Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Uitgaven

8,58%

€ 5.000

x € 1.000
8,58% Complete

Inkomsten

4,71%

€ 2.747

x € 1.000
4,71% Complete

Saldo

4693,75%

€ -2.253

x € 1.000

Domein Ruimte

Uitgaven

8,58%

€ 5.000

x € 1.000
8,58% Complete

Inkomsten

4,71%

€ 2.747

x € 1.000
4,71% Complete

Saldo

4693,75%

€ -2.253

x € 1.000
Inhoud

Domein Ruimte

Leusden is een groene, vitale en dynamische gemeente die, met behoud van deze identiteit, ruimte biedt aan nieuwe opgaven zoals energietransitie, klimaatverandering en beperkte groei.

Ambitie ruimte

Leusden profileert zich sterker op haar kwaliteiten voor wonen, werken en recreëren: met behoud van het dorpse en groene karakter van Leusden ruimte geven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

Ambitie wonen

Leusden bouwt door op de kracht van Leusden: dorpse kwaliteiten en regionale dynamiek.

Ambitie verkeer en vervoer

Leusden is goed bereikbaar en veilig voor automobilist, fietser, reiziger openbaar vervoer en voetganger. Nadelige gevolgen van gemotoriseerd verkeer op het leefmilieu en gezondheid worden zoveel mogelijk beperkt.

Ambitie economie

De economie is van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van de economische sector.

Ambitie buitengebied

Een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch vitale en duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik, dat kansen biedt voor de energietransitie en inspeelt op het vraagstuk van klimaatverandering en de groene ontwikkelstrategie voor wonen.

Ambitie cultuurhistorie

Cultuurhistorische waarden in Leusden worden gezien en (h)erkend.

Ambitie omgevingswet

Leusden is op tijd klaar voor de stelselwijziging van de Omgevingswet. We benutten de potentie van deze wet optimaal om onze ambities van werken vanuit de bedoeling, samenleving voorop, maatwerk, uitnodigingsplanologie en inhoudelijke doelen, zoals de energietransitie waar te maken.

1. Ruimte

1. Ruimte

Ambitie

Leusden profileert zich sterker op haar kwaliteiten voor wonen, werken en recreëren: met behoud van het dorpse en groene karakter van Leusden ruimte geven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

Context en achtergrond

De regio Amersfoort bestaat uit verschillende gemeenten met ieder een eigen identiteit. De identiteit van Leusden is er één op het raakvlak van dorpse woonkwaliteiten en de regionale dynamiek rond de stad Amersfoort. We laten zelfbewust onze eigen kracht en dynamiek zien en nemen daarmee een sterkere positie in de regio in.

Vanuit deze visie op Leusden zijn de volgende hoofdkeuzen gemaakt:

1. na 2025 blijft Leusden beheerst groeien met circa 50 woningen per jaar;

2. de groei na 2025 vindt in eerste instantie plaats door stenig gebied te verdichten, functiemenging mogelijk te maken en door een groene ontwikkelstrategie in te zetten voor extra woningen in buitengebied;

3. er wordt in woningbouwplannen prioriteit gegeven aan meer variatie in het woningaanbod en doorstroming van doelgroepen;

4. er wordt ruimte geboden aan duurzame mobiliteit;

5. het stedelijk groen is van belang voor de identiteit van Leusden en de gezondheid van de inwoners. Daarom kennen we hieraan hoge betekenis toe;

6. om de centra vitaal te houden wordt ruimte geboden voor functiemenging.

Wat willen we bereiken?

1. Behouden en versterken van de kernkwaliteiten van de gemeente Leusden.

In de Omgevingsvisie stedelijk gebied zijn de kernkwaliteiten, zowel thematisch, als naar gebied verwoord. Deze visie geeft op hoofdlijnen het verband aan tussen de ruimtelijk relevante onderdelen van verschillende beleidsvelden. Op een aantal onderdelen moet de visie verder worden uitgewerkt in concrete maatregelen voor behoud en versterking van deze kernkwaliteiten.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 7.2 (Nieuwe woningbouwlocaties) en 7.4 (Omgevingsvisies stedelijk gebied).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

WSL, bewoners, BKL, midden- en kleinbedrijf, verenigingen, VOILA, natuur- en landbouworganisaties

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

2. Wonen

2. Wonen

Ambitie

Leusden bouwt door op de kracht van Leusden: dorpse kwaliteiten en regionale dynamiek.

