Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2019 Blz. 1  
Programmabegroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Tekort Sociaal Domein Blz. 6  
Tekort Sociaal Domein Blz. 7  
Domein Bestuur Blz. 8  
Domein Bestuur Blz. 9  
1. Samenleving Voorop Blz. 10  
1. Samenleving Voorop Blz. 11  
Context en achtergrond Blz. 12  
Wat willen we bereiken? Blz. 13  
1. Samenwerken aan oplossingen voorvraagstukken en ambities uit de Leusdense samenleving. Blz. 14  
B1.1.1 We sluiten Samenlevingsakkoorden over de speerpunten ‘Duurzaamheid’, ‘Zorg’, ‘Jeugdzorg’ en ‘Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ Blz. 15  
B1.1.2 We pakken vraagstukken op volgens het opgavegericht werken Blz. 16  
B1.1.3 We evalueren de pilots waarin we geëxperimenteerd hebben met het opgavegericht werken Blz. 17  
B1.1.4 We opereren vanuit de bedoeling (de ‘geest’) van wet- en regelgeving Blz. 18  
B1.1.5 We evalueren de pilots waarin we geëxperimenteerd hebben met het werken vanuit de ‘geest’ van wet- en regelgeving Blz. 19  
B1.1.6 We geven het Recht om uit te dagen (right to challenge) vorm binnen de gemeente Leusden Blz. 20  
Relevante beleidsnotities Blz. 21  
2. Digitale dienstverlening Blz. 22  
2. Digitale dienstverlening Blz. 23  
Context en achtergrond Blz. 24  
Wat willen we bereiken? Blz. 25  
1. De (digitale) dienstverlening en communicatie met burgers en bedrijven verbeteren en vereenvoudigen. Blz. 26  
B2.1.1 We bieden meer producten en diensten aan inwoners aan via MijnOverheid Blz. 27  
B2.1.2 We zorgen ervoor dat de digitale dienstverlening zo helder, eenvoudig en toegankelijk is, dat inwoners en bedrijven de voorkeur geven aan het online kanaal Blz. 28  
B2.1.3 We spelen (snel) in op de vragen of klachten van inwoners, die via sociale media (Facebook, Twitter en WhatsApp) onder onze aandacht worden gebracht Blz. 29  
B2.1.4 We zorgen voor een gastvrije ontvangst in het Huis van Leusden Blz. 30  
Relevante Beleidsnotities Blz. 31  
3. Samenwerken Blz. 32  
3. Samenwerken Blz. 33  
Context en achtergrond Blz. 34  
Wat willen we bereiken? Blz. 35  
1. Samenwerken om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen. Blz. 36  
B3.1.1 We werken per taakveld meer samen met Bunschoten, Nijkerk en Putten in de Samenwerking bedrijfsvoering (BNLP) Blz. 37  
B3.1.2 We stellen de Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019- 2022 op Blz. 38  
B3.1.3 We bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen Blz. 39  
2. Behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers. Blz. 40  
B3.2.1 We bevorderen regionale mobiliteit Blz. 41  
B3.2.2 We zoeken samenwerking met andere gemeenten voor vakspecialistische functies Blz. 42  
Relevante beleidsnotities Blz. 43  
4. Veiligheid Blz. 44  
4. Veiligheid Blz. 45  
Context en achtergrond Blz. 46  
Wat willen we bereiken? Blz. 47  
1. Verminderen van de criminaliteit in Leusden door de Persoonsgerichte Aanpak in Leusden verder uit te bouwen. Blz. 48  
B4.1.1 Invloed uitoefenen op het netwerk van de inwoner die in de persoonsgerichte aanpak is geplaatst Blz. 49  
B4.1.2 De informatie-uitwisseling over overlastgevers en criminelen wordt structureel verbeterd Blz. 50  
B4.1.3 We combineren de persoonsgerichte aanpak met de bevoegdheden uit de wet woonoverlast Blz. 51  
