Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Uitgaven

8,15%

€ 4.750

x € 1.000
8,15% Complete

Inkomsten

0,88%

€ 513

x € 1.000
0,88% Complete

Saldo

8827,08%

€ -4.237

x € 1.000

Domein Bestuur

Uitgaven

8,15%

€ 4.750

x € 1.000
8,15% Complete

Inkomsten

0,88%

€ 513

x € 1.000
0,88% Complete

Saldo

8827,08%

€ -4.237

x € 1.000
Inhoud

Domein Bestuur

De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. We zijn een overheid die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de andere partners uit de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De houding van de ambtelijke organisatie is gericht op het mogelijk maken van initiatieven.

Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen Samenleving Voorop, dienstverlening, samenwerking en veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen:

Ambitie Samenleving Voorop

De gemeente wil de waardevolle kracht en kennis van de samenleving benutten en bundelen voor het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn een overheid die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de andere partners uit de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners meer te realiseren.

Ambitie dienstverlening
De gemeente biedt alle producten en diensten in 2020 digitaal aan op een heldere, eenvoudige en toegankelijke wijze. Inwoners die het gemeentehuis bellen of bezoeken, voelen zij zich welkom en goed geholpen.

Ambitie samenwerken
De gemeente ontwikkelt zich naar een compacte, professionele en slagvaardige organisatie die een volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Ambitie veiligheid
De gemeente wil de veiligheid vergroten door de dalende lijn van criminaliteit in Leusden voort te zetten en de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren.

1. Samenleving Voorop

1. Samenleving Voorop

Ambitie

De gemeente wil de waardevolle kracht en kennis van de samenleving benutten en bundelen voor het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn een overheid die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de andere partners uit de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners meer te realiseren.

Context en achtergrond

In de afgelopen jaren hebben we mooie resultaten bereikt met Samenleving Voorop. Daarbij lag de focus op verantwoordelijkheid leggen bij de samenleving en een gemeente die daarin voorwaarden schept en faciliteert. Voor de komende raadsperiode verschuift de focus van Samenleving Voorop naar meer samen doen met partijen in de samenleving: samen aan de lat.

De samenleving weet meer, kan meer en eist meer invloed. Dit vraagt om een andere houding van ons, als lokale overheid, ten opzichte van de veranderende samenleving. Daarin moeten we ons als organisatie ontwikkelen door wendbaar te zijn. We bouwen daarbij verder op wat we met Samenleving Voorop hebben bereikt. Maar we leggen ook nieuwe accenten en we ontwikkelen als nieuwe werkwijze ‘opgavegericht werken’. Opgavegericht werken gaat uit van het bundelen van krachten van partijen om samen meer te realiseren. Daarbij staat het maatschappelijk vraagstuk centraal. Coproductie is daarbij uitgangspunt.

Wat willen we bereiken?

1. Samenwerken aan oplossingen voorvraagstukken en ambities uit de Leusdense samenleving.

We werken aan oplossingen die aansluiten bij de vraagstukken en ambities uit de Leusdense samenleving. Daarvoor bundelen we krachten van externe- en interne partijen. Samen met partners en inwoners bepalen we op welke maatschappelijke opgaven we gezamenlijk moeten inzetten. Samenwerken, verbinden, integraliteit en verantwoordelijkheid nemen voor het eindresultaat zijn daarbij kernbegrippen.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Diverse partners en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

 

Relevante beleidsnotities

2. Digitale dienstverlening

2. Digitale dienstverlening

Ambitie

De gemeente biedt alle producten en diensten in 2020 digitaal aan op een heldere, eenvoudige en toegankelijke wijze. Inwoners die het gemeentehuis bellen of bezoeken, voelen zij zich welkom en goed geholpen.

Context en achtergrond

De basis op orde, digitale transformatie, smart-city, beveiliging, nieuwe Omgevingswet, Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en Digitale Agenda 2020 zijn voorbeelden van de uitdagingen voor de gemeenten op het gebied van informatievoorziening. De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie, de technische mogelijkheden en de informatievoorziening volgen elkaar steeds sneller op,” de digitale transformatie”. Dit noodzaakt de gemeenten om te volgen en de ontwikkelingen te vertalen naar de eigen organisaties. Door uitdagingen in de samenleving en de veranderende wereld waarin we leven haalt informatievoorziening ons voortdurend in. Hoe gaan wij daar als organisatie mee om en zorgen wij dat we een stabiele basis hebben als het gaat om ICT en digitale dienstverlening.

Wat willen we bereiken?

