Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Uitgaven

42,63%

€ 24.842

x € 1.000
42,63% Complete

Inkomsten

8,65%

€ 5.047

x € 1.000
8,65% Complete

Saldo

41239,58%

€ -19.795

x € 1.000

Domein Samenleving

Uitgaven

42,63%

€ 24.842

x € 1.000
42,63% Complete

Inkomsten

8,65%

€ 5.047

x € 1.000
8,65% Complete

Saldo

41239,58%

€ -19.795

x € 1.000
Inhoud

Domein Samenleving

We streven ernaar dat iedere inwoner optimaal binnen zijn eigen mogelijkheden en op eigen wijze kan deelnemen aan de samenleving. Inwoners voelen zich thuis in Leusden en voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en hun omgeving, om samen te werken aan een vitale samenleving. Dit is een samenleving waarin kinderen veilig en gezond opgroeien, mensen zelf in hun levensonderhoud voorzien en waarin voor mensen (met beperkingen) voldoende mogelijkheden zijn om te participeren. Voor kwetsbare inwoners organiseert de gemeente maatwerk.

Onze ambitie is om te investeren in preventie en nieuwe vormen van ondersteuning die aansluiten bij de zorgvraag. Hierdoor kunnen we, op termijn, op zorgkosten besparen.

Door deze gerichte inzet op preventie en passende ondersteuning, willen we de vraag naar ondersteuning waar mogelijk verminderen.

Om de volgende stap te zetten in de transformatie binnen het Sociaal Domein, brengen we focus aan in onze opgaven:

- Positieve gezondheid
Vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid stimuleren we inwoners uit te gaan van eigen kracht en mogelijkheden en de regie op het eigen leven te behouden.
- Preventie
Door gerichte inzet van preventie en passende voorzieningen willen we de noodzaak voor zorg en ondersteuning waar mogelijk voorkomen.
- In-, door- en uitstroom
We nemen maatregelen om waar mogelijk instroom in zorg en/of maatwerk te beperken en mogelijkheden voor duurzame door- en uitstroom te bevorderen, met als doel: passende zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft.
- Ketensamenwerking
We versterken de samenwerking met en tussen partners in de (integrale) keten in het Sociaal Domein.
- Monitoring
Met het verbeteren van de mogelijkheden voor monitoring, willen we ook onze sturingsmogelijkheden verbeteren.

Samenlevingsakkoorden
Voor de uitvoering van onze doelstellingen kunnen wij niet zonder de kennis, kunde en kracht van de samenleving. Daarom willen we met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen optrekken bij het maken en uitvoeren van beleid en, daar waar nodig, te faciliteren bij initiatieven uit de samenleving.

Dat doen we door zogeheten samenlevingsakkoorden te sluiten over speerpunten Welzijn en Zorg, Jeugd en Arbeidsparticipatie. Met een open en uitnodigende aanpak willen we aansluiten op wat de samenleving belangrijk vindt.

Ambitie eigen kracht
Inwoners van Leusden beschikken over eigen kracht en een persoonlijk netwerk, waarmee ze het vermogen hebben zelf vorm te geven aan hun eigen leven. Ondersteuning is aanwezig als dit nodig is en richt zich op het versterken van deze eigen kracht en het persoonlijk netwerk.

Ambitie saamhorigheid
De sociale samenhang in de gemeente is sterk en blijft sterk. Mensen in een straat, buurt of bij een vereniging zijn bij elkaar betrokken. Samen gaan we aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken.

Ambitie preventie en vroegsignalering
Er is een sterke basisinfrastructuur met een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. De algemene voorzieningen zijn gericht op de vraag van inwoners. Als inwoners ondersteuning nodig hebben, wordt dit herkend door zowel zorgprofessionals als samenleving. Waar mogelijk voorkomt dit dat zwaardere ondersteuning en zorg nodig is.