2. We maken een ondermijningsbeeld m.b.t. georganiseerde criminaliteit in Leusden en ontwikkelen een sluitende aanpak om dit tegen te gaan. Blz. 52  
B4.2.1 We voeren een integrale probleemverkenning uit op het gebied van georganiseerde criminaliteit in Leusden Blz. 53  
B4.2.2 Het Bibob beleid in Leusden wordt geactualiseerd Blz. 54  
3. Het voorkomen en beperken van de gevolgen van branden, crisis en rampen. Blz. 55  
B4.3.1 Vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers. Voorlichting geven aan ouderen en basisscholen om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid te vergroten Blz. 56  
B4.3.2 Verder professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie Blz. 57  
B4.3.3 Het verder professionaliseren en faciliteren van de vrijwillige brandweer Blz. 58  
Relevante beleidsnotities Blz. 59  
Wat mag het kosten? Blz. 60  
Saldo taakvelden Blz. 61  
Nieuw beleid en CUP Blz. 62  
BBV indicatoren Blz. 63  
Domein Leefomgeving Blz. 64  
Domein Leefomgeving Blz. 65  
1. Duurzaamheid en milieu Blz. 66  
1. Duurzaamheid en milieu Blz. 67  
Context en achtergrond Blz. 68  
Wat willen we bereiken? Blz. 69  
1. Leusden is energieneutraal in 2040 of eerder. Blz. 70  
L1.1.1 We continueren de informatiefunctie van het Energieloket en richten het Energiehuis in. Blz. 71  
L1.1.2 We sluiten een Samenlevingsakkoord over de transitieagenda energie Blz. 72  
2. In 2020 levert de Leusdenaar maximaal 75 kg restafval per jaar in en in 2030 maximaal 25 kg per jaar. Blz. 73  
L1.2.1 We zorgen er voor dat luiers gescheiden ingezameld kunnen worden en dat er een contract wordt gesloten voor de recycling van luiers Blz. 74  
L1.2.2 We voeren een evaluatie uit van de invoering van Het Nieuwe Inzamelen Blz. 75  
L1.2.3 We onderzoeken of de papierinzameling verbeterd kan worden. Als het kosteneffectief kan, voeren we een alternatieve inzamelmethode in Blz. 76  
3. Het gebruik van duurzaam vervoer in de gemeente Leusden neemt toe. Blz. 77  
L1.3.1 We voeren de maatregelen uit die in het Fietsplan Leusden 2018 en in het nog op te stellen Mobiliteitsplan voor 2019 zijn geagendeerd. Blz. 78  
4. De Leusdense samenleving neemt een groter aantal duurzame initiatieven door stimulering en ondersteuning vanuit de gemeente. Blz. 79  
L1.4.1 We ondersteunen duurzame initiatieven via het Fonds duurzame initiatieven en houden het duurzaamheidsnetwerk levend Blz. 80  
Relevante beleidsnotities Blz. 81  
2. Water en riolering Blz. 82  
2. Water en riolering Blz. 83  
Context en achtergrond Blz. 84  
Wat willen we bereiken? Blz. 85  
1. Leusden heeft een goed functionerend rioleringssysteem dat voorbereid is op het veranderende klimaat. Blz. 86  
L2.1.1 Wij stellen een nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2019-2023 op Blz. 87  
2. Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente Leusden. Blz. 88  
L2.2.1 We koppelen de Hessenweg , een deel van de wegen in Leusden-Zuid en de Burgemeester de Beaufortweg af van het gemengde rioolstelsel Blz. 89  
L2.2.2 We leveren een onderzoek op dat inzicht biedt in hoe we de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Zo mogelijk starten we met de eerste maatregelen Blz. 90  
3. De overlast van een hoge grondwaterstand wordt beperkt. Blz. 91  
L2.3.1 We voeren het herinrichtingsplan Hessenweg binnen de kern van Achterveld uit Blz. 92  