Context en achtergrond

Leusden bestaat uit verschillende kernen met elk een eigen karakter. Typerend voor Leusden in het algemeen is het dorpse, rustige en daarmee veilige woonmilieu.

Sociale samenhang en betrokkenheid bij elkaar is groot. De aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van Leusden voor met name gezinnen wordt hierdoor bepaald. Tot 2025 worden nog circa 1.000 nieuwe woningen opgeleverd. Voor de periode daarna worden locaties gezocht voor een jaarlijkse bouwproductie van circa 50 woningen. Om Leusden aantrekkelijk te houden voor zowel de huidige bewoners als nieuwe woningzoekenden moeten we goed in beeld brengen wat de vraag naar woningen is en ook sturen op het type woningen dat wordt gebouwd.

Wat willen we bereiken?

1. Door nieuwe woningbouwprojecten en mogelijke herprogrammering van bestaande woningbouwprojecten voldoen we kwantitatief en kwalitatief aan de Leusdense woningbehoefte.

Leusden is in verschillende perioden gebouwd en in relatief grote woningaantallen. De variëteit in woningtypen is daardoor beperkt, terwijl de vraag naar diversiteit wel groot is. Ook willen we een onderscheidend en aanvullend woonmilieu in de regio blijven bieden. Door maximaal in te spelen op de lokale vraag naar woningen kunnen Leusdenaren binnen Leusden wooncarrière maken en wordt de doorstroming bevorderd .

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 7.1 (Realiseren woningbouwprogramma).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Woningstichting Leusden, HLVE, ontwikkelaars, initiatiefnemers voor woningbouwprojecten, zorgaanbieders, SMBL, provincie Utrecht

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. We bereiken onze woondoelen ‘doorstroming’ en ‘diversificatie van het woningaanbod’ door beschikbare middelen en instrumenten efficiënt en effectief in te zetten.

De gemeente staat een palet aan instrumenten ter beschikking om de beleidsdoelen op het gebied van woningbouw inhoud te geven. Een aantal daarvan wordt reeds ingezet, zoals de starterslening. We bekijken of deze instrumenten en de middelen, zoals het fonds “volkshuisvestingsdoeleinden” (meer) ingezet kunnen worden om doorstroming aan te jagen en diversificatie van het woningaanbod te bevorderen.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

WSL, bewoners, BKL, midden- en kleinbedrijf, verenigingen, VOILA, natuur- en landbouworganisaties

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

3. Verkeer en vervoer

3. Verkeer en vervoer

Leusden is goed bereikbaar en veilig voor automobilist, fietser, reiziger openbaar vervoer en voetganger. Nadelige gevolgen van gemotoriseerd verkeer op het leefmilieu en gezondheid worden zoveel mogelijk beperkt.

Context en achtergrond

Een goed bereikbaar Leusden is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk woon-en werkklimaat. Met het doorzetten van het economisch herstel en de daarmee samenhangende groei van de werkgelegenheid neemt ook de mobiliteit toe. Wat het autogebruik betreft lijkt er sprake te zijn van een inhaalslag. Ook op het gemeentelijk wegennet zijn de effecten hiervan merkbaar. Om te zorgen dat Leusden bereikbaar blijft, is het gewenst dat het gebruik van alternatieven voor de auto wordt gestimuleerd.

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de aspecten milieukwaliteit en gezondheid.

N.B. Dit is onlosmakelijk verbonden met ambitie CUP 4.2 ’Duurzame mobiliteit’. (Leusden stimuleert duurzame mobiliteit).

Wat willen we bereiken?

1. Afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het verkeersveiligheidsgevoel.

We streven naar een afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het veiligheidsgevoel. Ongevallen met of zonder letsel zijn meetbaar. Het gevoel van veiligheid daarentegen is ook een factor van belang, maar minder concreet. Door de inrichting van de weg, verkeersmaatregelen, aanwijzingen langs de weg, maar ook door gedragsbeïnvloeding, kunnen zowel de objectieve als de subjectieve verkeersveiligheid positief worden beïnvloed.