Ambitie maatwerk
De gemeente biedt een vangnet op maat, om te voorkomen dat kwetsbare inwoners tussen wal en schip raken. In alle gevallen is de vraag van de inwoner leidend, en is de ondersteuning erop gericht dat de inwoner zelfredzamer wordt of dat het participatievermogen wordt versterkt.

1. Eigen kracht

1. Eigen kracht

Ambitie

Inwoners van Leusden beschikken over eigen kracht en een persoonlijk netwerk, waarmee ze het vermogen hebben zelf vorm te geven aan hun leven. Ondersteuning is aanwezig als dit nodig is en richt zich op het versterken van deze eigen kracht en het persoonlijk netwerk.

Context en achtergrond

Binnen het Sociaal Domein werken we aan het stimuleren van eigen kracht (onderdeel 1), saamhorigheid (onderdeel 2), preventie en vroegsignalering (onderdeel 3) en zorgen we voor maatwerk (onderdeel 4).

Daarbij hebben we speciale focus op jeugd en jongeren en inzet op maatschappelijke investeringen in de zogenaamde basisinfrastuctuur binnen het Sociaal Domein.

Dit doen we door de doelmatigheid van (zij-)in-, door-, uitstroom te verhogen, ketensamenwerking sterker te benutten, en monitoring en sturing te optimaliseren.

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners nemen de regie over hun leven door in (fysieke) beweging te blijven.

Positieve gezondheid vormt de basis voor een pakket aan maatregelen waarmee we willen bevorderen dat inwoners zolang mogelijk hun regie over het leven kunnen houden en mee kunnen blijven doen.

Deze doelstelling sluit aan bij Cup 3.6: Positieve Gezondheid.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, Zorgverzekeraar, en specifiek de Samenlevingsontwikkelaar, LeusdenZet, Dava, VanOnderop, SMBL, WSL, De Smederij, de SESA, kerken, Stichting Eerstelijnszorg Leusden (SEL), zorgpartijen, buurtsportcoach, sportverenigingen, fonds Samenlevingsinitiatieven, Stadsring51, Sociale Dienst

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

2. Mensen met een beperking kunnen op een gelijkwaardige wijze meedoen in de samenleving.

We willen in Leusden bijdragen aan een ‘inclusieve samenleving’: een samenleving waarin inwoners met en zonder beperking volledig kunnen meedoen.

Deze doelstelling sluit aan bij het beleidskader (1.4 en hoofdstuk 6).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks en maatschappelijke en uitvoerende partners op het terrein van zorg, ondersteuning, sport, cultuur

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. Inwoners zijn zelfredzaam en in staat zelfstandig (thuis) te blijven leven in een veilige huiselijke omgeving.

We vinden het belangrijk dat inwoners in de gelegenheid zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven wonen, ook als zij ouder worden.

Deze doelstelling sluit aan bij het beleidskader (1.2 en 3.2).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, WSL, SOL, SMBL, politie

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

4. Kinderen groeien veilig op en hebben de kans zich te ontwikkelen.

We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren in Leusden een goede start krijgen: veilig opgroeien en kansen krijgen om zich te ontwikkelen staan hierbij voorop.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 3.4: Extra focus op Jeugd.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, netwerk van pleeg- en gezinsouders, kinderopvang, bibliotheek, Taalhuis, Taalschool

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

2. Saamhorigheid

2. Saamhorigheid

Ambitie

De sociale samenhang in de gemeente is sterk en blijft sterk. Mensen in een straat, buurt of bij een vereniging zijn bij elkaar betrokken. Samen gaan we aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken.

Context en achtergrond

Binnen het Sociaal Domein werken we aan het stimuleren van eigen kracht (onderdeel 1), saamhorigheid (onderdeel 2), preventie en vroegsignalering (onderdeel 3) en zorgen we voor maatwerk (onderdeel 4).

Daarbij hebben we speciale focus op jeugd en jongeren en inzet op maatschappelijke investeringen in de zogenaamde basisinfrastuctuur binnen het Sociaal Domein.