1. De (digitale) dienstverlening en communicatie met burgers en bedrijven verbeteren en vereenvoudigen.

Inwoners en bedrijven willen in toenemende mate digitaal zaken regelen met de overheid. De digitale dienstverlening moet goed, veilig, eenvoudig en toegankelijk zijn. Informatie moet online beschikbaar zijn en inwoners zien eenvoudig welke gegevens over hen zijn vastgelegd. Alle aan(vragen) kunnen inwoners digitaal regelen.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante Beleidsnotities

3. Samenwerken

3. Samenwerken

Ambitie

De gemeente ontwikkelt zich naar een compacte, professionele en slagvaardige organisatie die een volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Context en achtergrond

Wij zijn een regiegemeente. We besteden taken uit, waarbij we als opdrachtgever optreden. Voor de uitvoering van onze doelstellingen kunnen wij niet zonder de kennis, kunde en kracht van partners in de samenleving. Daarom willen we met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen optrekken bij het maken en uitvoeren van beleid. We werken samen als verbonden partijen in regionale of bovenregionale (gemeenschappelijke) regelingen. Om een compacte, professionele en slagvaardige organisatie te zijn, werken we als gemeente ook samen op bedrijfsvoering.

Wat willen we bereiken?

1. Samenwerken om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen.

We werken samen om de kwaliteit te borgen en de kwetsbaarheid te verminderen. Daarbij zoeken we voor ieder onderdeel de meest geschikte samenwerkingspartners. Bij een compacte organisatie is het noodzakelijk extra oog te hebben voor het borgen van kwaliteit en het verminderen van kwetsbaarheid. We kiezen daarom bewust de meest geschikte samenwerkingspartners per (organisatie) onderdeel.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Lokale partners

 

Verbonden partijen

IBMN  en GBLT

Bijdrage verbonden partij

 GBLT richt processen zodanig in dat gemeentelijke (en waterschaps)belastingen maximaal worden geheven en geïnd, en WOZ- en basisregistratieve taken efficiënt worden uitgevoerd. BLT onderhoudt betrouwbaar en respectvol contact met burgers.BLT heeft samenwerkingsovereenkomsten met zes gemeenten en vijf waterschappen

De gemeente is verplicht haar inkoop en de aanbesteding van opdrachten conform wet en regelgeving uit te voeren. Het IBMN faciliteert en begeleidt de gemeente bij haar inkoop- en aanbestedingsprocedures van de gemeente. Door de samenwerking in de Stichting is het mogelijk het inkoopproces efficiënt en met goede kwaliteit in te richten. Het IBMN borgt in het bijzonder een uitgebreide marktkennis bij haar verschillende inkopers, die de gemeente op individuele basis niet kan evenaren.

2. Behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers.

Ons personeel is het werkkapitaal van de organisatie. In een snel veranderende omgeving en organisatie moeten we talentvolle medewerkers behouden en aantrekken. We willen dat doen door in te zetten op zelfstandigheid, flexibiliteit en de gezonde werkbalans.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

RegioGemeenten (zijn per onderwerp verschillend), Larikslaan2, Voilà Switchverband: met gemeenten de Bilt, Bunnik, Leusden, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist. BNLP-verband: samenwerking met gemeenten Bunschoten, Nijkerk, Leusden en Putten Regio Amersfoort: samenwerking met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg

Verbonden partijen

IBMN  en GBLT

Bijdrage Verbonden Partij

GBLT richt processen zodanig in dat gemeentelijke (en waterschaps)belastingen maximaal worden geheven en geïnd, en WOZ- en basisregistratieve taken efficiënt worden uitgevoerd. BLT onderhoudt betrouwbaar en respectvol contact met burgers. BLT heeft samenwerkingsovereenkomsten met zes gemeenten en vijf waterschappen. 

De gemeente is verplicht haar inkoop en de aanbesteding van opdrachten conform wet en regelgeving uit te voeren. Het IBMN faciliteert en begeleidt de gemeente bij haar inkoop- en aanbestedingsprocedures van de gemeente. Door de samenwerking in de Stichting is het mogelijk het inkoopproces efficiënt en met goede kwaliteit in te richten. Het IBMN borgt in het bijzonder een uitgebreide marktkennis bij haar verschillende inkopers, die de gemeente op individuele basis niet kan evenaren.

Relevante beleidsnotities

4. Veiligheid

4. Veiligheid

Ambitie

De gemeente wil de veiligheid vergroten door de dalende lijn van criminaliteit in Leusden voort te zetten en de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren.

