisaties), zorgaanbieders en cliënten

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

2. Terugdringen van eenzaamheid

Ambitie

We zijn een samenleving waarin oog is voor elkaar. Tegelijkertijd accepteren we dat eenzaamheid bij het leven hoort. Het signalerend vermogen is vergroot en de ontmoetingsplekken versterken de samenleving en sociale cohesie: men kent elkaar en vraagt hulp aan elkaar en verwijst door. Het percentage eenzaamheid daalt van 37% naar 35% onder senioren, onder volwassenen van 27% naar 25%.

Context en achtergrond

Eenzaamheid raakt aan termen als zingeving, (sociale) toegankelijkheid en uitsluiting. Ook in Leusden komt eenzaamheid voor, zowel onder jongeren, als ouderen.
We maken onderscheid tussen sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Een relatief hoog percentage van onze volwassen inwoners heeft wel eens last van sociale eenzaamheid. We weten dat de kans op eenzaamheid toeneemt bij het ouder worden en bij mensen met dementie en mantelzorgers. Uit demografische analyse blijkt dat deze groepen toenemen de komende jaren. Sociale eenzaamheid kan worden bestreden door mensen te begeleiden naar een activiteit of ontmoeting. Emotionele eenzaamheid vraagt om een andere, vaak intensievere benadering.

Wat willen we bereiken?

1. Voorkomen en beperken van eenzaamheid.

We gaan aan de slag om eenzaamheid te voorkomen en te beperken. Daarvoor organiseren en faciliteren we een actiegerichte coalitie ‘Samen Sterk’ tegen eenzaamheid. We richten ons op het normaliseren, herkennen en signaleren van eenzaamheid. Ook willen we vraag en aanbod met elkaar verbinden en zetten we in op de eigen regie van de inwoner.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het      

Partner en gemeente staan samen aan de lat         

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Partners van het samenlevingsakkoord Samen Sterk

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

Zie bij 1. Toegankelijkheid voor iedereen

3. Versterken voorzieningen jeugdhulp

Ambitie

Met een actief preventiebeleid proberen we te voorkomen dat kleine vragen tot grotere problemen leiden. Meer gebruik van voorliggende voorzieningen in de jeugdhulp zal leiden tot minder vraag naar specialistische hulp. We streven ernaar dat in 3 jaar tijd het percentage jongeren tot 18 jaar dat jeugdhulp heeft, daalt van 11,4 (percentage 2018) naar 10,8% (percentage 2016). Daarmee nemen de kosten voor jeugdhulp op termijn ook af.

Context en achtergrond

Er gebeuren veel goede dingen in Leusden, maar dat positieve beeld gaat niet gepaard met een daling in zorgkosten. Enerzijds hebben we te maken met een groeiende vraag naar bepaalde vormen van jeugdhulp en anderzijds met een basiszorginfrastructuur die deze vraag niet goed aankan. We willen daarom werken aan het versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugdhulp. Daarmee willen we de ondersteuning ook dichter bij het gezin organiseren: thuis, op school en in de buurt.

Wat willen we bereiken?

1. Alle kinderen en jongeren maken gebruik van de (voorliggende) voorzieningen binnen de basisstructuur op het terrein van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting, zodat ze gezond en veilig opgroeien.

Een integraal, positief jeugdbeleid richt zich op een sterke basis. Een sterke basis is belangrijk om jeugd kansrijk, gezond en veilig te laten opgroeien. Leusden heeft kwalitatief goede en laagdrempelige basisvoorzieningen voor de jeugd. We willen de voorzieningen beter inzetten om jongeren te ondersteunen.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, onderwijs, GGD, kinderopvang, buursportcoaches, sportverenigingen, bibliotheek,Fort33, Scholen in de Kunst.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 2. Er is een samenhangend aanbod van preventieve voorzieningen voor kinderen en jongeren met een risicofactor.

Jeugd met speciale behoeften kan waar mogelijk in een normale omgeving opgroeien en ontwikkelen. Een sterke basis kan voorkomen dat alledaagse opgroei- en opvoedvragen uitgroeien tot (ernstige) problemen. We willen jeugd en ouders snel en preventief ondersteunen, om erger te voorkomen.
Dit sluit aan bij CUP-doelstelling 3.3 en 4.2.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, onderwijs, kinderopvang, GGD, (huis)artsen

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. We versterken de rol van ouders/opvoeders en professionals bij opvoeden en opgroeien.

We kijken naar wat een kind en het gezin wél kan, in plaats van de focus op wat er niet goed gaat. Labelen van gedrag moet niet noodzakelijk zijn om een kind de juiste ondersteuning te geven.
Dit sluit aan bij CUP-doelstelling 3.3.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

kinderopvang, onderwijs, Samenwerkingsverbanden onderwijs, Lariks, GGD, (Huis)artsen,

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

4. We organiseren kostenbewustzijn in de hele (jeugdhulp)keten. We willen een afvlakking van de zorgkosten realiseren door het nemen van kosten beheersende en kostenverlagende maatregelen.

Ieder kind/jongere ontvangt de ondersteuning die nodig is. Bij gelijke geschiktheid van verschillende voorzieningen zetten we in op de goedkoopst-adequate voorziening. Zorgvuldig wordt bekeken waar ondersteuning kan worden afgeschaald. Dit sluit aan bij CUP-doelstelling 3.4 en 4.2.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat        

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, (huis)artsen, zorgaanbieders, POH-JGGZ, RISB, SDO

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

Zie bij 1. Toegankelijkheid voor iedereen

4. Versterken van arbeidsparticipatie

Ambitie

We creëren kansen voor werkzoekenden om aan de slag te gaan, waar dat kan via betaald werk. Goede samenwerking met onze partners en het lokale bedrijfsleven moet daartoe leiden. We zorgen er samen voor dat 100 mensen hun bijstandsuitkering achter zich kunnen laten voor een betaalde baan.

Context en achtergrond

In het samenlevingsakkoord Leusden Werkt Samen hebben we het doel gesteld om in 3 jaar tijd (vanaf 2019) 100 mensen uit de bijstand aan werk te helpen. Tal van werkgevers uit Leusden en - lokale en regionale - partners zijn hier actief bij betrokken. In het kader van de banenafspraak moeten uiterlijk 2026 125.000 mensen (landelijk) aan werk zijn geholpen. De toegankelijkheid van werk voor mensen met een beperking is ook een onderdeel van de Inclusie agenda.
In regionaal verband worden in 2020 en 2021 acties uitgevoerd in het kader van Perspectief op Werk.
De economische gevolgen van de coronacrisis kunnen van invloed zijn op deze ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken?

1. In nauwe samenwerking met ons lokale bedrijfsleven, verbeteren we de match tussen werkzoekende en werkgever.

Er wordt al veel gedaan in de begeleiding van werkzoekenden naar een betaalde baan, door gemeente en uitvoerende organisaties. Er gaat veel goed, daar gaan we ook mee door. Wel zien we kansen in de samenwerking met het bedrijfsleven in Leusden. We versterken de arbeidsparticipatie door nauwer met het lokale bedrijfsleven samen te werken. We proberen op een persoonlijke en lokale manier tot matches te komen tussen werkzoekenden en werkgevers in Leusden. Dit is onderdeel van het Samenlevingsakkoord Leusden Werkt Samen.  

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het         

Partner en gemeente staan samen aan de lat           

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Werkgevers, Sociale Dienst, Werkgevers Servicepunt

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

Zie bij 1. Toegankelijkheid voor iedereen

5. Beperken (verborgen) armoede

Ambitie

We nemen, samen met onze partners, verantwoordelijkheid voor de aanpak van armoede en schulden. Door het signaleren te versterken en (financiële) ondersteuning laagdrempeliger en breder bekend te maken, weten inwoners de weg. Een grotere bekendheid met de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning moet leiden tot een toename van het aantal financiële advies-, informatie- en ondersteuningsvragen (met 5%) en een toename van het gebruik van de minimaregelingen (met 10%).

Context en achtergrond

De ondersteuning die we in Leusden beschikbaar hebben, helpt de inwoners met een laag inkomen om rond te komen. Dit blijkt uit het onderzoek van het Nibud van maart 2020. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat men ook gebruik maakt van de ondersteuning.
Er zijn inwoners, die daar geen gebruik van maken, terwijl ze het wel nodig hebben. Deze inwoners zijn bij ons niet allemaal bekend. Het gaat om inwoners die werken en misschien daarom denken dat de ondersteuning niet voor hen bedoeld is. Er zijn ook inwoners die uit schaamte of uit trots, of beide, geen aanvraag willen doen. En er zijn inwoners die gewoon niet weten dat de ondersteuning er is, of hoe ze er gebruik van kunnen maken. Deze inwoners willen wij vinden, bereiken en ondersteuning bieden.

Wat willen we bereiken?