4. In Leusden wordt overlast door de toename van hevige neerslag beperkt tot alleen de extreme situaties. Blz. 93  
L2.4.1 We voeren het herinrichtingsplan Hessenweg binnen de kern van Achterveld uit Blz. 94  
L2.4.2 We nemen in het in 2019 op te stellen Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voorschriften op over de openbare ruimte, die zorgen voor minder belasting van het rioleringssysteem Blz. 95  
L2.4.3 We stimuleren dat bewoners regenwater langer op eigen terrein opvangen Blz. 96  
Relevante beleidsnotities Blz. 97  
3. Wegen en infrastructuur Blz. 98  
3. Wegen en infrastructuur Blz. 99  
Context en achtergrond Blz. 100  
Wat willen we bereiken? Blz. 101  
1. Leusden investeert doelmatig en kosteneffectief in het wegennet. Blz. 102  
L3.1.1 We combineren het groot onderhoud aan de Hessenweg, Hamersveldseweg-zuid, Torenakkerweg, Burgemeester de Beaufortweg en een aantal wegen in Leusden-zuid met andere werkzaamheden Blz. 103  
L3.1.2 We vernieuwen de brug Horsterweg – Valleikanaal Blz. 104  
Relevante beleidsnotities Blz. 105  
4. Accommodaties Blz. 106  
4. Accommodaties Blz. 107  
Context en achtergrond Blz. 108  
Wat willen we bereiken? Blz. 109  
1. De accommodaties van de gemeente Leusden worden verduurzaamd. Blz. 110  
L4.1.1 We voeren de rendabele duurzaamheidsmaatregelen uit die in 2018 uit een 0-meting naar voren zijn gekomen Blz. 111  
L4.1.2 We bieden ruimte aan initiatieven van energiecoöperaties op daken van gemeentelijke accommodaties die daarvoor geschikt zijn Blz. 112  
2. De gemeentelijke accommodaties zijn efficiënt, doeltreffend en optimaal in gebruik. Blz. 113  
L4.2.1 We voeren prestatiecontracten in voor onderhoud en energiegebruik van de gemeentelijke accommodaties Blz. 114  
L4.2.2 We voeren de renovatie- of nieuwbouwmaatregelen voor De Korf uit zoals besloten in 2018 Blz. 115  
L4.2.3 We onderzoeken de keuze renovatie of nieuwbouw voor de brandweerkazerne Leusden centrum Blz. 116  
L4.2.4 We inventariseren de mogelijkheden voor maatwerk huisvesting van welzijnsorganisaties en verenigingen Blz. 117  
3. Nieuwe huisvesting voor onderwijs is duurzaam en sluit aan bij onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke vernieuwing. Blz. 118  
L4.3.1 We ontwerpen en realiseren het Integraal Kind Centrum (IKC) Berkelwijk Blz. 119  
L4.3.2 We stellen een ambitie- en businessplan op voor de initiatieffase van het Integraal KindCentrum (IKC) Groenhouten Blz. 120  
Relevante beleidsnotities Blz. 121  
5. Onderhoud buitenruimte Blz. 122  
5. Onderhoud buitenruimte Blz. 123  
Context en achtergrond Blz. 124  
Wat willen we bereiken? Blz. 125  
1. Bewonerstevredenheid Blz. 126  
L5.1.1 We vormen een werkgroep voor een (ver)nieuw(d) contract voor het onderhoud van de buitenruimte Blz. 127  
Relevante beleidsnotities Blz. 128  
Wat mag het kosten? Blz. 129  
Saldo taakvelden Blz. 130  
Nieuw beleid en CUP Blz. 131  
BBV indicatoren Blz. 132  
Domein Samenleving Blz. 133  
Domein Samenleving Blz. 134  
1. Eigen kracht Blz. 135  
1. Eigen kracht Blz. 136  
Context en achtergrond Blz. 137  
Wat willen we bereiken? Blz. 138  
1. Inwoners nemen de regie over hun leven door in (fysieke) beweging te blijven. Blz. 139  