Dit doen we door de doelmatigheid van (zij-)in-, door-, uitstroom te verhogen, ketensamenwerking sterker te benutten, en monitoring en sturing te optimaliseren.

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners hebben de mogelijkheid vitaal te zijn en worden daarbij, waar nodig en wenselijk, door (vitale) sport- en beweegaanbieders ondersteund.

We zorgen voor voldoende mogelijkheden om te bewegen en te sporten, omdat dit bijdraagt aan gezondheid en saamhorigheid. Hiervoor is een vitaal verenigingsleven nodig.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 6.1: Stimuleren initiatieven sport en welzijn.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Sport- en beweegaanbieders en zorg- en welzijnsorganisaties

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Inwoners zijn in de gelegenheid en zijn gestimuleerd om passief en actief mee te doen aan culturele activiteiten.

We willen dat inwoners mogelijkheden hebben om deel te nemen en bij te dragen aan een (cultureel) bruisend en leuker Leusden, door initiatieven te nemen, zelf aan de slag te gaan of culturele activiteiten te bezoeken. We willen Leusden meer op de kaart krijgen. Daar waar dit mogelijk is, verbinden we recreatie-activiteiten aan culturele evenementen/cultureel erfgoed.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 6.4: Een bruisend en leuker Leusden en CUP 9.5 Leusden op de kaart.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Scholen in de Kunst, Bibliotheek, Theater de Tuin, Fort33 (Cultuurkoepel Leusden), Stichting Opera Leusden, Lariks, lokale culturele organisaties

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. Mantelzorgers kennen hun grenzen en delen hun zorgen als dit zorgen voor hen te belastend wordt.

Mantelzorgers doen onmisbaar werk in het zorgen voor mensen die dat nodig hebben. Deze zorg kan voor de mantelzorger zwaar en belastend zijn. We willen ondersteuning bieden om mantelzorgers te ontlasten.

Deze doelstelling sluit aan bij het beleidskader (3.4).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

3. Preventie

3. Preventie

Ambitie

Er is een sterke basisinfrastructuur, met een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen, die voor iedereen vrij toegankelijk is. De algemene voorzieningen zijn gericht op de vraag van inwoners. Als inwoners ondersteuning nodig hebben, wordt dit herkend door zowel zorgprofessionals als samenleving. Waar mogelijk voorkomt dit dat zwaardere ondersteuning en zorg nodig is.

Context en achtergrond

Binnen het Sociaal Domein werken we aan het stimuleren van eigen kracht (onderdeel 1), saamhorigheid (onderdeel 2), preventie en vroegsignalering (onderdeel 3) en zorgen we voor maatwerk (onderdeel 4).

Daarbij hebben we speciale focus op jeugd en jongeren en inzet op maatschappelijke investeringen in de zogenaamde basisinfrastuctuur binnen het Sociaal Domein.

Dit doen we door de doelmatigheid van (zij-)in-, door-, uitstroom te verhogen, ketensamenwerking sterker te benutten, en monitoring en sturing te optimaliseren.

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners streven een gezonde leefstijl na.

We stimuleren dat inwoners een gezonde leefstijl hebben, zoals een gezond gewicht, gezond eten en plezier beleven aan bewegen.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 3.7: Leusden Fit.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Kinderopvang (SKA, Humanitas, Wiebelwagen), GGD, alle scholen in Leusden, Groene Belevenis, Lariks, Buurtsportcoach, SEL, SESA, Fort33, zorgverzekeraar, paramedici zoals fysiotherapeuten, diëtisten, etc.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Het versterken van de samenwerking rondom vroegsignalering bij kwetsbare inwoners.

We bevorderen dat inwoners en professionals signaleren dat een inwoner te maken heeft met bv. eenzaamheid of verward gedrag. Door een goede samenwerking kunnen we eerder ondersteuning bieden waar nodig is en mogelijk grotere problematiek voorkomen.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

GGDrU

Bijdrage Verbonden Partij

Een regionaal meldpunt voor niet-acute zaken waar professionals en inwoners een melding kunnen doen en waarvan de medewerkers beschikken over voldoende deskundigheid

3. Kinderen en jongeren hebben door preventieve activiteiten en goede samenwerking tussen partijen minder (snel) vormen van (zwaardere) zorg nodig.