 

 

De Fietsersbond, VVN en SMBL zien wij als onze belangrijkste partners. Uiteraard krijgen ook de (dagelijkse) gebruikers van de gebieden waar dit probleem zich voordoet ook gelegenheid hier hun visie op te geven.

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Gebruikers, Fietsersbond, VVN en SMBL

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen.

Bevorderen van het fietsgebruik is goed voor de bereikbaarheid, het milieu en de gezondheid. Door een gericht maatregelenpakket willen wij het gebruik van de fiets, met name voor verplaatsingen binnen de gemeente, aantrekkelijker maken. Dit willen wij doen door uitvoering te geven aan de maatregelen genoemd in het Fietsplan.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 10.3 (Snelle fietsroutes).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Provincie Utrecht, bewoners en bedrijven op de Hessenweg

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren.

Het woon- en werkklimaat van Leusden is gebaat bij een vlotte doorstroming van het verkeer op de hoofdwegen. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en woningzoekenden. Een betere doorstroming draagt bij aan een snellere bereikbaarheid van voorzieningen. Dit kan ook een positief effect hebben op de milieubelasting rond drukkere kruispunten.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 10.1 (Openbaar vervoer), CUP10.2 (Entree van Leusden) en CUP 10.4 (verbeteren doorstroming verkeer).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Bedrijven, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

4. Economie

4. Economie

Ambitie

De economie is van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van de economische sector.

Context en achtergrond

Economische activiteit is in Leusden is een bron van vitaliteit en dat is goed voor alle inwoners. We kiezen voor het vasthouden van stabiele werkgelegenheid, zowel in aantal banen als in de zin dat het makkelijker “klappen kan opvangen”. Een robuuster economie die minder gevoelig is voor regionale tendensen en keuzes van grote bedrijven.

Daarvoor willen we zorgen voor:

 • een goede mix van lokale en bovenlokale bedrijvigheid Ruimte voor grote bedrijven past bij onze ligging en regionale positie. Zij hebben een stimulerende werking op lokaal ondernemerschap. Lokale ondernemers benutten elkaar steeds meer waardoor nieuwe bedrijvigheid ontstaat. Voor beide groepen blijven we ruimte reserveren.
 • een banenindex van ongeveer 75% Voor 75% van de Leusdense beroepsbevolking bestaat (theoretisch gezien) een baan in Leusden (balans wonen-werken).
 • een sterke ondernemerscultuur Het bieden van ruimte voor functiecombinaties en bedrijfsverzamelgebouwen, waardoor netwerken versterkt worden. Hierdoor ontstaat nieuwe bedrijvigheid.
 • sterke centra als sociale ontmoetingsplekken Inzetten op centra waar winkelen een onderdeel is maar die ook meer ruimte biedt voor functiemenging.

Wat willen we bereiken?

1. Realiseren van duurzame vitale werklocaties.

Ondernemers moeten letterlijk ruimte hebben om te ondernemen. Daarbij gaat het om het bieden van locaties die toekomstbestendig zijn. De locaties moeten aansluiten op de behoeften van de ondernemers: enerzijds betreft het specifiek reserveren van locaties voor werken, anderzijds betreft het streven naar gebieden waarin menging van functies plaatsvindt (bijvoorbeeld doordat de werkfunctie zich daar goed laat verenigen met andere functies als horeca, wonen, leisure, gezondheid etc.).

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 9.1 (Vestigingsmogelijkheden bedrijven) en 9.2 (Kantorenlocatie De Horst)

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaar

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Behoud van stabiele werkgelegenheid in Leusden.

De afgelopen jaren neemt het aantal banen in Leusden langzaam af. Alleen in 2015 zagen we een toename van het aantal banen (+1000) door de komst van Achmea. Aangekondigd is dat deze banen de komende jaren weer verdwijnen. Op dit moment telt Leusden zo’n 14.500 banen bij ongeveer 3000 ondernemingen. Dat vraagt om actie voor het behoud van werkgelegenheid en om de afname van werkgelegenheid te stoppen.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 9.1 (vestigingsmogelijkheden voor bedrijven).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Ondernemers, makelaars

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. Versterken economische positie en ondernemerscultuur.