S1.1.1 We faciliteren of organiseren activiteiten en stimuleren initiatieven en ontmoetingen in buurt en netwerk Blz. 140  
2. Mensen met een beperking kunnen op een gelijkwaardige wijze meedoen in de samenleving. Blz. 141  
S1.2.1 We vergroten de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking in de ‘inclusieve samenleving’ Blz. 142  
S1.2.2 We bevorderen herkenning door professionals van inwoners met een lichte verstandelijke beperking Blz. 143  
3. Inwoners zijn zelfredzaam en in staat zelfstandig (thuis) te blijven leven in een veilige huiselijke omgeving. Blz. 144  
S1.3.1 We geven voorlichting en delen kennis over een veilige woonomgeving/een veilig thuis Blz. 145  
4. Kinderen groeien veilig op en hebben de kans zich te ontwikkelen. Blz. 146  
S1.4.1 We bouwen aan netwerken van gezinnen die elkaar kunnen versterken Blz. 147  
S1.4.2 We versterken en verbinden activiteiten die zich richten op het voorkomen van laaggeletterdheid Blz. 148  
Relevante beleidsnotities Blz. 149  
2. Saamhorigheid Blz. 150  
2. Saamhorigheid Blz. 151  
Context en achtergrond Blz. 152  
Wat willen we bereiken? Blz. 153  
1. Inwoners hebben de mogelijkheid vitaal te zijn en worden daarbij, waar nodig en wenselijk, door (vitale) sport- en beweegaanbieders ondersteund. Blz. 154  
S2.1.1 We ontwikkelen een stevige gemeentelijke sportinfrastructuur van waaruit verbindingen met welzijnsactiviteiten tot stand komen Blz. 155  
2. Inwoners zijn in de gelegenheid en zijn gestimuleerd om passief en actief mee te doen aan culturele activiteiten. Blz. 156  
S2.2.1 We onderzoeken financiële mogelijkheden om te bevorderen dat inwoners in Leusden meedoen op cultureel gebied Blz. 157  
3. Mantelzorgers kennen hun grenzen en delen hun zorgen als dit zorgen voor hen te belastend wordt. Blz. 158  
S2.3.1 We organiseren voldoende en passende respijtzorg waardoor mantelzorgers ontlast worden Blz. 159  
S2.3.2 We bevorderen deskundigheid bij professionals om tijdig dreigende overbelasting of ‘ontspoorde’ zorg te kunnen signaleren Blz. 160  
S2.3.3 We vergroten het bereik onder mantelzorgers die zware zorg verlenen en behoefte hebben aan ondersteuning Blz. 161  
Relevante beleidsnotities Blz. 162  
3. Preventie Blz. 163  
3. Preventie Blz. 164  
Context en achtergrond Blz. 165  
Wat willen we bereiken? Blz. 166  
1. Inwoners streven een gezonde leefstijl na. Blz. 167  
S3.1.1 We versterken Leusden Fit en ontwikkelen het project door om het zichtbaar en blijvend onderdeel te maken van onze samenleving Blz. 168  
2. Het versterken van de samenwerking rondom vroegsignalering bij kwetsbare inwoners. Blz. 169  
S3.2.1 We realiseren een samenhangende aanpak vroegsignalering, doorverwijzing en de opvolging van signalen met alle betrokken partners Blz. 170  
3. Kinderen en jongeren hebben door preventieve activiteiten en goede samenwerking tussen partijen minder (snel) vormen van (zwaardere) zorg nodig. Blz. 171  
S3.3.1 We versterken ons lokaal sociaal vangnet rondom kinderen en jongeren (dat bestaat uit de combinatie van ondersteunende professionals en inwonerinitiatieven/vrijwilligers) Blz. 172  
S3.3.2 We realiseren een sluitende keten tussen preventief jeugd- en jongerenwerk uitgevoerd vanuit jongerenaccommodaties en jeugdhulpverlening Blz. 173  
S3.3.3 We verbeteren de aansluiting tussen jeugdhulp en (passend) onderwijs Blz. 174  
