Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R7.1.1 We gaan op de verschillende deelgebieden van de Omgevingswet plannen van aanpak opstellen en die uitvoeren/implementeren

R7.1.1 We gaan op de verschillende deelgebieden van de Omgevingswet plannen van aanpak opstellen en die uitvoeren/implementeren
Portefeuillehouder
Wim Vos

De invoering van de Omgevingswet in Leusden is vormgegeven als een programma met 8 deelgebieden:

  1. We hebben een plan gemaakt voor de omvorming van de in 2018 vastgestelde omgevingsvisie(s) tot een digitaal, makkelijk raadpleegbaar en actueel te houden product. Hiermee zijn we beter in staat om kortcyclische en integrale beleidskaders te actualiseren.
  2. We zijn gestart met een nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan buitengebied.
  3. De voorbereidingen om in 2020 te kunnen koppelen aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn uitgevoerd
  4. Het is niet gelukt voor Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) een plan van aanpak voor de implementatie op te stellen. Dat zal nu in 2020 gebeuren. Wel is een beleidsplan voor de uitvoering van de handhavingstaken van bouwen en wonen opgesteld.
  5. Het beoogde communicatieplan is niet tot stand gekomen, net als het beoogde plan voor training en opleiding. Dat wordt in 2020 opgepakt.
  6. In het najaar 2019 is gewerkt aan visievorming over participatie, zodat in 2020 een Leusdense participatie methode kan worden gemaakt.
  7. Met de raad, het college en de organisatie is gewerkt aan visie- vorming, houding en gedrag in het nieuwe stelsel. Hiervoor zijn praktijkproeven (“botsproeven”) en interactieve bijeenkomsten georganiseerd.
  8. We hebben een inventarisatie en ordening van lokale beleidsregels gemaakt. Dat is een voorbereiding op het geleidelijk maken van het definitieve omgevingsplan vanaf 2021.