1. We vergroten de bekendheid en het bereik van onze ondersteuning

We willen de inwoners vinden die een laag inkomen hebben en moeite hebben met rondkomen. Met name de werkende armen, inwoners die uit schaamte of trots geen gebruik maken van de regelingen en inwoners die niet weten dat er ondersteuning is. Deze inwoners willen we bereiken en hen als het ware over de streep te trekken. Dit doen we samen met onze coalitie van samenwerkingspartners, waarmee we werken aan het verlagen van de drempel om een beroep te doen op ondersteuning.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat        

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, Sociale Dienst, Stadsring51, Geldloket, Voedselbank

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

Zie bij 1. Toegankelijkheid voor iedereen

6. Goed omgaan mensen met verward gedrag

Ambitie

Leusden heeft een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag. Dit leidt tot een afname van het aantal meldingen en een afname van het aantal persoonsgerichte aanpakken. De samenleving weet beter hoe om te gaan met mensen met verward gedrag.

Context en achtergrond

Aan incidenten rondom mensen met verward gedrag gaat vaak een schrijnende problematiek vooraf, zoals: eenzaamheid, woningnood, werkloosheid, of schulden. Veelal in combinatie met psychiatrische problemen, verslaving, dementie, of een (licht) verstandelijke beperking. Het gaat om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Daardoor is het risico aanwezig dat zij zichzelf, of anderen schade berokkenen. Mensen met complexe problemen die verward gedrag vertonen wat anderen niet direct begrijpen. Ook in Leusden zijn er incidenten met inwoners met verward gedrag. De meeste mensen zijn niet gevaarlijk en veroorzaken ook geen overlast.

Wat willen we bereiken?

1. We zetten in op de afname van meldingen van incidenten van verwarde inwoners en het aantal persoonsgerichte aanpakken.

We willen, ten opzichte van 2018, een afname realiseren van (1) het aantal politiemeldingen met 15% en (2) een afname van 25% van het aantal persoonsgerichte aanpakken. Door samen signalen vroegtijdig te herkennen, kan er direct doorgepakt worden. De persoon zelf, buren, familie en professionals herkennen signalen en weten ook waar ze met hun zorgen terecht kunnen. Signalen zien, melden en oppakken kan dag en nacht.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Maatschappelijke organisaties, inwoners, GGz, Lariks, zorgaanbieders en cliënten, WSL, Alliantie

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. We werken vanuit een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag

Een sluitende aanpak wil zeggen: van preventie, vroegsignalering en passende zorg, tot strafmaatregelen. De samenleving weet beter om te gaan met mensen met verward gedrag en weet hoe ze melding maakt in geval van (dreigend) gevaar voor zichzelf, of de ander. Personen met verward gedrag krijgen zo snel mogelijk de ondersteuning, zorg en, waar nodig, opvang die zij nodig hebben (maatwerk)
Er worden duidelijke afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en taken binnen de keten van hulpverlening.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het      

Partner en gemeente staan samen aan de lat      

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Maatschappelijke organisaties, inwoners, GGz, Lariks, zorgaanbieders en cliënten, WSL

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

Zie bij 1. Toegankelijkheid voor iedereen

7. Dementievriendelijke samenleving

Ambitie

Een dementievriendelijke samenleving, waarin het dagelijks leven van mensen met dementie zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt en zij zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De directe omgeving krijgt ondersteuning op maat. De gemeente Leusden heeft het keurmerk dementievriendelijke gemeente (van Alzheimer Nederland).

Context en achtergrond

Goed omgaan met dementie vraagt veel. Allereerst van degene over wie het gaat. Maar ook van partners, kinderen, familieleden, vrienden en buren. Ook in de gemeente Leusden neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren fors toe vanwege de dubbele vergrijzing. Dementie is niet alleen een medisch probleem, het is ook een sociaal probleem. Het is belangrijk dat mensen voeling houden met de samenleving en dat ze mee kunnen blijven doen. Mensen met een vorm van dementie en hun mantelzorgers willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Mantelzorgers maken hierbij het verschil, maar zij ervaren in de meeste gevallen een grote last op hun schouders.

Wat willen we bereiken?

1. Leusden is een dementievriendelijke samenleving

Vanwege de vergrijzing neemt het aantal mensen in Leusden met dementie fors toe. We willen dat zij mee kunnen blijven doen in onze samenleving. We werken aan een dementievriendelijke samenleving waarin het dagelijks leven van mensen met dementie zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Alzheimer Nederland, Lariks en lokale zorgpartijen en maatschappelijke organisaties, Thuiszorg Beweging 3.0, Centraal zorg, Maatjesproject ondernemers; Rotary, sportverenigingen

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

Relevante beleidsnotities

Zie bij 1. Toegankelijkheid voor iedereen

8. Grip op de uitvoering

Ambitie

We vergroten onze grip op de uitvoering van ons beleid, door een sturingsinstrument te realiseren dat inzicht biedt in trends en kosten van gebruik van zorg en ondersteuning, en door accountmanagement en kostenbewustzijn te versterken.