S3.3.4 We zorgen voor kwalitatieve en duurzame huisvesting van onderwijs in de Integrale KindCentra’s in Leusden Blz. 175  
4. Versterken van het signaleren van armoede en vergroten van bekendheid (financiële) ondersteuning. Blz. 176  
S3.4.1 We brengen kernpartners samen waarmee we een gezamenlijke preventieve aanpak uitvoeren Blz. 177  
Relevante beleidsnotities Blz. 178  
4. Maatwerk Blz. 179  
4. Maatwerk Blz. 180  
Context en achtergrond Blz. 181  
Wat willen we bereiken? Blz. 182  
1. De inzet van maatwerk(voorzieningen) en zorg is doelmatig en de kosten zijn voorspelbaar. Blz. 183  
S4.1.1 We versterken het (lokale) contractmanagement richting zorgaanbieders Blz. 184  
2. Inwoners zijn mobiel. Blz. 185  
S4.2.1 We organiseren op een efficiënte manier voldoende vervoersmogelijkheden en mobiliteit voor inwoners Blz. 186  
Relevante beleidsnotities Blz. 187  
Wat mag het kosten? Blz. 188  
Saldo taakvelden Blz. 189  
Nieuw beleid en CUP Blz. 190  
BBV indicatoren Blz. 191  
Domein Ruimte Blz. 192  
Domein Ruimte Blz. 193  
1. Ruimte Blz. 194  
1. Ruimte Blz. 195  
Context en achtergrond Blz. 196  
Wat willen we bereiken? Blz. 197  
1. Behouden en versterken van de kernkwaliteiten van de gemeente Leusden. Blz. 198  
R.1.1.1 We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie stedelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma Blz. 199  
R1.1.2 We brengen mogelijke woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom voor na 2025 in beeld Blz. 200  
R1.1.3 We brengen mogelijke bouwlocaties buiten de bebouwde kom in beeld Blz. 201  
Relevante beleidsnotities Blz. 202  
2. Wonen Blz. 203  
2. Wonen Blz. 204  
Context en achtergrond Blz. 205  
Wat willen we bereiken? Blz. 206  
1. Door nieuwe woningbouwprojecten en mogelijke herprogrammering van bestaande woningbouwprojecten voldoen we kwantitatief en kwalitatief aan de Leusdense woningbehoefte. Blz. 207  
R2.1.1 We monitoren de vraag naar en het aanbod aan woningen in Leusden Blz. 208  
R2.1.2 We maken concrete afspraken over het te realiseren woningbouwprogramma bij nieuwbouwprojecten en herprogrammering van bestaande bouwprojecten Blz. 209  
R2.1.3 We actualiseren en vullen het woonbeleid aan op de aspecten wonen, zorg en welzijn Blz. 210  
R2.1.4 We analyseren de beschikbaarheid van de voorraad sociale huurwoningen Blz. 211  
R2.1.5 We bevorderen nieuwe en vernieuwende woonconcepten en –vormen die de druk op de woningmarkt verlichten Blz. 212  
2. We bereiken onze woondoelen ‘doorstroming’ en ‘diversificatie van het woningaanbod’ door beschikbare middelen en instrumenten efficiënt en effectief in te zetten. Blz. 213  
R2.2.1 We brengen de noodzakelijke omvang van de voorraad sociale huurwoningen in beeld Blz. 214  
R2.2.2 We evalueren het systeem van woonruimteverdeling Blz. 215  
R2.2.3 We (her)overwegen bestaande en nieuwe, aanvullende instrumenten ten behoeve van doorstroming en meer diversificatie Blz. 216  
Relevante beleidsnotities Blz. 217  
3. Verkeer en vervoer Blz. 218  
3. Verkeer en vervoer Blz. 219  
Context en achtergrond Blz. 220  
Wat willen we bereiken? Blz. 221  
1. Afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het verkeersveiligheidsgevoel. Blz. 222  
R3.1.1 We voeren een second- opinion onderzoek uit naar het functioneren ‘shared space-gebieden’ Blz. 223  
