Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Uitgaven

25,9%

€ 15.090

x € 1.000
25,9% Complete

Inkomsten

13,75%

€ 8.018

x € 1.000
13,75% Complete

Saldo

14733,33%

€ -7.072

x € 1.000

Domein Leefomgeving

Uitgaven

25,9%

€ 15.090

x € 1.000
25,9% Complete

Inkomsten

13,75%

€ 8.018

x € 1.000
13,75% Complete

Saldo

14733,33%

€ -7.072

x € 1.000
Inhoud

Domein Leefomgeving

Leusden heeft vergaande ambities in de energietransitie. In 2040 of zo mogelijk eerder is Leusden een energieneutrale gemeente. Maar dit is niet onze enige ambitie. De leefomgeving in Leusden is een gezonde, schone en veilige. Onze inwoners waarderen de beleving van (het onderhoud van) de buitenruimte positief. Onze gemeentelijke accommodaties zijn in hoeveelheid en kwaliteit optimaal afgestemd op de vraag vanuit sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnsgezondheidszorg. Naast 2 multifunctionele centra waarin een aantal scholen en maatschappelijke voorzieningen bij elkaar komen, worden de overige scholen gebundeld in een drietal Integrale Kindcentra. Tegen 2030 is de totale scholenvoorraad vernieuwd in Leusden en Achterveld. Een goed functionerend rioolstelsel draagt bij aan onze ambities voor de leefomgeving en zorgt dat Leusden klaar is voor een veranderend klimaat.

Het Domein Leefomgeving is onderverdeeld in de onderdelen duurzaamheid, water en riolering, wegen en infrastructuur, beheer buitenruimte, onderwijs en accommodaties. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen.

Ambitie duurzaamheid en milieu

Leusden wil in samenwerking met de samenleving de gemeente sneller verduurzamen. Nog voor 2040 energieneutraal zijn, is daarbij een belangrijke ambitie. Minder afval en meer duurzame mobiliteit zijn andere ambities.

Ambitie water en riolering

Leusden heeft een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit, houdt droge voeten en is klaar voor een veranderend klimaat.

Ambitie wegen en infrastuctuur

Leusden heeft een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is.

Ambitie accommodaties 

De gemeentelijke accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen en ambities van de gemeente, huurders en gebruikers. We kiezen daarbij voor een integrale benadering van de accommodaties op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. Dit betekent dat de volgende aspecten integraal worden meegenomen: efficiëntie, evenwicht tussen vraag en aanbod, optimale spreiding en bezetting, transparantie, risicobeheersing en duurzaamheid.

Ambitie onderhoud buitenruimte

De kwaliteitsbeleving van de openbare buitenruimte verhogen door onderhoud af te stemmen op de behoefte van de samenleving. In samenwerking met de beheerder en de samenleving invulling geven aan het contract voor het onderhoud van de buitenruimte.

1. Duurzaamheid en milieu

1. Duurzaamheid en milieu

Ambitie

Leusden wil in samenwerking met de samenleving de gemeente sneller verduurzamen. Nog voor 2040 energieneutraal zijn, is daarbij een belangrijke ambitie. Minder afval en meer duurzame mobiliteit zijn andere ambities.

Context en achtergrond

Het Coalitieakkoord en het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 vormen de basis voor een aantal bestuursopdrachten die betrekking hebben op duurzaamheid: de Transitieagenda Energie, Duurzame mobiliteit en Afval. Daarnaast bevatten de Duurzaamheidsagenda en de omgevingsvisies voor het stedelijk en landelijk gebied richtinggevende uitspraken op het gebied van duurzaamheid en de fysieke leefomgeving.

De energieagenda 2016 (ministerie EZ) geeft richting aan lokale energietransitie door o.a. het gebruik van aardgas in gebouwde omgeving uit te faseren tot 2050 en tevens de taken en verantwoordelijkheden van lokale overheden te verbreden. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Versnelling energietransitie. Vanaf 1 juli 2018 wordt aardgasvrije nieuwbouw de norm. Het initiatiefvoorstel voor de Klimaatwet heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen te reduceren conform de klimaatdoelstellingen zoals afgesproken in het Klimaatakkoord Parijs 2015.

De gemeentelijke ambities komen voort uit het Energieakkoord 2.0 Leusden, de omgevingsvisies, het Grondstoffenplan en de Duurzaamheidsagenda Leusden (zie bij relevante beleidsnotities). De gezamenlijke ambities van samenleving en gemeente, zoals opgenomen in het Energieakkoord 2.0, zijn als handreiking meegegeven aan de raad voor de bestuursopdracht over de energietransitie. De raad heeft ingestemd met de ondersteuning van maatschappelijke partners bij de energietransitie.