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen en jongeren gebruik moeten maken van zwaardere vormen van zorg. Daarom zetten we in op preventieve activiteiten en goede samenwerking.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 3.4: Extra focus op Jeugd, CUP 3.5: Integrale Kindcentra en het beleidskader (Hoofdstuk 6).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Alle lokale partijen die zich richten op jeugd en jongeren en opvoedingsvaardigheden van ouders, zoals: verloskundigen, GGD, huisartsen, Lariks, onderwijs en samenwerkingsverbanden, kinderopvang, Fort33, sportverenigingen, buurtsportcoaches en lokaal gevestigde , regionaal gecontracteerde partijen zoals praktijken van jeugdpsychologen.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

4. Versterken van het signaleren van armoede en vergroten van bekendheid (financiële) ondersteuning.

Inwoners zijn bekend met de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning en deze ondersteuning is toegankelijk en duidelijk georganiseerd.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 3.8: Signalering armoede.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Kernpartners die betrokken zijn bij dit thema, zoals in ieder geval Larikslaan2, schuldhulpverlening, minimacoach/klantmanagers, lokale fondsen binnen de Huiskamer van Leusden en Voedselbank. We betrekken partijen zoals onderwijs, huis- en jeugdartsen.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

4. Maatwerk

4. Maatwerk

Ambitie

De gemeente biedt een vangnet op maat, om te voorkomen dat kwetsbare inwoners tussen wal en schip raken. In alle gevallen is de vraag van de inwoner leidend. De ondersteuning is erop gericht dat de inwoner zelfredzamer wordt, of dat het participatievermogen wordt versterkt.

Context en achtergrond

Binnen het Sociaal Domein werken we aan het stimuleren van eigen kracht (onderdeel 1), saamhorigheid (onderdeel 2), preventie en vroegsignalering (onderdeel 3) en zorgen we voor maatwerk (onderdeel 4).

Daarbij hebben we speciale focus op jeugd en jongeren en inzet op maatschappelijke investeringen in de zogenaamde basisinfrastuctuur binnen het Sociaal Domein.

Dit doen we door de doelmatigheid van (zij-)in-, door-, uitstroom te verhogen, ketensamenwerking sterker te benutten, en monitoring en sturing te optimaliseren.

Wat willen we bereiken?

1. De inzet van maatwerk(voorzieningen) en zorg is doelmatig en de kosten zijn voorspelbaar.

Er is zorg en ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben. Daarbij zetten we extra in op de doelmatigheid van deze zorg en werken we aan het zoveel mogelijk kunnen voorzien van de kosten.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 3.3: Inkoop Sociaal Domein.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Gemeente Amersfoort als opdrachtnemer RISB, Inkoop Bureau Midden Nederland, gemeenten in de Regio Amersfoort (beleidsrijke sturing), Lariks voor de uitvoering van de toegang en toeleiding, lokaal opererende zorgaanbieders, maatschappelijkepartners

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Inwoners zijn mobiel.

Inwoners kunnen mee doen in de samenleving en worden daarbij niet gehinderd door belemmeringen in hun mobiliteit.