Wij werken samen in de Regio Amersfoort en Utrecht+ aan een vitaal ondernemersklimaat en voldoende vestigingsmogelijkheden. De Regio Amersfoort is een aantrekkelijke regio voor ondernemers, competitief in Europa, centraal gelegen en goed bereikbaar.

Actief accountmanagement draagt bij aan de verankering van bedrijven, het (h)erkennen van uitbreidingsinvesteringen en daarmee het behoud van werkgelegenheid in Leusden.

Dit sluit aan bij CUP 9.4 (Versterken economische positie en ondernemerscultuur).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Regiogemeenten, provincie Utrecht, ondernemersverenigingen, ondernemers, Economic Board Utrecht, onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

4. Winkelgebieden worden verder ontwikkeld tot compacte dorpsharten en ontmoetingsplekken met ruimte voor verschillende functies.

Levendige, aantrekkelijke winkelgebieden zijn van belang voor de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid in Leusden. Deze winkelgebieden zullen zich in de toekomst ontwikkelen tot sociale ontmoetingsplaatsen, waarvan winkelen een onderdeel is. We stimuleren grotere functiemenging in de dorpsharten (Hamershof, Biezenkamp, Zuidhoek en het centrum van Achterveld). De Hamersveldseweg zien wij niet meer als winkelgebied.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 9.3 (Doorontwikkeling winkelgebieden).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Vastgoedeigenaren, winkeliers, provincie, bewoners

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

5. We zetten Leusden op de kaart.

Via promotie van recreatie en toerisme zetten we Leusden beter op de kaart als gemeente om te recreëren en te genieten van het buitengebied. Promoten van wandelen en fietsen is daarbij een belangrijk onderdeel, dat waar mogelijk wordt gekoppeld aan cultureel erfgoed, evenementen en bezienswaardigheden (o.a bestuursopdracht 6.4).

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 9.5 (Leusden op de kaart).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lokale ondernemers en partners gericht op recreatie en toerisme en VVV

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

5. Buitengebied

5. Buitengebied

Ambitie

Een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch vitale en duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik, dat kansen biedt voor de energietransitie en inspeelt op het vraagstuk van klimaatverandering en de groene ontwikkelstrategie voor wonen.

Context en achtergrond

Het buitengebied is belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit, identiteit en vitaliteit van Leusden.

Samen met betrokken partijen vertalen we de Leusdense omgevingsvisie landelijk gebied in een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Dit doen we op basis van een aantal strategische keuzes:

 • We kiezen voor een brede economische basis van ons platteland die bijdraagt aan onze groene, cultuurhistorische en landschappelijke kernkwaliteiten.
 • Met de landbouw zoeken we een koers die toekomstbestendig en duurzaam is.
 • We kiezen voor een sterkere verbinding van stad en platteland en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap. • Het watersysteem en landschap zijn sturend bij het realiseren of uitbreiden van functies.
 • We werken samen om in te spelen op klimaatverandering en energietransitie.
 • We blijven ons inzetten voor natuur en ecologie en het versterken van het Groene Valleilint.

Wat willen we bereiken?

1. Behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van ons buitengebied.

Het agrarisch cultuurlandschap, de bos- en natuurgebieden, cultuurhistorische elementen, zoals de Grebbelinie en de landgoederen vormen de kernkwaliteiten van ons buitengebied. Het watersysteem en landschap zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Deze sluit aan bij CUP 7.3 (Omgevingsvisie landelijk gebied).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Veel partners zoals stichting De Boom, provincie Utrecht, LTO, De Vallei Horstee, knotploegen, waterschap Vallei en Veluwe, grondbezitters, bewonersgroepen enz.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Werken aan duurzaam economisch perspectief voor de Leusdense landbouw.

De landbouw is de drager van ons cultuurlandschap. Deze groene waarde kan alleen bestaan wanneer er vitale landbouw is. Met de landbouw zoeken we een koers die toekomstbestendig en duurzaam is.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 7.3 (Omgevingsvisie landelijk gebied).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Vele partijen waaronder Vallei Horstee, LTO Gelderse Vallei, Leader Utrecht-oost, stichting De Boom enz.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. Behouden en versterken van natuur en ecologie.