Context en achtergrond

De opgave binnen het Sociaal Domein is groot. Veel gaat goed. Inwoners die dat nodig hebben, kunnen passende zorg en ondersteuning ontvangen. Wel zien we dat dit samen gaat met zorgkosten die vooralsnog niet afnemen. We hebben de opgave om de grip op de uitvoering van ons beleid te vergroten. Trends en ontwikkelingen moeten beter inzichtelijk gemaakt worden, om hier vervolgens gericht op te kunnen sturen. Onder andere door steviger in te zetten op accountmanagement. We willen daarbij gaan voor het beperken van de (zorg)kosten.
De komende periode richten we ons daarom op de doorontwikkeling van onze informatievoorziening en accountmanagement.

Wat willen we bereiken?

1. We zetten in op een sterke informatievoorziening die de transformatie faciliteert

Een nadrukkelijke taak van de gemeente is de monitoring en sturing op resultaten. Vanuit verschillende informatiebronnen verzamelen en combineren we gegevens om inzicht te krijgen in de maatschappelijke effecten en in de prestaties op de beleidsdoelstellingen.

Samenleving Voorop

 

De gemeente regelt het

 

Partner en gemeente staan samen aan de lat

 

De gemeente draagt haar steentje bij

 

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

SDO Support, gemeente Amersfoort, Lariks

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Met maatregelen zetten we in op het besparen en beheersen van kosten

Vanuit een plan van aanpak zetten wij in op het uitwerken en nemen van maatregelen, die moeten leiden tot besparen van kosten en het beheersen van kosten. Het accent ligt vooral op het sturen op de toegang tot ondersteuning.

Samenleving Voorop

 

De gemeente regelt het

 

Partner en gemeente staan samen aan de lat

 

De gemeente draagt haar steentje bij

 

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, zorgaanbieders, huisartsen, onderwijs

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

Zie bij 1. Toegankelijkheid voor iedereen

9. Inburgering en statushouders

Ambitie

Elke inburgeringsplichtige statushouder wordt in staat gesteld om succesvol in te burgeren en te integreren in de samenleving.

Context en achtergrond

De nieuwe Wet Inburgering (nu in behandeling bij de Eerste Kamer) zal per 1 juli 2021 ingaan. Op specifieke onderdelen is nadere regelgeving in de maak. Hiermee is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de inburgering van statushouders. De gemeente moet in ieder geval een aanbod beschikbaar stellen voor taalonderwijs, begeleiding naar werk en maatschappelijke begeleiding.

Wat willen we bereiken?

1. We zorgen ervoor dat inburgeringsplichtige statushouders met succes hun inburgeringstraject afronden en deel gaan uitmaken van de samenleving van Leusden

Statushouders hebben drie jaar de tijd om hun traject af te ronden. In deze drie jaar willen we ervoor zorgen dat de statushouders – op ten minste A2-niveau – het Nederlands beheersen en betaald werk of in ieder geval vrijwilligerswerk verrichten. Daarbij voelen de statushouders zich thuis in Leusden en zijn actief in Leusden.

Samenwerking

Alleen als er een Verbonden Partij betrokken is bij deze doelstelling.

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

o.a. Lariks, Integratiewerk, Amersfoort (WIZ), Bibliotheek, diverse vrijwilligersorganisaties.

Verbonden Partijen

Lariks, Integratiewerk, Amersfoort (WIZ)

Bijdrage Verbonden Partij

N.T.B. (afhankelijk van uiteindelijke invulling van de taken)

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024
Lasten -26.723 -27.930 -27.783 -27.580 -27.262 -27.277
Baten 4.891 5.265 5.177 5.214 5.261 5.261
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -21.832 -22.665 -22.606 -22.366 -22.001 -22.016
Onttrekkingen 2.272 523 278 142 38 9
Stortingen -418 0 -55 -20 -26 -31
Mutaties reserves 1.854 523 223 122 12 -22

Saldo taakvelden

bedragen x € 1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -901 -972 -1.054 -994 -994 -994
5.1 Sportbeleid en activering -308 -349 -343 -343 -343 -343
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie -323 -368 -321 -321 -320 -320
5.6 Media -458 -458 -458 -458 -458 -458
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.869 -1.472 -1.391 -1.330 -1.176 -1.141
6.2 Wijkteams -2.787 -2.964 -2.968 -2.968 -3.043 -3.043
6.3 Inkomensregelingen -1.105 -1.352 -1.365 -1.365 -1.366 -1.366
6.4 Begeleide participatie -1.715 -1.644 -1.692 -1.656 -1.544 -1.593
6.5 Arbeidsparticipatie -280 -345 -242 -292 -302 -302
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -840 -843 -760 -757 -755 -755
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -3.883 -4.419 -4.513 -4.478 -4.478 -4.478
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -5.362 -5.361 -5.331 -5.230 -5.046 -5.047
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -23 -14 -14 -14 -14 -14
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -932 -962 -971 -971 -971 -971
7.1 Volksgezondheid -1.046 -1.142 -1.184 -1.190 -1.191 -1.191
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 1.854 523 224 122 12 -22
Gerealiseerd resultaat -19.978 -22.142 -22.383 -22.245 -21.989 -22.038

Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Incidenteel Structureel
CUP 2018-2022:
3.1 Transformatie in Sociaal Domein:
a. transformatiebudget
b. voorwaardenscheppende activiteiten p.m. p.m.
c. capaciteit 75,0 75,0
d. monitoring 10,0 10,0 10,0 10,0
e. overig p.m. p.m. p.m. p.m
3.2 Samenlevingsakkoorden Sociaal Domein p.m. p.m. p.m. p.m
3.3 Inkoop Sociaal Domein 30,0 30,0
3.4 Extra focus op de jeugd:
a. preventie 60,0 60,0 60,0 60,0
b. instroom, doorstroom, uitstroom 80,0 80,0 80,0 80,0
c. netwerksamenwerking p.m. p.m. p.m. p.m.
3.6 Positieve gezondheid en zorg:
a. borgen van het gedachtengoed 10,0 10,0 10,0 10,0
b. lokale initiatieven 35,0 35,0
c. ondersteuning participatie in samenleving 5,0 5,0 5,0 5,0
3.7 LeusdenFit:
a. inzet buurtsportcoach, communicatie en activiteiten 25,0 25,0 25,0 25,0
b. monitoring 2,0 2,0 2,0 2,0
3.8 Signalering van armoede:
a. lokaal financieel advies en informatiepunt 30,0
b. werkbudget kernpartners 5,0
6.1 Stimuleren initiatieven sport en welzijn:
a. inzet buurtsportcoach 30,0 30,0 30,0 30,0
b. digitaal sportnetwerk 2,0 2,0 2,0 2,0
6.2 Onderhoud sportomgeving
6.3 Parkeren bij sportfaciliteiten
6.4 Een bruisend en leuker leusden 30,0 30,0 30,0 30,0
Nieuw beleid 2021:
3.1 Transitie Sociaal Domein 50,0 50,0
3.2 VVE en peuteropvang beleid 60,0
250,0 155,0 35,0 35,0 254,0 254,0 254,0 254,0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

Beschikbare perioden

2014 - 2018

Bron

DUO/Ingrado

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Beschikbare perioden

2000 - 2018, 2005 - 2018

Bron

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Vanaf 2016 CBS Jeugd

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Beschikbare perioden

eerste halfjaar 2015 - tweede halfjaar 2019

Bron

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Referenties

Rapport gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Wijkprofiel Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Beschikbare perioden

2000 - 2018

Bron

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Vanaf 2016 CBS Jeugd

Referenties

Rapport Kinderen in tel

Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Beschikbare perioden

eerste halfjaar 2015 - tweede halfjaar 2019

Bron

CBS - Jeugd

Referenties

Rapport Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

Wijkprofiel Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Beschikbare perioden

eerste halfjaar 2015 - tweede halfjaar 2019

Bron

CBS - Jeugd

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Beschikbare perioden

eerste halfjaar 2015 - tweede halfjaar 2019

Bron

CBS - Jeugd

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Beschikbare perioden

eerste halfjaar 2015 - eerste halfjaar 2018

Bron

CBS - Participatiewet

Referenties

Rapport Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

Wijkprofiel Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Beschikbare perioden

2003 - 2019

Bron

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Beschikbare perioden

2012 - 2016

Bron

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM: Elke vier jaar organiseren de GGD’en samenwerking met het RIVM en het CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Deze bestaat uit een landelijke basisvragenlijst. Iedere GGD kan deze basisvragenlijst aanvullen met extra vragen, afgestemd met de eigen regio en de eigen gemeenten.

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Beschikbare perioden

eerste halfjaar 2015 - tweede halfjaar 2019

Bron

CBS - Participatiewet

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

Beschikbare perioden

2014 - 2018

Bron

DUO/Ingrado

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Beschikbare perioden

2013 - 2019

Bron

Stichting Halt

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

Toelichting

Het percentage is uitgedrukt in deelnemers aan het VO en MBO.

Beschikbare perioden

2007 - 2018

Bron

DUO/Ingrado