Wat willen we bereiken?

1. Leusden is energieneutraal in 2040 of eerder.

In de in 2016 met de samenleving opgestelde Duurzaamheidsagenda is afgesproken om uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn. In het coalitieakkoord is afgesproken om scenario's te ontwikkelen om dit te versnellen.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Inwoners, bewonersgroepen, de Leusdense duurzaamheidsorganisaties, organisaties van bedrijven en boeren.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage verbonden partij

 

2. In 2020 levert de Leusdenaar maximaal 75 kg restafval per jaar in en in 2030 maximaal 25 kg per jaar.

De doelstellingen in het in 2016 door de raad vastgestelde Grondstoffenplan 2016-2020, zijn in het Coalitieakkoord 2018-2022 bevestigd.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Inwoners

Verbonden Partijen

 

Bijdrage verbonden partij

 

3. Het gebruik van duurzaam vervoer in de gemeente Leusden neemt toe.

Bij het stimuleren van duurzame mobiliteit besteden we extra aandacht aan het elektrisch rijden, auto delen, de fiets (in al zijn vormen), het wandelen en het openbaar vervoer.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Provincie Utrecht, buurgemeenten, U15, 033opdefiets, lokale fietsersbond, De Groene Belevenis, PON, ondernemers, ontwikkelaars, inwoners en toekomstige bewoners.

Verbonden Partijen

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Bijdrage verbonden partij

Bijdrage aan de milieukwaliteitsprofielen

4. De Leusdense samenleving neemt een groter aantal duurzame initiatieven door stimulering en ondersteuning vanuit de gemeente.

We willen de duurzame ontwikkeling in Leusden versnellen door duurzame initiatieven te stimuleren en makkelijker te maken. Deze initiatieven kunnen betrekking hebben op onderwerpen uit de Duurzaamheidsagenda 2016-2030, zoals voedsel, lokale en circulaire economie, biodiversiteit, duurzame leefstijl, educatie, duurzame mobiliteit, energie en duurzaam bouwen. De evaluatie van de Duurzaamheidsagenda is 2e helft 2018 gereed. Op basis daarvan kan een besluit worden genomen over herijken van de agenda.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lokale partijen en inwoners betrokken bij de Duurzaamheidsagenda. De Groene Belevenis verzorgt de uitvoering van het Fonds duurzame initiatieven.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage verbonden partij

 

Relevante beleidsnotities

2. Water en riolering

2. Water en riolering

Ambitie

Leusden heeft een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit, houdt droge voeten en is klaar voor een veranderend klimaat.

Context en achtergrond

De invulling van de gemeentelijke watertaken over de omgang met afval-, regen- en grondwater is vastgelegd zijn in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

In het GRP wordt een overzicht gegeven van de aanwezige voorzieningen, evaluatie van het rioolbeheer van de afgelopen planperiode, zijn doelen vertaald in ambities en staan de hoofdlijnen van de aanpak om deze ambities te halen. Dit houdt in dat de geplande uitgaven voor de planperiode en verder worden begroot en verantwoord. Het GRP vindt zijn basis in artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer. De werking van het huidige GRP eindigt in 2018.

Wat willen we bereiken?

1. Leusden heeft een goed functionerend rioleringssysteem dat voorbereid is op het veranderende klimaat.

Het rioleringssysteem vraagt continu aandacht voor wat betreft onderhoud maar even zo zeer maatregelen om de veranderingen in het klimaat te kunnen verwerken. Omdat de kosten bij de inwoners in rekening worden gebracht, is het gewenst dit zo kostenefficiënt mogelijk te doen.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Waterschap Vallei & Veluwe

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente Leusden.

Bij hevige regenval stort er afvalwater vanuit gemengde rioleringssystemen over op het oppervlaktewater. Hierdoor vervuilt het oppervlaktewater.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Waterschap Vallei & Veluwe

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. De overlast van een hoge grondwaterstand wordt beperkt.

De gemeente Leusden ligt, ten opzichte van de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug, relatief laag. Dit geeft lokaal overlast van hoge grondwaterstanden door kwelwater. Daarnaast is de samenstelling van de grond van Leusden zodanig dat infiltratie van regen in de bodem lastig is.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Waterschap Vallei & Veluwe

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

4. In Leusden wordt overlast door de toename van hevige neerslag beperkt tot alleen de extreme situaties.

Het klimaat verandert en daarmee neemt de neerslagfrequentie en -intensiteit toe. Zware buien, waarbij veel regen in korte tijd valt, komen vaker voor en leiden tot wateroverlast. Onze rioleringsstelsels kunnen deze neerslag niet altijd verwerken en afvoeren. We willen dat de overlast beperkt blijft tot extreme situaties. We anticiperen daarom, waar mogelijk, op de veranderende neerslagpatronen.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Inwoners en aanwonenden, buurgemeenten Waterschap Vallei en Veluwe

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

3. Wegen en infrastructuur

3. Wegen en infrastructuur

Ambitie

Leusden heeft een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is.