Deze doelstelling sluit aan bij het beleidskader (hoofdstuk 6).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, SMBL, Duwgroep en DAVA

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022
Lasten -23.436 -23.237 -24.842 -24.495 -24.314 -24.224
Baten 5.131 4.677 4.585 4.521 4.511 4.502
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -18.305 -18.560 -20.257 -19.974 -19.803 -19.722
Onttrekkingen 1.698 266 462 100 38 38
Stortingen 0 83 0 0 0 0
Mutaties reserves 1.698 349 462 100 38 38

Saldo taakvelden

2017 2018 2019 2020 2021 2022
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -787 -944 -927 -830 -845 -845
5.1 Sportbeleid en activering -220 -255 -316 -316 -316 -316
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie -377 -314 -319 -319 -319 -319
5.6 Media -442 -443 -457 -457 -457 -457
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.026 -1.099 -1.215 -1.170 -998 -911
6.2 Wijkteams -2.857 -2.899 -3.168 -3.072 -3.072 -3.072
6.3 Inkomensregelingen -1.194 -1.544 -1.674 -1.674 -1.674 -1.674
6.4 Begeleide participatie -1.960 -1.908 -1.831 -1.730 -1.625 -1.632
6.5 Arbeidsparticipatie -242 -230 -186 -186 -186 -186
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -559 -772 -760 -760 -760 -760
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -2.810 -2.723 -3.391 -3.450 -3.536 -3.536
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -4.897 -3.254 -4.885 -4.880 -4.885 -4.884
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 -878 -24 -24 -24 -24
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 -229 -22 -22 -22 -22
7.1 Volksgezondheid -934 -1.068 -1.084 -1.084 -1.084 -1.084
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 1.698 350 462 100 38 38
-16.607 -18.210 -19.797 -19.874 -19.765 -19.684

Nieuw beleid en CUP

(bedragen x € 1.000) Incidenteel Structureel
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
3.1 Transformatie in Sociaal Domein
a. transformatiebudget 100,0 100,0
b. voorwaardenscheppende activiteiten p.m. p.m. p.m. p.m.
c. capaciteit 75,0 75,0 75,0 75,0
d. monitoring 10,0 10,0 10,0 10,0
e. overig p.m. p.m. p.m. p.m.
3.2 Samenlevingsakkoorden Sociaal Domein p.m. p.m. p.m. p.m.
3.3 Inkoop Sociaal Domein 30,0 30,0 30,0 30,0
3.4 Extra focus op de jeugd
a. preventie 80,0 60,0 60,0 60,0
b. instroom, doorstroom, uitstroom 80,0 80,0 80,0 80,0
c. netwerksamenwerking p.m. p.m. p.m. p.m.
3.5 Integrale Kindcentra
a. scan en onderzoek
b. stimulering transformatie 50,0
3.6 Positieve gezondheid en zorg
a. borgen van het gedachtengoed 10,0 10,0 10,0 10,0
b. lokale initiatieven 35,0 35,0 35,0 35,0
c. ondersteuning participatie in samenleving 5,0 5,0 5,0 5,0
3.7 LeusdenFit
a. inzet buurtsportcoach, communicatie en activiteiten 25,0 25,0 25,0 25,0
b. monitoring 2,0 2,0 2,0 2,0
3.8 Signalering van armoede
a. lokaal financieel advies en informatiepunt 30,0 30,0
b. werkbudget kernpartners 5,0 5,0
6.1 Stimuleren initiatieven sport en welzijn
a. inzet buurtsportcoach 30,0 30,0 30,0 30,0
b. digitaal sportnetwerk 2,0 2,0 2,0 2,0
6.2 Onderhoud sportomgeving
6.3 Parkeren bij sportfaciliteiten p.m.
6.4 Een bruisend en leuker leusden 30,0 30,0 30,0 30,0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron CBS - Beleidsinformatie Jeugd

 

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

 

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoner in de leeftijd van 12-24 jaar

Bron: Korps landelijke Politiediensten (KLPD)

 

•% kinderen in een uitkeringsgezin: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
•% achterstandsleerlingen: Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.
•% werkloze jongeren: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar)

Bron: Verwey Jonkger Instituut - Kinderen in Tel

 

•% Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO): Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen

Bron: DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners

Bron: CBS - Participatie Wet

 

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwones in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: CBS - Participatiewet

 

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

 

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners

Bron: RIVM - Zorgatlas

 

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Bron: CBS-Jeugd

 

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal deelnemende gemeenten

Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

 

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar

Bron; buro Halt