Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Tekort Sociaal Domein

Inhoud

Tekort Sociaal Domein

In lijn met de landelijke ontwikkelingen zien wij ook in Leusden een verdere toename van de kosten voor de jeugdzorg en ondersteunende begeleiding WMO. Op basis van de door Amersfoort afgegeven prognose 2018 en het vastgestelde inkoopkader 2019 en verder, verwachten wij vanaf 2019 een structurele overschrijding:

Het inkoopbudget 2019 bedraagt € 6.450.000 waarmee ten opzichte van het in onze begroting geraamde zorgbudget van € 5.910.000 een tekort wordt verwacht van € 540.000. Daarnaast zal vanaf 2019 de regionale risicoverevening wijzigen waarbij nog maar 50% van de regionale kosten voor met name de duurdere jeugdzorg zal worden verevend. Voor Leusden verwachten wij daarbij een nadelig vereveningseffect van € 350.000 waarvoor we een stelpost in de begroting ramen. Per saldo bedraagt het structureel tekort op de zorgkosten daarmee voor 2019 € 890.000.

Het tekort sociaal domein wordt in de 1e begrotingswijziging verwerkt. Dit leidt tot het volgende resultaat.

Voor het tekort Sociaal Domein hebben we het restant van de reserve Sociaal Domein ad € 434.000 ingezet. Dit betreft het saldo van de reserve per 1-1-2018 minus alle besluiten die nadien zijn genomen over aanwending van deze reserve. Vervolgens resteert er nog een tekort van € 409.000 dat wordt gedekt door inzet van de algemene reserve; basisdeel. De weerstandsratio daalt hierdoor van 0,92 (zie paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) naar 0,85.

De tekorten in het Sociaal Domein hebben we voor 2019 gedekt door inzet van de reserve sociaal domein en de algemene reserve. Vanaf 2020 is dat niet meer mogelijk. Hierdoor ontstaat een structureel begrotingstekort van circa € 0,7 miljoen. Hiervoor zullen we weer structurele dekking moeten vinden. In de memo ‘Financiën Sociaal Domein’ hebben wij u hiervoor drie mogelijke scenario’s geschetst. De keuzes die we zullen moeten maken zijn niet eenvoudig en vergen een zorgvuldige afweging van de verschillende scenario’s. Keuzes die alleen kunnen worden gemaakt op basis van de juiste en voldoende informatie Daarvoor hebben we meer tijd nodig. Het dekkingsplan voor de komende jaren zullen wij u voorleggen in de Voorjaarsnota 2019. In de memo hebben wij de volgende mogelijke scenario’s geschetst waarbij ook een combinatie van scenario’s mogelijk is:
1. Uitvoeren van kostenbesparende maatregelen in het Sociaal Domein die moeten leiden tot een structurele verlaging van het uitgavenniveau Sociaal Domein.
2. Bezuinigen op andere taakvelden c.q. het opstarten van een nieuwe bezuinigingsoperatie
3. Het verhogen van de OZB waarbij we een solidaire bijdrage vragen van inwoners en/of bedrijven