Context en achtergrond

De gemeente Leusden heeft circa 1,6 miljoen m² wegverharding in beheer. Het areaal bestaat voornamelijk uit klinkerverhardingen (circa 60%) en asfaltverhardingen (circa 40%).

Wegbeheer omvat de groot en klein onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om het weg-areaal van de gemeente Leusden op een veilige en duurzame wijze in stand te houden. Het betreft hier technische noodzakelijke maatregelen gericht op het in stand houden van het bestaande wegennet.

Wat willen we bereiken?

1. Leusden investeert doelmatig en kosteneffectief in het wegennet.

Het beheer van 1,6 miljoen m² verharding vraagt om een slimme omgang met het beheer van deze verharding. Dit bereiken we door groot onderhoud van het wegennet te combineren met groot onderhoud van andere werkzaamheden (werk met werk maken), maar ook door de juiste maatregel toe te passen op het juiste moment (klein onderhoud waar het volstaat, groot onderhoud waar het moet).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

4. Accommodaties

4. Accommodaties

Ambitie

De gemeentelijke accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen en ambities van de gemeente, huurders en gebruikers. We kiezen daarbij voor een integrale benadering van de accommodaties op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. Dit betekent dat de volgende aspecten integraal worden meegenomen: efficiëntie, evenwicht tussen vraag en aanbod, optimale spreiding en bezetting, transparantie, risicobeheersing en duurzaamheid.

Context en achtergrond

De gemeente heeft een gevarieerde vastgoedportefeuille van beperkte omvang. Maatwerk in vraag en aanbod is essentieel, waarbij ook ruimte moet blijven voor flexibiliteit.

De nota Integraal Gemeentelijk Vastgoed Leusden 2016-2030 geeft een zo breed en volledig mogelijk inzicht en houvast in de mogelijkheden en potentie van het totale gemeentelijk vastgoed in relatie tot huisvestingsvraagstukken vanuit de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen en de wensen en ambities van de gebruikers en huurders.

In deze nota is daarnaast ook geformuleerd hoe invulling wordt gegeven aan de volgende aspecten: efficiëntie, evenwicht tussen vraag en aanbod, spreiding en bezetting, transparantie, risicobeheersing en duurzaamheid.

De gemeente kiest alleen voor eigendom van vastgoed wanneer dit essentieel is voor de uitvoering van functies en taken van de gemeente zelf en/of van maatschappelijke organisaties die niet op andere wijze kunnen worden gehuisvest. Ter bescherming van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen kan de gemeente kiezen voor strategisch eigendom, mits aan deze gebouwen een maatschappelijke functie kan worden toegekend.

Wat willen we bereiken?

1. De accommodaties van de gemeente Leusden worden verduurzaamd.

We vervullen een voortrekkersrol in duurzaamheid door gemeentelijke accommodaties te verduurzamen en in te zetten voor vermindering van fossiel energiegebruik en CO2 uitstoot in Leusden. Deze doelstelling sluit aan bij CUP 4.1 (transitieagenda energie)

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Energie coöperatie

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. De gemeentelijke accommodaties zijn efficiënt, doeltreffend en optimaal in gebruik.

De gemeentelijke accommodaties ondersteunen het gemeentelijk beleid, waarbij de kosten en financiële en maatschappelijke opbrengsten met elkaar in verhouding zijn. Naast verduurzaming onderzoeken we of verdere kostenbesparing mogelijk is. Daarvoor bekijken we waar het mogelijk is om door aanpassingen het gebruik van de accommodaties te verbeteren en rendabeler te maken.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Scholen, huurders gemeentelijk vastgoed

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. Nieuwe huisvesting voor onderwijs is duurzaam en sluit aan bij onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke vernieuwing.

Vanaf 1997 hebben gemeenten zorgplicht. Zij moeten redelijkerwijs voldoen aan de huisvestingsverplichting van het onderwijs. In Leusden is dit geregeld door een jaarlijkse reservering vanuit de bijdrage gemeentefonds. We hebben ingezet op bundeling van meerdere scholen en maatschappelijke partners in multifunctionele accommodaties.