Leusden beschikt over veel bos- en natuurgebieden en beken als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Het versterken van de natuur en ecologie komt de kwaliteit, aantrekkelijkheid en biodiversiteit van ons buitengebied ten goede.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 7.5 (andere planopzet Tabaksteeg-zuid).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Veel partners zoals Stichting De Boom, De Vallei Horstee, knotploegen, waterschap Vallei en Veluwe, grondbezitters, bewonersgroepen enz.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

4. Benutten en versterken van recreatieve mogelijkheden van het buitengebied.

Leusden heeft een prachtig en afwisselend buitengebied met veel kansen voor recreatie. Deze kansen willen we goed benutten voor een vitaal buitengebied.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 7.3 (Omgevingsvisie landelijk gebied) en CUP 9.5 (Leusden op de kaart).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Diverse partijen zoals VVV, Vallei Horstee, fietsersbond, boeren enz.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

6. Cultuurhistorie

6. Cultuurhistorie

Ambitie

Cultuurhistorische waarden in Leusden worden gezien en (h)erkend.

Context en achtergrond

Leusden kent een lange historie van wonen, werken en recreëren. De nog aanwezige cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren zijn, naast de archeologische waarden (oerbos), hiervan het tastbare bewijs.

Culturele waarden dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dit besef is van belang in een gemeente die sinds de jaren zeventig snel is gegroeid.

Inzet is het versterken van bewustmaking en -wording door behoud, zichtbaarheid en (h)erkenning van het cultuurhistorisch erfgoed.

Wat willen we bereiken?

1. Leusden werkt aan behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed.

De wordingsgeschiedenis van Leusden is via het cultuurhistorisch erfgoed af te lezen. Dit geldt voor zowel boven- als ondergronds cultuurhistorisch erfgoed. Door het onder de aandacht brengen van het cultuurhistorisch erfgoed, wordt in/binnen de samenleving draagvlak voor behoud en instandhouding gecreëerdom dat wat er aanwezig is over te dragen aan komende generaties. Daarbij wordt de gemeente bijgestaan door het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit dat onafhankelijk advies over het erfgoed geeft.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Scholen in de Kunst, Historische Kring Leusden, andere lokale verenigingen op gebied van cultuur

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. De (her)kenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten.

We creëren draagvlak met het aangaan van gesprekken aan de voorkant. Dit komt de zicht- en herkenbaarheid van de cultuurhistorische waarden ten goede.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Scholen in de Kunst, Historische Kring Leusden, andere lokale verenigingen op gebied van cultuur

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

7. Omgevingswet

7. Omgevingswet

Ambitie

Leusden is op tijd klaar voor de stelselwijziging van de Omgevingswet. We benutten de potentie van deze wet optimaal om onze ambities van werken vanuit de bedoeling, samenleving voorop, maatwerk, uitnodigingsplanologie en inhoudelijke doelen, zoals de energietransitie waar te maken.

Context en achtergrond

De Omgevingswet is een grote stelselherziening met waarschijnlijk ingrijpende gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Het motto van de wet is “eenvoudig beter”. Het integreren van diverse regelstelsels en introduceren van maatwerk kan voor burgers en bedrijven een vereenvoudiging en verbetering gaan opleveren. In de gemeentelijke organisatie kan de toename van de complexiteit extra werkdruk opleveren. De overgang naar het nieuwe stelsel is veelomvattend. Het gaat niet alleen om een nieuw juridisch stelsel en een herschikking (decentralisatie) van bevoegdheden, maar ook om een wezenlijk andere manier van (samen)werken op alle niveaus.

Wat willen we bereiken?

1. Een succesvolle implementatie van de omgevingswet.

Een succesvolle implementatie van de omgevingswet, door:

 • de voorspelbaarheid, consistentie en flexibiliteit van beleid en regelgeving in de fysieke leefomgeving te vergroten;
 • de samenleving te faciliteren in het zelf nemen van initiatieven in de fysieke leefomgeving;
 • de realisatie van de Leusdense duurzaamheidsambities beter mogelijk te maken;
 • tijdig nieuwe afspraken te maken tussen raad en college over kaderstelling, uitvoering en controle van beleid in de fysieke leefomgeving. Snelheid en eenvoud van procedures, maatwerk kunnen leveren binnen de bedoeling en heldere kaderstelling zijn hierbij sleutelwoorden;
 • de implementatie van opgave gestuurd werken en het uitvoeren van de samenlevingsakkoorden in de gemeentelijke organisatie te faciliteren;
 • integraler te werken in beleidsvorming en -uitvoering in de fysieke leefomgeving: integrale beleidscyclus, niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie maar ook met de partners daarbuiten;
 • tijdig en efficiënt de informatisering en juridische instrumenten op orde te hebben voor het nieuwe stelsel en passend bij Leusden.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 7.7 (Invoering Omgevingswet).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

Regionale Uitvoeringsdienst; Veiligheidsregio Utrecht

Bijdrage Verbonden Partij

RUD: VTH cyclus aanpassen aan nieuwe stelsel. bouwen en milieu geleidelijk integreren; toekomstige taakverdeling gemeente-RUD vorm geven

VRU: nieuwe rolneming in het tot stand komen omgevingsdocumenten (Omgevingsvisie & omgevingsplan); behouden rol in nieuw vorm te geven VTH cyclus.

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022
Lasten -13.166 -5.877 -5.000 -3.517 -3.254 -2.800
Baten 14.205 3.412 2.555 1.157 2.208 1.077
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.039 -2.465 -2.445 -2.360 -1.046 -1.723
Onttrekkingen 590 338 192 159 569 957
Stortingen -1.189 -745 0 0 -1.600 -1.329
Mutaties reserves -599 -407 192 159 -1.031 -372

Saldo taakvelden

2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 -50 -50 -50 -50 -50
2.1 Verkeer en vervoer -185 -201 -286 -281 -344 -371
2.2 Parkeren -60 -61 -67 -67 -67 -65
2.5 Openbaar vervoer -26 -27 -27 -27 -27 -27
3.1 Economische ontwikkelingen -14 -19 -19 -19 -19 -19
3.2 Fysieke bedrijfs - infrastructuur -21 460 525 356 -19 -19
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -39 -78 -77 -77 -72 -72
3.4 Economische promotie 8 40 -25 -14 -1 -13
5.4 Musea -24 -20 -20 -20 -20 -20
5.5 Cultureel erfgoed -86 -105 -90 -79 -79 -79
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -512 -481 -544 -519 -451 -417
8.1 Ruimtelijke ordening -1.371 -459 4.326 -625 -754 -708
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) 3.171 -1.199 -5.796 -679 1.116 390
8.3 Wonen en bouwen 164 -267 -296 -261 -261 -253
0.5 Treasury 34 0 0 0 0 0
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves -599 -407 192 159 -1.032 -373
440 -2.874 -2.254 -2.203 -2.080 -2.096

Nieuw beleid en CUP

(bedragen x € 1.000) Incidenteel Structureel
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
CUP 2018-2022:
5.1 Nota bovenwijkse voorzieningen
b. financiële draagkrachtvorming infrastructuur 90,0 135,0 180,0 225,0
7.1 Realiseren woningbouwprogramma 25,0 p.m. p.m. p.m. p.m.
7.2 Nieuwe woningbouwlocaties 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0
7.3 Omgevingsvisie landelijk gebied p.m. p.m. p.m. p.m.
7.4 Omgevingsvisie stedelijk gebied p.m. p.m. p.m. p.m.
7.5 Andere planopzet Tabaksteeg-zuid
7.6 Openstelling Leuderheide p.m. p.m. p.m. p.m.
7.7 Omgevingswet p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
9.1 Vestigingsmogelijkheden bedrijven 25,0
9.2 Kantorenlocatie De Horst 20,0
9.3 Doorontwikkeling winkelgebieden p.m.
9.4 Versterken economische positie en ondernemerscultuur 30,0 30,0 p.m.
9.5 Leusden op de kaart
a. uitbreiding formatie 36,5 36,5 18,3
b. stimuleren initiatieven projecten recreatie 15,0 15,0 15,0
c. werkbudget 5,0 5,0 5,0 5,0
10.2 Entree van Leusden 40,0
10.3 Snelle fietsroutes 10,0
Nieuw beleid 2019:
4.1 Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 50,0 50
4.2 Uitbreiding klompenpad Schutpad 10,0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron: LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: LISA

 

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

 

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

 

Verkeersongevallen met een motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Bron: VeiligheidNL

 

Verkeersongevallen met een gewonde fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Bron: VeiligheidNL