R3.1.2 We realiseren fietsvoorzieningen op de Hamersveldseweg (tussen Leusbroekerweg en de Grasdrogerijweg) Blz. 224  
R3.1.3 We intensiveren de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) Blz. 225  
2. Meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen. Blz. 226  
R3.2.1 We voeren het herinrichtingsplan Hessenweg binnen de kern van Achterveld uit Blz. 227  
R3.2.2 We onderzoeken de haalbaarheid van een fietspad langs/naast de Pon-lijn Blz. 228  
3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren. Blz. 229  
R3.3.1 We verruimen de capaciteit op de Randweg en maken de entree aantrekkelijker Blz. 230  
Relevante beleidsnotities Blz. 231  
4. Economie Blz. 232  
4. Economie Blz. 233  
Context en achtergrond Blz. 234  
Wat willen we bereiken? Blz. 235  
1. Realiseren van duurzame vitale werklocaties. Blz. 236  
R4.1.1 We stellen een transformatiestrategie op om te komen tot duurzame gebieden waar menging van functies plaatsvindt Blz. 237  
R4.1.2 We versterken De Horst als dé kantorenlocatie van Leusden Blz. 238  
R4.1.3 We bieden bedrijfskavels aan in Noord-West Leusden Blz. 239  
2. Behoud van stabiele werkgelegenheid in Leusden. Blz. 240  
R4.2.1 We monitoren jaarlijks de ontwikkelingen in Leusdense economie Blz. 241  
3. Versterken economische positie en ondernemerscultuur. Blz. 242  
R4.3.1 We intensiveren het accountmanagement bedrijven Blz. 243  
R4.3.2 We ondersteunen de Regio Amersfoort in het sluiten van een convenant met Economic Board Utrecht (EBU) Blz. 244  
4. Winkelgebieden worden verder ontwikkeld tot compacte dorpsharten en ontmoetingsplekken met ruimte voor verschillende functies. Blz. 245  
R4.4.1 We gaan verder met het project Hart van Leusden (revitalisering Hamershof) Blz. 246  
R4.4.2 We onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden om functiemenging in de winkelcentra te stimuleren en de ontmoetingsfunctie te vergroten Blz. 247  
R4.4.3 We verkennen de mogelijkheden om een verplaatsingscoach in te zetten Blz. 248  
5. We zetten Leusden op de kaart. Blz. 249  
R4.5.1 We stimuleren de lokale VVV Blz. 250  
R4.5.2 We stimuleren evenementen gericht op wandelen en fietsen Blz. 251  
R4.5.3 We zetten Leusden op de kaart door promotieactiviteiten en communicatie Blz. 252  
Relevante beleidsnotities Blz. 253  
5. Buitengebied Blz. 254  
5. Buitengebied Blz. 255  
Context en achtergrond Blz. 256  
Wat willen we bereiken? Blz. 257  
1. Behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van ons buitengebied. Blz. 258  
R5.1.1 We geven, samen met betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma Blz. 259  
R5.1.2 We bieden ruimere mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing Blz. 260  
R5.1.3 We geven uitvoering aan het Landschapsontwikkelingsplan door samen met partijen projecten uit te voeren Blz. 261  
R5.1.4 We leveren kennis aan en adviseren stichting De Boom en toetsen de plannen aan beleid, regelgeving, haalbaarheid en draagvlak Blz. 262  
2. Werken aan duurzaam economisch perspectief voor de Leusdense landbouw. Blz. 263  
R5.2.1 We geven, samen met betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma Blz. 264  
R5.2.2 We ondersteunen de landbouw door in het nieuwe omgevingsplan Buitengebied ruimte te houden en te bieden voor een duurzaam economisch perspectief Blz. 265  
R5.2.3 We verlenen onze kennis aan en adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken van het versterken van de grondgebonden melkrundveehouderij Blz. 266  
3. Behouden en versterken van natuur en ecologie. Blz. 267  
R5.3.1 We verlenen onze kennis aan en adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken om 55 hectare grond om te zetten naar nieuwe natuur Blz. 268  
R5.3.2 We leveren kennis aan en adviseren stichting De Boom en toetsen de plannen aan beleid, regelgeving, haalbaarheid en draagvlak Blz. 269  
R5.3.3 We geven uitvoering aan het Landschapsontwikkelingsplan door samen met partijen projecten uit te voeren Blz. 270  
4. Benutten en versterken van recreatieve mogelijkheden van het buitengebied. Blz. 271  
R5.4.1 We geven, samen met betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma Blz. 272  
R5.4.2 We gaan op zoek naar partners voor een gezamenlijke lobby voor de gedeeltelijke openstelling van de Leusderheide voor recreatief gebruik, opwekking duurzame energie, of een combinatie daarvan Blz. 273  
Relevante beleidsnotities Blz. 274  
6. Cultuurhistorie Blz. 275  
6. Cultuurhistorie Blz. 276  
Context en achtergrond Blz. 277  
Wat willen we bereiken? Blz. 278  
1. Leusden werkt aan behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 279  
R6.1.1 We beschermen cultuurhistorische waarden (niet zijnde rijksmonumenten of gemeentelijk monumenten) en landschapsstructuren in een zogeheten paraplubestemmingsplan Blz. 280  
R6.1.2 We implementeren de cultuurhistorische waardenkaart bij ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 281  
R6.1.3 We breiden het netwerk van monumenteneigenaren uit Blz. 282  
R6.1.4 We wijzen ten minste 1 gemeentelijk monument aan Blz. 283  
2. De (her)kenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten. Blz. 284  
R6.2.1 We organiseren en evalueren de gemeentelijke Open Monumentendag en reiken de Erfgoedprijs uit Blz. 285  
Relevante beleidsnotities Blz. 286  
7. Omgevingswet Blz. 287  
7. Omgevingswet Blz. 288  
Context en achtergrond Blz. 289  
Wat willen we bereiken? Blz. 290  
1. Een succesvolle implementatie van de omgevingswet. Blz. 291  
R7.1.1 We gaan op de verschillende deelgebieden van de Omgevingswet plannen van aanpak opstellen en die uitvoeren/implementeren Blz. 292  
Relevante beleidsnotities Blz. 293  
Wat mag het kosten? Blz. 294  
Saldo taakvelden Blz. 295  
Nieuw beleid en CUP Blz. 296  
BBV indicatoren Blz. 297  
Overhead Blz. 298  
Algemeen Blz. 299  
Wat mag het kosten? Blz. 300  
Specificatie van de overhead Blz. 301  
Overheadpercentage Blz. 302  
Tabel specificatie overhead Blz. 303  
BBV indicatoren Blz. 304  
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 305  
Algemeen Blz. 306  
Wat mag het kosten? Blz. 307  
Saldo taakvelden Blz. 308  
0.5 Treasury Blz. 309  
0.61 en 0.62 Onroerende zaakbelasting Blz. 310  
0.64 Overige belastingen Blz. 311  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 312  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 313  
0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 314  
3.4 Economische promotie Blz. 315  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 316  
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves Blz. 317  
BBV indicatoren Blz. 318  
Paragrafen Blz. 319  
Paragraaf A Lokale heffingen Blz. 320  
Kader Blz. 321  
Tarieven 2019 Blz. 322  
Afschaffen hondenbelasting Blz. 323  
Kostenonderbouwingen heffingen Blz. 324  
Opbrengst Blz. 325  
Ontwikkelingen lokale lastendruk Blz. 326  
Kwijtschelding Blz. 327  
Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 328  
Algemeen Blz. 329  
Risico's Algemene Dienst Blz. 330  
Weerstandsvermogen Algemene Dienst Blz. 331  
Risico's grondexploitatie Blz. 332  
Weerstandsvermogen Grondbedrijf Blz. 333  
Kengetallen financiële positie Blz. 334  
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 335  
Algemeen Blz. 336  
Beleidskader Blz. 337  
Kapitaalgoederen in Leusden Blz. 338  
Ontwikkelingen Blz. 339  
Groot onderhoud 2016-2019 Blz. 340  
Onderhoudsplan 2019 Blz. 341  
Budgetten Blz. 342  
Onderhoudsfondsen Blz. 343  
Kapitaalsinvesteringen beleidsplan Verkeer en Vervoer Blz. 344  
Paragraaf D Financiering Blz. 345  
Treasury-functie Blz. 346  
Financieringsbeleid Blz. 347  
Financieringspositie Blz. 348  
Indicatoren Blz. 349  
Rente en beleggingsvolume Blz. 350  
Overig Blz. 351  
Paragraaf E Bedrijfsvoering Blz. 352  
Doel en inleiding Blz. 353  
Personeel en organisatie Blz. 354  
Kengetallen organisatie Blz. 355  
Sturing en verantwoording Blz. 356  
Informatisering en automatisering Blz. 357  
Huisvesting Blz. 358  
Intergemeentelijke samenwerking bedrijfsvoering Blz. 359  
Lasten en baten bedrijfsvoering Blz. 360  
Sub-paragraaf informatieveiligheid Blz. 361  
Paragraaf F Verbonden Partijen Blz. 362  
De Verbonden Partij; een specifieke samenwerkingspartner Blz. 363  
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 364  
Grip en invloed op Verbonden Partijen Blz. 365  
Toetsing en monitoring Verbonden Partijen Blz. 366  
Overzicht Verbonden Partijen Blz. 367  
Bestuurlijke ontwikkelingen binnen de Verbonden Partijen Blz. 368  
Actuele informatie per Verbonden Partij Blz. 369  
Paragraaf G Grondbeleid Blz. 370  
Belang en doelstelling paragraaf Blz. 371  
Beleidskaders Blz. 372  
Ontwikkelingen Blz. 373  
Relaties met programma's Blz. 374  
Begroting 2019 Grondbedrijf Blz. 375  
Actuele prognose resultaat en winstneming Blz. 376  
Overige complexen niet in exploitatie Blz. 377  
Algemene reserve grondexploitatie (weerstandsvermogen) Blz. 378  
Voorzieningen grondexploitaties Blz. 379  
Risico's per complex Blz. 380  
Paragraaf H Toezicht en verantwoording Blz. 381  
Algemeen Blz. 382  
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand Blz. 383  
Rechtmatigheid en accountantscontrole Blz. 384  
Doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 385  
Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Blz. 386  
Financiële begroting Blz. 387  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 388  
Begrotingsresultaat 2019-2022 Blz. 389  
Sociaal Domein Blz. 390  
Financiering en rente Blz. 391  
Reserves en voorzieningen Blz. 392  
Meerjarig investeringsplan (MIP) Blz. 393  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 394  
Meerjarenbalans 2017-2022 Blz. 395  
Structureel evenwicht Blz. 396  
EMU-saldo Blz. 397  
Overzicht baten en lasten Blz. 398  
Overzicht baten en lasten Blz. 399  
Grondslag van de begrotingsramingen Blz. 400  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 401