Context en achtergrond

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Die verantwoordelijkheid om Leusden veilig te houden wil de gemeente graag samen met bewoners, ondernemers en onze partners nemen. Criminaliteit houdt zich niet aan de gemeentegrenzen en daarom blijven we een actieve rol spelen in onze regio. In de komende jaren geven we extra aandacht aan het verstevigen van de persoonsgerichte aanpak (PGA) en zetten we in op het tegengaan van ondermijning. Bij fysieke veiligheid zien we dat de focus zich steeds meer verlegt naar het stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners en professionalisering van brandweer en gemeentelijke crisisorganisatie.

Wat willen we bereiken?

1. Verminderen van de criminaliteit in Leusden door de Persoonsgerichte Aanpak in Leusden verder uit te bouwen.

Sinds 2018 werken we in Leusden met de persoonsgerichte aanpak (PGA). Personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken kunnen het best worden aangepakt met maatregelen die integraal met verschillende partners, zoals gemeente, politie, Openbaar Ministerie en hulpverlening, worden afgestemd en waarmee wordt samengewerkt. Deze afspraken worden middels een convenant vastgelegd. Het doel is altijd het doen stoppen van crimineel of overlast gevend gedrag.

Het effect van deze aanpak is merkbaar binnen de gemeente. Lokaal hebben we een goede samenwerkingsstructuur opgebouwd met korte communicatielijnen. Hierdoor weten de ketenpartners elkaar makkelijk te vinden en waar maatwerk mogelijk is, wordt dit zoveel mogelijk gedaan.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Larikslaan 2, Woningstichting Leusden, Boa’s, politie, scholen, zorginstellingen, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis Amersfoort,Regionaal informatie en Expertisecentrum

Verbonden Partijen

GGD regio Utrecht

Bijdrage Verbonden Partij

Convenant partner en ondersteunt aan lokale sluitende aanpak.

2. We maken een ondermijningsbeeld m.b.t. georganiseerde criminaliteit in Leusden en ontwikkelen een sluitende aanpak om dit tegen te gaan.

Door intensiever samen te werken met diverse ketenpartners (o.a. politie, OM, Regionaal informatie en Expertisecentrum, RUD) pakken we de georganiseerde ondermijnende criminaliteit zodanig aan, dat de economische machtspositie van criminelen wordt weggenomen. Onze focus ligt op: georganiseerde hennepteelt, witwassen, fraude onderling tussen burgers en/of bedrijven en vastgoed fraude. Hierbinnen richten we ons op de volgende pijlers van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit: spilfiguren en schijnbaar onaantastbare (persoonsgericht) aanpakken; criminele infrastructuur verstoren en crimineel gewin afpakken: geld, vermogen en luxe goederen.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Politie, Regionaal informatie en experticecentrum (RIEC), Openbaar Ministerie

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. Het voorkomen en beperken van de gevolgen van branden, crisis en rampen.

Naast het voorkomen van branden rampen en crises willen we eventuele gevolgen zoveel mogelijk beperken. De gemeente is verantwoordelijkheid voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Utrecht voert deze taken uit voor de gemeente.

 

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Brandweer, EHBO vereniging, stichting Hartslag NU, Larikslaan 2

Verbonden Partijen

Veiligheidsregio Utrecht, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Bijdrage Verbonden Partij

Convenant partners en Veiligheidsregio Utrecht voert activiteiten 3.1 en 3.2 uit in het kader van beleidsplan in afstemming met de gemeente.

 

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022
Lasten -4.721 -4.549 -4.750 -4.603 -4.592 -4.607
Baten 867 658 476 457 457 433
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.854 -3.891 -4.274 -4.146 -4.135 -4.174
Onttrekkingen 63 41 37 25 8 8
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 63 41 37 25 8 8

Saldo taakvelden

2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.1 Bestuur -1.315 -1.310 -1.435 -1.433 -1.430 -1.429
0.2 Burgerzaken -529 -655 -728 -651 -669 -704
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -1.603 -1.544 -1.668 -1.620 -1.626 -1.662
1.2 Openbare orde en veiligheid -407 -382 -443 -443 -411 -379
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 63 41 37 25 8 8
-3.791 -3.850 -4.237 -4.122 -4.128 -4.166

Nieuw beleid en CUP

(bedragen x € 1.000) Incidenteel Structureel
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1.1 Ontwikkelen monitoringsinstrument 15,0
1.2 Initiatieven van inwoners 18,3 18,3 18,3 18,3
2.1 Veiligheid
a. capaciteit veiligheid 63,9 63,9 32,0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

•Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
•Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)
•Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
•Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen