Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

Hierbij bieden wij de begroting 2019 – 2022 aan. De eerste begroting die is samengesteld onder verantwoordelijkheid van het college dat in 2018 nieuw is aangetreden. In deze begroting zijn de ambities van het College Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022 (CUP) verwerkt, toegespitst op het jaar 2019.
Het credo in de nieuwe bestuursperiode luidt ‘Samen werken aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden’. Vanzelfsprekend komt dit motto prominent terug in het CUP en daarmee ook in deze begroting. Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de ambities en uitdagingen waar we stevig op inzetten, zoals op gebied van zorg, duurzaamheid, veiligheid en de economische ontwikkeling van onze gemeente. Ook hebben we in deze begroting ruimte gereserveerd om de komende jaren te kunnen investeren in onze infrastructuur (verkeer en vervoer). In deze raadsperiode is € 3,75 miljoen beschikbaar. We voeren het bestaande beleid uit en treffen verdere voorbereidingen voor de Omgevingswet die per 2021 in werking treedt.

We willen de taken uitvoeren met een frisse en dienstbare bestuursstijl, en in een open communicatie naar alle betrokkenen. Bij de totstandkoming van het CUP hebben we de samenleving en de raad geconsulteerd. De kaders voor de begroting zijn op 13 september 2018 vastgesteld bij de behandeling van de Kaderbrief 2019. De raad heeft ingestemd met het CUP en een aantal andere begrotingskaders. Er zijn nadere accenten aangebracht bij amendement en via moties. Het resultaat vindt u in deze digitale begroting. U kunt hierin lezen wat we in 2019 willen bereiken, met wie we samenwerken, welke activiteiten we doen en wat het mag kosten.

De begrotingspositie is als volgt:

We concluderen dat het gemeentelijk huishoudboekje een overschot vertoont. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2018 is het resultaat iets minder positief, onder andere door de meicirculaire van het Gemeentefonds. Een toelichting hierop vindt u in de Uiteenzetting financiële positie.
In het begrotingsresultaat zijn eveneens de financiële gevolgen van het CUP verwerkt en de formatie-uitbreiding van de Kaderbrief. Daarnaast is de eerste stap verwerkt van de afschaffing van de hondenbelasting.
Op 13 september nam de raad een motie aan om voorbereidingen te treffen om de hondenbelasting vanaf 2019 in maximaal 10 jaar gefaseerd af te schaffen. De eerste stap houdt in dat de belastingopbrengst in 2019 met 10% wordt verlaagd. Overigens blijft de gemeentelijke woonlastendruk in 2019 relatief laag, mede dankzij de ‘diftar’ die bij de afvalstoffenheffing is ingevoerd.

Deze begroting is gebaseerd op de door de raad vastgestelde Kaderbrief en andere tot begin september genomen besluiten. Tijdens een begrotingsproces zijn er altijd ontwikkelingen die de begrotingspositie kunnen veranderen. We noemen we de functionaliteit van De Korf, de ontwikkeling van de zorgkosten en de gevolgen van de septembercirculaire. Ontwikkelingen die we niet mee hebben kunnen nemen in deze begroting. De budgettaire gevolgen voor 2019 en volgende jaren worden verwerkt in de Najaarsnota 2018, onderdeel structurele gevolgen. Bestuursrapportages als de Najaarsnota en de Voorjaarsnota zijn er voor om de begroting te actualiseren. Indien de begroting dient te worden bijgesteld zullen wij u nadere dekkingsvoorstellen doen. We sturen immers op een sluitende begroting.

We zien er naar uit om de begroting 2019 uit te voeren, en samen met u te bouwen aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden!

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden

 

Coalitieakkoord 2018-2022

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Financieel overzicht CUP 2018-2022