Met het vaststellen van het Strategisch Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Leusden 2015-2030 en het oormerken van € 14,2 miljoen door de raad in december 2015, is gekozen voor bundeling van de scholen in meerdere Integrale Kindcentra’s (IKC). Vanaf 2030 is de gehele scholenvoorraad in Leusden en Achterveld vernieuwd.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 3.4 (extra focus op jeugd) en CUP 3.5 (Integrale Kindcentra)

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Voilà / Humanitas / Scholen in de Kunst / Lariks

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

5. Onderhoud buitenruimte

5. Onderhoud buitenruimte

Ambitie

De kwaliteitsbeleving van de openbare buitenruimte verhogen door onderhoud af te stemmen op de behoefte van de samenleving. In samenwerking met de beheerder en de samenleving invulling geven aan het contract voor het onderhoud van de buitenruimte.

Context en achtergrond

In 2015 is een contract voor het onderhoud van de buitenruimte afgesloten. In dit contract is de mogelijkheid opgenomen voor jaarlijkse verlenging tot uiterlijk 2022. Ervaringen met dit destijds vernieuwende contract en de beleidswijzigingen die vooraf en tussentijds zijn doorgevoerd, maakten het nodig om het contract te evalueren.

De conclusies en aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie vormen het uitgangspunt voor verbetering of vernieuwing van het huidige contract voor het onderhoud van de buitenruimte.

Wat willen we bereiken?

1. Bewonerstevredenheid

Momenteel is bewonerstevredenheid (mede) bepalende voor het al dan niet verlengen van het contract voor het onderhoud van de buitenruimte. De tevredenheid moet jaarlijks minimaal gelijk blijven, maar bij voorkeur stijgen, om het contract voort te zetten. De tevredenheidsmeting wordt doorontwikkeld tot een meting van belevingswaarde.

De tevredenheid van bewoners over de beleving van de buitenruimte is gestegen van 5,8 (2017) naar 7,0 in 2020.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 8.2 (evaluatie onderhoud buitenruimte – uitvoering).

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

• bewoners,

• ondernemers

• uitvoerende partij (Sight Landscaping)

• expertise omgevingspsychologie (belevingsadviseurs Kuiper & van Welsem)

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022
Lasten -12.942 -13.631 -14.298 -14.366 -14.560 -14.592
Baten 13.179 9.797 6.637 6.638 6.636 6.629
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 237 -3.834 -7.661 -7.728 -7.924 -7.963
Onttrekkingen 4.938 1.809 1.381 1.361 1.382 1.354
Stortingen -11.886 -4.008 -792 -785 -778 -771
Mutaties reserves -6.948 -2.199 589 576 604 583

Saldo taakvelden

2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -88 742 -32 -31 -31 -18
2.1 Verkeer en vervoer 212 -1.086 -3.885 -4.069 -4.281 -4.407
4.2 Onderwijshuisvesting -931 -924 -872 -858 -855 -823
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 -702 -699 -651 -641
5.2 Sportaccomodaties 2.308 -1.216 -699 -670 -668 -675
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 14 25 24 24 24 24
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -948 -1.330 -1.315 -1.259 -1.301 -1.331
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 9 51 50 50 50 50
7.2 Riolering 147 153 180 178 175 173
7.3 Afval 510 721 701 699 708 740
7.4 Milieubeheer -947 -937 -1.075 -1.060 -1.060 -1.020
7.5 Begraafplaatsen -49 -34 -36 -35 -35 -35
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves -6.948 -2.200 590 576 603 583
-6.711 -6.035 -7.071 -7.154 -7.322 -7.380

Nieuw beleid en CUP

(bedragen x € 1.000) Incidenteel Structureel
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
CUP 2018-2022:
4.1 Transitieagenda energie
b. versnelling energietransitie 20,0
c. warmteplan 20,0
d. onderzoek duurzame warmte en duurzame energie 20,0
f. uitbreiding formatie 80,0 80,0 80,0 80,0
g. energieloket 50,0 50,0 50,0 50,0
h. coordinatie en cofinanciering Energiehuis 60,0 60,0 60,0 60,0
i. communicatie energietransitie 20,0 20,0 20,0
4.2 Duurzame mobiliteit
a. laadpalen 10,0 10,0 10,0
4.3 Afval
b. optimalisatie papier 5,4
c. evaluatie nieuwe inzamelen 15,0
d. luierinzameling en verwerking 30,0 30,0 30,0 30,0
8.1 Onderhoud buitenruimte
a. onderzoek belevingswaarde 25,0
b. faciliteren bewonersinitiatieven 25,0 25,0 25,0 25,0
c. uitvoeren stresstest en extra onderhoud 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Nieuw beleid 2019:
2.1 Plaatsing elektrische laadpalen bestaande woonwijken 8,0 8,0 8,0 8,0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval